Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika

1.Produktivita – princím maxima – z danými výrobnými vstupmi dosiahnuť maximum výstupov

2.Hospodárnosť
- princím minima – dané výrobné výstupy dosiahnuť z minima spotreby výrobných vstupov

3.Členenie výroby podľa hromadnosti - hromadná, sériová, kusová

4.Sedem funkcií výrobku – základná funkcia, obal, akosť, dizajn, servis, poradenská služba, špeciálne služby, platobné podmienky, splátky, spôsob distribúcie, značka výrobku, goldvil, image

5.Tri vlastnosti ochrannej známky – musí mať rozlišovaciu schopnosť, krátky názov, značkou nemôže byť štátna zástava, znak, názov štátu.

6.Výrobný program – súhrn výrobkov, vyjadrených v sortimente a kvalite

7.Majetok podniku - sú to všetky prostriedky, kt. podnik pri svojej činnsti obstaráva, používa a vytvára a účelne hospodári.

8.Hmotný dlhodobý majetok (podmienky) – viac ako 1 rok, maju hodnotu nad 30 000

9.Spôsoby získavania dhlhodobého majetku – kúpu, darovaním, prevodom, lízing, vytvorením vlastnou činnsťou

10.Oceňovanie majetku – peňažné vyjadrenie jeho hodnoty v Sk.

11.Čo sú to vlastné náklady – sú to náklady súvisiace s vytvorením hmotného majetku vlastnou činnosťou. Tvoria ich všetky priame náklady a nepriame náklady bezprstredne súvisiace s bytvorením majetku.

12.Rekonštrukcia – zmena účelu, alebo technických parametrov

13.Modernizácia - rozšírenie vybavenosti, alebo použiteľnosti majetku

14.Odpisy – postupné opotrebovanie dlhodobého majetku za určité obdobie sa vyjadruje odpismi.

15.Účtovné odpisy – vyjadrujú skutočnú, reálnu dobu opotrebovania16.Daňové odpisy – uznané štátom ako náklad, môžu sa odpísať z daní, povinnosť viesť záznamy

17.Metódy odpisovania – rovnomerné a zrýchlené

18.Drobný nehmotný dlhodobý majetok – zriaďovacie výdavky, nehmotné výsledky výskumnej alebo odbornej činnsoti, software, oceniteľné právo, drobný nehmotný dlhodobý majetok (ocenenie nižšie ako 50 000 Sk, doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok a ak podnik o tom rozhodol)

19.Obežný majetok – dlhodobý (hmotný, nehmotný, finančný) a obežný (zásoby, pohľadávky, financie, ostat. obež. majetok)

20.Zásobovanie – úlohou zásobovacích činností, je zabezpečiť hmotné vstupy podnikového procesu v požadovanom množstve, kvalite, sortimente a čase

21.Náklady – je to peňažné vyjadrenie spotreby výrobných vstupov

22.Výkony - výsledok výrobnej alebo inej podnikateľskej činnosti

23.Členenie nákladov - druhové, kalkulačné, členenie nákladov v závislosti od objemu výroby, členenie nákladov účtovníctva

24.Výnosy – výkony vyjadrené v peniazoch (odovzdané a realizované)

25.Tržba – vzniká pri predaji výkonu externému zákaznikovi alebo odberateľovi.

26.Príjem – vzniká úhradou pohľadávky

27.Hospodársky výsledok – rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

28.Disponibilný zisk – zisk po zdanení

29.Netto cash flow – ide o peňažné zdroje, kt. netreba momentálne vynakladať na bežné zabezpečenie podnikovej činnosti

30.Podnik – samostatná hospodárska jednotka, kt. využívaním výrobných faktorov vyrába výrobky alebo poskytuje služby

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk