Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Majetok podniku a jeho členenie

Dlhodobý majetok

Majetok podniku rozumieme všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára, a s ktorými vo vlastnom záujme účelne hospodári.
Majetok podniku sa člení na dve základné zložky dlhodobý majetok a krátkodobý majetok. Začlenenie toho istého druhu majetku do dlhodobého alebo krátkodobého majetku nie je vždy jednoznačné.

Základné kritérium pri členení majetku na dlhodobý a krátkodobý je účel obstarania. Ak podnik obstaráva majetok, aby mu pomáhal v uskutočňovaní podnikateľskej činnosti, je to dlhodobý majetok. Ak podnik nakupuje majetok s cieľom ďalšieho predaja, je to krátkodobý majetok. Ďalší kritériom pri členení majetku na dlhodobý a krátkodobý je doba jeho použitia. Dlhodobý majetok používa podnik dlhodobo (to znamená viac ako jeden rok). Krátkodobý majetok sa používa krátkodobo (to znamená menej ako jeden rok) prípadne sa spotrebúva naraz. Pri členení majetku na dlhodobý a krátkodobý sa ďalej prihliada na jeho likvidnosť, to znamená schopnosť premeny peňazí na hotovosť. Dlhodobý majetok je menej likvidný ako krátkodobý majetok. Znamená to, že potrebujeme viac času a námahy (nákladov) na premenu dlhodobého majetku na peniaze (napr. pri predaji budovy), ako je to pri krátkodobom majetku (pri predaji skrine).

Dlhodobý majetok sa člení:

Dlhodobý hmotný majetok (DHM)

Patria sem: samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ich ocenenie je vyššie ako 30 tis. a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok (ak sa tak rozhodne podnik). Patria sem: pozemky, stavby, umelecké diela, byty, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich OC, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky, základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich OC, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie ak nie sú súčasťou OC dlhodobého majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)

Sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 50 tis. a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Patria sem: zriaďovacie náklady, softvér, oceniteľné práva, Goodwill. DNM môže byť aj nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 50 tis. a nižšie, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok (ak sa tak rozhodne podnik)

Dlhodobý finančný majetok (DFM)

-pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, ktoré podnik poskytol
-ostatné investičné cenné papiere a vklady so splatnosťou dlhšou ako jeden rok
-umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré podnik obstaráva s cieľom dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky
-súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok

Dlhodobé pohľadávky

-sú pohľadávky voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Lehota splatnosti dlhodobých pohľadávok je dlhšia ako jeden rok.

Krátkodobý majetok

Zásoby

-materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a tovar

Krátkodobý finančný majetok

-peniaze v hotovosti, rôzne ceniny (stravné lístky, telefónne karty, poštovné známky, kolky) peniaze uložené na účtoch v bankách bez výpovednej lehoty respektíve s výpovednou lehotou kratšou ako jeden rok, ale aj majetkové a dlhové cenné papiere s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok.

Krátkodobé pohľadávky

-sú to pohľadávky s lehotou splatnosti do jedného rokaObstarávanie dlhodobého majetku

-ide o takzvanú investičnú činnosť. Spôsoby obstarávania sú:

1.kúpou (za úhradu)

– označujeme ju aj ako dodávateľskú formu. Niektoré druhy DM sa nedajú kúpiť jednorázovo. Náklady vynaložené na obstaranie dlhodobého majetku v čase začatia obstarávania až do termínu zaradenia do používania označujeme ako nedokončené hmotné a nehmotné investície. Ak sa majetok začal používať v podnikateľskej činnosti na účel, na ktorý bol obstaraný hovoríme o uvedení dlhodobého majetku do používania. Doklad, ktorý sa pri tom používa označujeme ako protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania. Obstaranie dlhodobého majetku je možné hradiť aj formou preddavkov.

2.vlastnou činnosťou

– pri obstaraní dlhodobého majetku vlastnou činnosťou vznikajú v podniku rôzne náklady, ktoré sa po dokončení spočítajú. V tejto výške sa potom zaradia do majetku (aktív) podniku čo sa označuje ako aktivovanie dlhodobého majetku.

3.bezplatný prevod

– obstaranie dlhodobého majetku darovaním na základe zákona. V podniku nevznikajú bežné náklady na obstarávanie, ale vznikajú náklady spojené s darovaním (montáž darovaného majetku)

4.preradenie z osobného používania do podnikania

– vyskytuje sa v prípade individuálneho podnikateľa, ktorý sa rozhodne, že svoj osobný majetok bude používať na podnikanie.

