Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dane - opakovanie

1.Priame dane – daň z príjmov fyzických aj právnických osôb, daň z nehnuteľnosti (daň z pozemkov a stavieb, bola aj daň z dedičstva, darovania, cestná daň).

2.Nepriame dane – DPH a spotrebné dane (daň z vína, piva, liehu, tabaku a tabakových výrobkov, z uhľovodíkových palív a mazív).

3.Subjekt dane – je fyzická alebo právnická osoba, kt. je povinná podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

4.Objekt dane – objektom dane môže byť predmet, príjem, majetok, nehnuteľnosť, tovar, služba, príjem z poskytovania práv priemyselného alebo duševného vlastníctva.

5.Sadzba dane – sa počíta zo základu dane:

1. pevne stanovenou sadzbou
2. percentuálne.

6. Základ dane – predstavuje taký základ, z kt. daňovník alebo platiteľ vypočíta svoju daňovú povinnosť. Základ dane sa môže upraviť o nezdaniteľné položky.

7. Spotrebné dane – spotrebná daň z vína, z liehu, z piva, z tabaku, z minerálneho oleja.

8.Poisťovníctvo – základnou úlohou poistenia je nahrádzať škody a kryť zvýšené potreby pri odstraňovaní škôd, kt. spôsobili náhodné udalosti. Poisťovníctvo plní v podmienkach trhovej ekonomiky úlohu stabilizátora podnikateľských subjektov, ale aj obyvateľstva. Zároveň posilňuje zodpovednosť právnických a fyzických osôb za ekonomickú a sociálnu oblasť.

9.Poistenie – je vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami, pri kt. jedna zmluvná strana, tá, kt. poisťuje, za to, že dostáva poistné, je ochotná odškodniť druhú zmluvnú stranu v prípade poistnej udalosti.

10.Poisťovateľ – je poisťovňa, kt. má licenciu na vykonávanie, dojednávanie a spravovanie poistenia.

11.Poistník – je fyzická alebo právnická osoba, kt. s poisťovňou uzavrela poistnú zmluvu. Je povinný platiť poistné.

12.Poistený – je osoba, kt. na základe zmluvy vzniká nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. Pri odškodnení sa neberie ohľad na to, či poistenie dohodla poškodená osoba alebo ho uzavrela iná osoba.

13.Riziká pri životnom poistení 

a) smrť poisteného
b) invalidita poisteného
c) dožitie urč. veku
d) úraz poisteného

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk