referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Streda, 20. októbra 2021
Majetok podniku a jeho členenie
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 698
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 
Obstarávanie dlhodobého majetku

-ide o takzvanú investičnú činnosť. Spôsoby obstarávania sú:

1.kúpou (za úhradu)

– označujeme ju aj ako dodávateľskú formu. Niektoré druhy DM sa nedajú kúpiť jednorázovo. Náklady vynaložené na obstaranie dlhodobého majetku v čase začatia obstarávania až do termínu zaradenia do používania označujeme ako nedokončené hmotné a nehmotné investície. Ak sa majetok začal používať v podnikateľskej činnosti na účel, na ktorý bol obstaraný hovoríme o uvedení dlhodobého majetku do používania. Doklad, ktorý sa pri tom používa označujeme ako protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania. Obstaranie dlhodobého majetku je možné hradiť aj formou preddavkov.

2.vlastnou činnosťou

– pri obstaraní dlhodobého majetku vlastnou činnosťou vznikajú v podniku rôzne náklady, ktoré sa po dokončení spočítajú. V tejto výške sa potom zaradia do majetku (aktív) podniku čo sa označuje ako aktivovanie dlhodobého majetku.

3.bezplatný prevod

– obstaranie dlhodobého majetku darovaním na základe zákona. V podniku nevznikajú bežné náklady na obstarávanie, ale vznikajú náklady spojené s darovaním (montáž darovaného majetku)

4.preradenie z osobného používania do podnikania

– vyskytuje sa v prípade individuálneho podnikateľa, ktorý sa rozhodne, že svoj osobný majetok bude používať na podnikanie.

5.na základe kúpy najatej veci – finančný lízing

– nájomca používa prenajatý majetok v priebehu dohodnutej doby za čo platí lízingové splátky. Po skončení prenájmu môže nájomca na základe dohody odkúpiť dlhodobý majetok za dohodnutú cenu. Je to vlastne spôsob obstarania majetku formou postupných splátok. Na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

Ocenenie dlhodobého majetku

Ocenenie – peňažné vyjadrenie hodnoty majetku v slovenských korunách

Druhy cien:

Vstupná cena = obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
Zostatková cena = vstupná cena – oprávky

Vstupná cena – celková vyčíslená cena dlhodobého majetku, z ktorej sa pri odpisovanom dlhodobom majetku uskutočňujú odpisy
Obstarávacia cena – cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním

Reprodukčná obstarávacia cena – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Určuje ju súdny znalec, alebo sa určí na základe porovnania s rovnakým druhom majetku

Vlastné náklady – cena pri dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku (okrem pohľadávok) vytvorenom vlastnou činnosťou, to je priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Menovitá hodnota – cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie

Zvýšená vstupná cena – vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie dlhodobého majetku v druhom roku a ďalších rokoch jeho používania (technickým zhodnotením sú výdavky na dokončenie prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukciou a modernizáciou dlhodobého majetku)

Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku

Opotrebenie – je postupné znižovanie úžitkovej hodnoty majetku. Hodnotu opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie v peňažnom vyjadrení, vyjadrujú odpisy.
Dlhodobý majetok potom možno rozdeliť:

-odpisovaný
-neodpisovaný – umelecké diela, zbierky, pozemky, nestrácajú hodnotu, preto lebo ich hodnota stúpa

Druhy opotrebenia:

1.fyzické opotrebenie – prejavuje sa výrobou alebo inou činnosťou a prírodnými vplyvmi
2.morálne opotrebenie – vzniká vplyvom technického pokroku alebo vplyvom rastu produktivity práce pri výrobe dlhodobého majetku

Pri odpisovaní dlhodobého majetku sa používa nepriamy spôsob odpisovania, t. z. pôvodná vstupná cena majetku ostáva v evidencií nezmenená, ale opravuje sa o zníženie hodnoty vyjadrenej odpismi. Spočítané (kumulované) odpisy za celú dobu používania sa označujú ako oprávky.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.