5.na základe kúpy najatej veci – finančný lízing

– nájomca používa prenajatý majetok v priebehu dohodnutej doby za čo platí lízingové splátky. Po skončení prenájmu môže nájomca na základe dohody odkúpiť dlhodobý majetok za dohodnutú cenu. Je to vlastne spôsob obstarania majetku formou postupných splátok. Na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

Ocenenie dlhodobého majetku

Ocenenie – peňažné vyjadrenie hodnoty majetku v slovenských korunách

Druhy cien:

Vstupná cena = obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
Zostatková cena = vstupná cena – oprávky

Vstupná cena – celková vyčíslená cena dlhodobého majetku, z ktorej sa pri odpisovanom dlhodobom majetku uskutočňujú odpisy
Obstarávacia cena – cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním

Reprodukčná obstarávacia cena – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Určuje ju súdny znalec, alebo sa určí na základe porovnania s rovnakým druhom majetku

Vlastné náklady – cena pri dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku (okrem pohľadávok) vytvorenom vlastnou činnosťou, to je priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Menovitá hodnota – cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie

Zvýšená vstupná cena – vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie dlhodobého majetku v druhom roku a ďalších rokoch jeho používania (technickým zhodnotením sú výdavky na dokončenie prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukciou a modernizáciou dlhodobého majetku)

Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku

Opotrebenie – je postupné znižovanie úžitkovej hodnoty majetku. Hodnotu opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie v peňažnom vyjadrení, vyjadrujú odpisy.
Dlhodobý majetok potom možno rozdeliť:

-odpisovaný
-neodpisovaný – umelecké diela, zbierky, pozemky, nestrácajú hodnotu, preto lebo ich hodnota stúpa

Druhy opotrebenia:

1.fyzické opotrebenie – prejavuje sa výrobou alebo inou činnosťou a prírodnými vplyvmi
2.morálne opotrebenie – vzniká vplyvom technického pokroku alebo vplyvom rastu produktivity práce pri výrobe dlhodobého majetku

Pri odpisovaní dlhodobého majetku sa používa nepriamy spôsob odpisovania, t. z. pôvodná vstupná cena majetku ostáva v evidencií nezmenená, ale opravuje sa o zníženie hodnoty vyjadrenej odpismi. Spočítané (kumulované) odpisy za celú dobu používania sa označujú ako oprávky.Účtovné a daňové odpisy

Účtovné odpisy – vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia. Podnik si ich stanoví sám pre jednotlivé druhy odpisovaného majetku a zostaví si odpisový plán. V odpisovom pláne si podnik určí sadzby odpisov. Základnou právnou normou je zákon o účtovníctve.

Daňové odpisy – upravuje zákon o daniach z príjmov. Stanovujú sa nimi rovnaké podmienky pre všetky podniky. Doba odpisovania pre jednotlivé odpisové skupiny je uvedená v zákone. (odpisové skupiny sú štyri )

Na konci ÚO sa porovnajú účtovné a daňové odpisy, ak boli účtovné odpisy vyššie ako daňové základ dane z príjmov sa musí o tento rozdiel zvýšiť. Ak sú daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy o tento rozdiel sa môže základ dane z príjmov znížiť.

Pri odpisovaní sa dlhodobý majetok zaradí do odpisových skupín a zvolí sa spôsob odpisovania, ktorý nemožno meniť po celú dobu odpisovania.

Spôsoby odpisovania:

-rovnomerné odpisovanie
-zrýchlené odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa musí odpisovať najneskôr do piatich rokov.

Financovanie dlhodobého majetku

Financovanie – je proces získavania zdrojov. Zdroje financovania tzv. zdroje majetku = kapitál

Zdroje financovania

Podľa vlastníctva

-vlastné – (vlastný kapitál), napr. základné imanie, zisk
-cudzie – (cudzí kapitál), napr. úvery, záväzky

Podľa spôsobov získavania (zdrojov plynutia)

-interné – vnútorné (podnikové) zdroje, sú výsledkom podnikateľskej činnosti (zisk bežného roka a predchádzajúcich rokov, odpisy, ostatné interné zdroje)
-externé – vonkajšie, podnik získava z vonkajšieho okolia, nie sú výsledkom jeho podnikateľskej činnosti (úvery, záväzky, dotácie a osobné formy financovania)

Obnova majetku a jeho využívanie

Obnova majetku je činnosť zameraná na odstránenie opotrebenia. Môže byť:

-čiastočná obnova, ktorá zvyšuje vstupnú cenu dlhodobého majetku (hmotného) a až následne vchádza do nákladov prostredníctvom odpisov
-úplná – zlikvidovanie pôvodného dlhodobého hmotného majetku vyradením z používania a obstaraním nového majetku

Využívanie dlhodobého majetku:

1.extenzívne využívanie (z hľadiska času) – závisí od režimu pracovného času, absencie pracovníkov, opráv, prestojov
2.intenzívne využívanie (z hľadiska výkonnosti) – ide o lepšie využívanie majetku prostredníctvom zdokonalenia technologického postupu, automatizácie výrobného procesu
3.integrálne využívanie (celkové) – je dané súčinom extenzívneho a intenzívneho využívania

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk