referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Banková sústava
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 860
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 
Vkladové listy a bankové obligácie

-naštudovať z cenných papierov

Úvery a pôžičky od iných bánk

-od centrálnej banky a od iných obchodných bánk
-môžu to byť napríklad úvery:
-eskont zmeniek (predaj zmeniek pred lehotou splatnosti banke)
-úver na bežnom účte (na ktorom sa uskutočňuje medzibankový platobný styk)

Fond ochrany vkladov

-sústreďuje a spravuje peňažné príspevky bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách
Aktívne operácie obchodných bánk

Možno ich rozdeliť:

-úverové operácie
-investičné činnosti bánk

Úverové operácie

-banka vystupuje ako veriteľ, dostáva od dlžníka veriteľský úrok, ktorý je pre ňu výnosom
-pri zabezpečovaní a poskytovaní úveru by mali byť dodržané určité princípy:

1.zmluvný princíp – zmluva o úvere musí mať písomnú formu a musia tu byť uvedené určité základné náležitosti (spôsob čerpania úveru, lehota splatnosti, spôsob ručenia, sankcie pri nedodržaní zmluvy ...)
2.princíp účelovosti – pred podaním žiadosti o úver si žiadateľ preverí či mu banka bude financovať jeho zámer
3.princíp návratnosti – banka posudzuje bonitu žiadateľa (dôveryhodnosť)
4.princíp zabezpečenia úveru – ide o poskytnutie záruky prostredníctvom práva na veci dlžníka alebo osobným zabezpečením
5.princíp zúročiteľnosti – ide o povinnosť dlžníka platiť úroky
6.princíp termínovanosti – úver musí byť splatený v dohodnutom termíne

Členenie úverov:

-krátkodobé úvery
-strednodobé a dlhodobé úvery

Krátkodobé úvery

-sú to úvery so splatnosťou do 1 roka. Patria sem:

1.kontokorentný úver

– základom je kontokorentný účet v banke, ktorý je kombináciou vkladového a úverového účtu. Prichádzajú sem príjmy a uskutočňujú sa z neho platby a ak sú peňažné výdavky väčšie ako peňažné príjmy účet prechádza do debetu. Debetné saldo na kontokorentnom účte predstavuje poskytnutie kontokorentného úveru. Výhodou pre banku je, že si účtuje vyššiu úrokovú sadzbu, výhodou pre klienta je pružné čerpanie úveru v rámci limitu a nemusí pri každej potrebe krátkodobých peňažných prostriedkov uzatvárať úverovú zmluvu.

2.eskontný úver

– banka odkupuje zmenky od ich majiteľa pred lehotou splatnosti za menovitú hodnotu zníženú o diskont. V čase splatnosti predkladá banka zmenku zmenkovému dlžníkovi na úhradu.

3.lombardný úver

– je zabezpečený založením hnuteľného majetku alebo práva dlžníka. Má presne dohodnutú lehotu splatnosti. Pri nedodržaní lehoty banka uplatní právo vyplývajúce zo záložného práva. Výška úveru sa pohybuje od 60 až 90 % z hodnoty zálohy. Druhy lombardného úveru podľa predmetu zálohy – lombardný úver na cenné papiere, na tovar, na pohľadávky, na drahé kovy a iné cennosti.

Strednodobé a dlhodobé úvery

1.emisná pôžička

– úver je poskytnutý odkúpením dlhopisov, ktoré dlžník (podnik) emituje za účelom obstarania finančných zdrojov. Emitent sa obracia s ponukou na odkúpenie dlhopisov na širokú verejnosť. Emisiu dlhopisov zabezpečuje banka, pričom spravidla časť dlhopisov odkúpi a tým poskytne podniku emisnú pôžičku. Po uplynutí lehoty splatnosti vyplatí podnik majiteľom dlhopisov ich menovitú hodnotu a úrok.

2.pôžička na úverový úpis

– dlžník podpisuje banke záväzkovú listinu – úverový úpis. Úverový úpis je dôkazom pohľadávky banke.

3.hypotekárny úver

– je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Podnik nemôže z nehnuteľnosťou voľne disponovať, aj keď je splatená prevažná časť úveru. V prípade nesplatenia úveru v stanovenej lehote sa založený majetok stáva vlastníctvom banky. Lehota splatnosti je najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Financuje sa prevažne prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou. Môže sa poskytnúť aj do výšky 100 % založenej nehnuteľnosti.

4.komunálny úver

– je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti majetku obce. Je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou.

Hypotekárny úver a komunálny úver predstavujú hypotekárne bankovníctvo.

5.spotrebný úver – poskytuje sa väčšinou jednotlivcovi napríklad na financovanie predmetov dlhodobej spotreby. Môže byť aj krátkodobý.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Banková sústava GYM 2.9443 736 slov
Banková sústava SOŠ 2.9884 691 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.