Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Právne formy podnikania a podnikateľská činnosť

Charakteristika a subjekty podnikania

Podnikanie – je to sústavná činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.

Podnik – je samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využitím istého súboru výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby.

Základnou právnou normou pre oblasť podnikania v SR je Obchodný zákonník. Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu ich dodržiavania upravuje Zákon o živnostenskom podnikaní.

Subjekty podnikania

1.fyzická osoba – FO je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností. Spôsobilosť podnikať nadobúdajú dovŕšením 18 rokov.
2.právnická osoba – PO sú to útvary vytvorené ľuďmi, ktoré sú považované podľa zákona za samostatné právne subjekty. Zapisujú sa do obchodného registra.

Podnikateľom podľa obchodného zákonníka je:

-Osoba zapísaná v obchodnom registri
-Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
-Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
-Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Členenie podnikov

1.Podľa predmetu činnosti

-výrobné podniky – priemyselné, stavebné, poľnohospodárske - výsledkom výrobného procesu je výrobok
-nevýrobné podniky – dopravné, obchodné, cestovného ruchu – výsledkom sú služby

2.Podľa formy vlastníctva

-štátne podniky – sú v rukách štátu
-súkromné – sú v rukách súkromných osôb
-družstevné podniky – sú v rukách družstva

3.Podľa veľkosti

-malé podniky – do 50 zamestnancov, v USA do 100 zamestnancov
-stredné podniky – do 500 zamestnancov, v USA do 1000 zamestnancov
-veľké podniky – viac ako 500 zamestnancov, v USA viac ako 1000 zamestnancov

4.Podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu

-rozpočtové organizácie – všetky svoje výdavky majú plne kryté zo štátneho rozpočtu. Ak dosiahnu príjmy všetky odvádzajú štátnemu rozpočtu.
-príspevkové organizácie – svoje výdavky kryjú zo svojich príjmov, tie im však nestačia, a preto im prispieva štátny rozpočet.

Živnosti

Živnosť - je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnuť zisk za podmienok uvedených v živnostenskom zákone.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živností fyzickými osobami SR:

-Dosiahnutie veku 18 rokov
-Spôsobilosť na právne úkony
-Bezúhonnosť – bezúhonný človek je ten, ktorý nespáchal žiadny trestný čin a nebol za neho trestaný

Členenie živností:

1.ohlasovacie

–po splnení podmienok stačí ohlásiť živnostenskému úradu:
-Remeselné – podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná v odbore napr. zámočníctvo, nástrojárstvo, kamenárstvo, hodinárstvo, stolárstvo
-Viazané – podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak, osobitnými predpismi napr. očná optika, projektovanie stavieb, letecká škola, masérske služby, manikúra
-Voľné – v praxi to znamená, že pre ne nie je ako podmienka prevádzkovania ustanovená žiadna odborná spôsobilosť, stačí splniť všeobecné podmienky napr. podomový predaj, predaj v tržnici

2.koncesované

–tieto živnosti sa smú prevádzať na základe koncesie, sú nimi napr. vývoj a výroba zbraní alebo streliva, zmenárne, cestná a motorová doprava, prevádzkovanie pohrebísk.

Odborná spôsobilosť pre koncesované živnosti je upravovaná osobitnými predpismi:

-treba požiadať o udelenie koncesie (koncesnej listiny)

Podľa obsahu a rozsahu živnostenského oprávnenia rozlišujeme živnosti:

-obchodné – ich presný zoznam sa nachádza v živnostenskom zákone
-výrobné – sú to tie, ktoré sa neuvádzajú medzi obchodnými a medzi živnosťami poskytujúcimi služby
-živnosti poskytujúce služby – je to poskytovanie služieb na uspokojovanie potrieb, napr. oprava a údržba vecí, preprava osôb

Výhody živností:

-potreba pomerne malého kapitálu
-podnikateľ sa môže rýchlo rozhodovať, nikomu nie je zodpovedný a nepotrebuje súhlas iného, je sám sebe šéfom
-môže využiť momentálnu situáciu na trhu
-nemusí sa s nikým deliť o zisk
-silná motivácia

Nevýhody živností:

-ručiť celým svojím majetkom
-výška kapitálu je pomerne malá
-možnosť získať len pomerne malý úver
-ťažkosti s riadením (podnikateľ musí vykonávať všetky základné funkcie manažmentu)
-neprekonateľné časové povinnosti (sám vlastník musí venovať práce veľa času)Obchodné spoločnosti

-sú to PO založené za účelom podnikania

Delia sa:

-Osobné – verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť
-Kapitálové – s. r. o., a. s.

Základné imanie – je to peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti

Verejná obchodná spoločnosť (V. O. S.)

Zakladajú ju aspoň dve osoby pod spoločným obchodným menom. Vzniká zápisom do Obchodného registra. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva. Za záväzky spoločnosti ručia spoločníci spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom. Vytvorenie základného imania nie je povinné. Vklad spoločníka nie je povinný. Rozdeľovanie zisku prípadne straty sa uskutočňuje rovnakým dielom, ak nevytvorili základné imanie. Štatutárnym orgánom sú všetci spoločníci, každý má jeden hlas. Zaniká vymazaním z obchodného registra. Pri zrušení podniku likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku.

Komanditná spoločnosť

Vytvárajú sa tu dva typy spoločníkov, sú to tzv. komanditisti a komplementári. Vzniká zápisom do obchodného registra. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva.

Ručenie:

-komanditisti ručia do výšky svojho vkladu zapísaného v obchodnom registri
-komplementári ručia neobmedzene celým svojím majetkom. Vklad spoločníka je povinný u komanditistov.
-Na vedenie spoločnosti sú oprávnení iba komplementári. Štatutárnym orgánom sú komplementári.
-Rozdelenie zisku: rozdelí sa na dve časti. Komplementári si svoju časť rozdelia rovnako a komanditisti podľa výšky vkladu, pomerom určeným v spoločenskej zmluve.
Pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel z likvidačného zostatku. Komanditisti majú prednostné právo na vrátenie hodnoty vkladu.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (spol. s r. o.)

-Základné imanie je tvorené vpred určenými vkladmi spoločníkov
-Spoločnosť môže založiť jedna osoba, ale maximálne päťdesiat spoločníkov
-Vzniká zápisom do obchodného registra
-Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva, ak je zakladateľom jedna osoba je to zakladateľská listina
-Ručenie je obmedzené do výšky vkladu zapísaného do obchodného registra
-Základné imanie je povinné, jeho hodnota musí byť aspoň 200 tisíc korún
-Vklad spoločníka je povinný, minimálna suma je 30 tisíc korún
-Pred zápisom spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý vklad splatiť najmenej 30 %
-Celková hodnota splatených vkladov musí byť aspoň 100 tisíc korún
-Ak je jeden zakladateľ musí splatiť základné imanie v plnej výške
-Rezervný fond – ak sa nevytvorí pri vzniku spoločnosti je spoločnosť povinná vytvoriť ho z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke. ( najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania)
-Zisk sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom vkladov spoločníkov

-Orgány spoločnosti:

-valné zhromaždenie – členmi sú všetci spoločníci – je to riadiaci orgán
-štatutárny orgán – je jeden alebo viac konateľov
-kontrolný orgán - je dozorná rada
-členov volí valné zhromaždenie
-konateľ nemôže byť členom

-spoločnosť zaniká vymazaním z Obchodného registra
-pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na likvidačný zostatok, ktorý sa delí podľa vkladovAkciová spoločnosť (a. s.)

-je to spoločnosť, ktorá získava kapitál vydaním a predajom akcií veľkému množstvu ľudí – akcionárom, ktorí sa stanú vlastníkmi spoločnosti
-je to kapitálová spoločnosť
-hodnota základného imania musí byť minimálne 1 milión korún
-a. s. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom
-jednotlivý akcionári za záväzky neručia a nezodpovedajú
-podieľajú sa na likvidačnom zostatku

Akcia

-je to cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka, a to sú:
-podieľať sa na riadení spoločnosti
-podieľať sa na zisku
-podieľať sa na likvidačnom zostatku, v prípade zániku spoločnosti
-každá akcia má svoju menovitú hodnotu, to je hodnota, ktorá je na akcií vytlačená
-akcia sa však môže kupovať a predávať za trhovú cenu – kurz akcie
-kurz akcie môže byť vyšší alebo nižší ako je jej menovitá hodnota
-závisí od:
-výšky dividend
-od výšky úrokovej sadzby v bankách (čím je úroková sadzba vyššia tým je menší záujem o akcie, lebo je výhodnejšie vložiť peniaze do banky a poberať úrok)
dividenda x 100
Kurz akcií sa vypočíta: ľľľľľľľľ = Kurz akcie
Úroková sadzba

Druhy akcií

-akcie na meno – obsahujú meno majiteľa akcie a ich prevod sa uskutočňuje písomným záznamom na rube akcie, sú menej rizikové
-akcie na doručiteľa – neobsahujú údaj o tom kto je vlastníkom a sú prevoditeľné na inú osobu jednoduchým odovzdaním, sú rizikovejšie

-Podľa poskytovaných práv rozlišujeme:

-kmeňové akcie – vyplývajú z nich len základné práva
-zvýhodnené akcie:
-prioritné akcie – ich majitelia majú pevne stanovenú a prednostne vyplácanú dividendu bez ohľadu na výšku zisku, obyčajne nemajú hlasovacie právo
-zamestnanecké akcie – sú cenovo zvýhodnené pre zamestnancov, bývalých zamestnancov na dôchodku a tiež sú prevoditeľné len medzi nimi. Ich úlohou je pripútať pracovníkov k podniku a podnietiť ich osobný záujem na prosperite podniku.

-Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je právnickou osobou (uzatvára sa zakladateľská listina) inak dvaja alebo viacerí zakladatelia, vtedy sa uzatvára zakladateľská zmluva.

A. s. možno založiť dvoma spôsobmi:

-bez výzvy na upisovanie akcií – je vtedy, ak sa zakladatelia dohodnú, že v určitom pomere splatia celé základné imanie spoločnosti
-na základe výzvy na upisovanie akcií – je vtedy, ak zakladateľ na vytvorenie základného imania nestačia ich vlastné vklady

Pred vznikom spoločnosti musí byť zapísaná celá hodnota základného imania, splatením 30 % z peňažných vkladov.
Spoločnosť môže vzniknúť vtedy, ak sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie, schválili sa stanovy spoločnosti a zvolili jej orgány.

Orgány spoločnosti:

-Najvyšším, riadiacim orgánom – je valné zhromaždenie
-rozhoduje sa hlasovaním, pričom počet hlasov akcionára závisí od hodnoty akcií, ktoré vlastní, rozhoduje sa väčšinou prítomných hlasov
-Štatutárnym orgánom – je predstavenstvo, volí a odvoláva ich valné zhromaždenie
-Kontrolným orgánom – je dozorná rada, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočnenie podnikateľskej činnosti spoločnosti, členom dozornej rady nemôže byť člen predstavenstva.

Pri vzniku a. s. sa vytvára rezervný fond a to vo výške najmenej 10 % základného imania.Družstvo

-Je to spoločnosť neuzavretého počtu osôb, založené za účelom podnikania alebo za účelom zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb spoločnosti.
-Členmi družstva môžu byť FO aj PO.

Ručenie: za porušenie zodpovedá celým svojím majetkom, členovia družstva za záväzky neručia a nezodpovedajú.

Základné imanie družstva musí byť aspoň 50 tisíc korún. Tvorí to súhru členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze družstva. Družstvo vzniká dňom zápisu do obchodného registra, predtým musí byť splatená aspoň polovica zapisovaného základného imania. Základným vnútroorganizačným predpisom družstva sú stanovy družstva.

Orgány družstva:

-Najvyšším orgánom družstva – členská schôdza, rozhoduje sa hlasovaním, každý člen má jeden hlas
-Štatutárnym orgánom – je predstavenstvo, riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ak to nebolo vyhradené inému orgánu
-Kontrolným orgánom – je to kontrolná komisia, je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva jeho členov.

Družstvá nevytvárajú rezervný fond, ale nedeliteľný fond. Vytvára sa pri vzniku družstva najmenej vo výške 10 % základného imania.

Osobitné formy podnikania

Zmluva o tichom spoločenstve

-Je špecifickou formou spoločného podnikania, ktorú vymedzuje obchodný zákonník.

Tichá spoločnosť sa uzatvára na základe písomnej zmluvy. Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku, ktorá vyplýva z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú iba podnikateľovi. Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa podieľa svojím vkladom. Predmetom vkladu môže byť peňažná suma, určitá vec alebo právo využiteľné v podnikaní.

Združenie osôb na spoločné podnikanie

Vzniká na základe zmluvy o združení. Upravuje ju občiansky zákonník. Niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dohodnutého cieľa podnikania. Združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti, nemajú teda právnu subjektivitu a nezapisujú sa do obchodného registra. Za záväzky voči tretím osobám sú účastníci zaviazaný spoločne a nerozdielne. Pri rozhodovaní patrí každému účastníkovi jeden hlas. Majetok získaný pri spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk