Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Platobný styk

- je to systém prevodu finančných prostriedkov od jedného subjektu k druhému prostredníctvom určitého nástroja
- môže sa jednať o obchodné vzťahy alebo osobné vzťahy

Rozlišujeme:

1.tuzemský styk
2.medzinárodný platobný styk

Tuzemský platobný styk

-predstavuje všetky formy a spôsoby platenia v prípade, že odosielateľ platby, respektíve jeho vykonávacia inštitúcia (banka) a rovnako aj príjemca platby pochádzajú zo SR

Rozlišujeme:

-hotovostný platobný styk
-bezhotovostný platobný styk
-pohotovostný (kombinovaný) platobný styk

Hotovostný platobný styk

-vo vyspelých ekonomikách sa vyskytuje v obchodných vzťahoch zriedkavejšie
-častejšie sa vyskytuje v osobných vzťahoch
-je to platenie prostredníctvom bankoviek a mincí
-v našich podmienkach sa vyskytuje aj v obchodných vzťahoch
-vyplýva to zo vzájomnej nedôvery medzi firmami, ale často aj zo zdĺhavého zúčtovanie zo strany obchodných bánk
-hotovostný platobný styk sa môže realizovať dvomi spôsobmi:

Nevýhody:

-potreba držania väčšieho množstva peňazí v hotovosti – krádež
-zdĺhavý spôsob platby – peniaze treba prepočítať a kontrolovať
-nákladnosť – treba zabezpečovať aspoň minimálnu ochranu

Hotovostný platobný styk sa vyskytuje:

-v maloobchode
-vo veľkoobchode
-v doprave
-inkaso (vyberanie poplatkov za vodu priamo v domácnosti)
-iné poplatky (vstupenky do kina, divadla ...)

Doklady používané pri hotovostnom platobnom styku:

-pásky z registračných, kontrolných pokladníc
-príjmový a výdajový pokladničný doklad
-poštové poukážky
-dobierková poukážka

Bezhotovostný platobný styk

-je taký, pri ktorom sa peniaze nepoužívajú v hotovosti, ale vo forme depozitných – bankových peňazí
-táto forma platobného styku predpokladá, že platiteľ aj príjemca majú otvorený účet v obchodnej banke, ktorá im ho vedie a realizuje na ňom úhrady a vklady
-pohyb peňazí na účte možno schematicky naznačiť:

-platiteľ a príjemca nemusia mať otvorený účet v tej istej banke
-bezhotovostné zúčtovanie potom možno znázorniť

Výhody:

-rýchlosť a operatívnosť
-hospodárnosť, racionálnosť a úspornosť (netreba manipulovať s peniazmi)
-bankové účty sú úročené
-bezpečnosť a istota

Doklady:

-príkaz na úhradu (prevodný príkaz na úhradu) – platiteľ žiada svoju banku, aby z jeho účtu uhradila určitú čiastku príjemcovi
-príkaz na inkaso – príkaz platby sám inkasuje od platiteľa z jeho účtu, musí byť písomný súhlas platiteľa
-hromadný príkaz na úhradu – platiteľ predpokladá niekoľko príkazov naraz
-trvalý príkaz na úhradu – realizujú sa ním pravidelne sa opakujúce úhrady

Prevodný príkaz sa realizuje ak sa splnili nasledujúce podmienky:

a)vznikol dôvod prevodu
b)prevodný príkaz obsahuje podstatné náležitosti:

-čísla účtov platiteľa aj príjemcu
-identifikačné kódy ich bánk
-suma a mena
-miesto a dátum vyhotovenia prevodového príkazu
-konštantný symbol (spravidla určuje charakter platby)

c)existuje finančné krytie na účte platiteľa (musí tam byť dosť peňazí)

Doklady:

-šek – vystavovateľ dáva písomný príkaz svojej banke zaplatiť doručiteľovi alebo osobe uvedenej v šeku, na ktorú je šek vystavený
-v súčasnom období zohrávajú v oblasti bezhotovostného platobného styku významnú úlohu elektronické platobné prostriedky:

1.bankové platobné karty
2.elektronické peniaze

-platobné karty majú vlastné identifikačné prvky

Kombinovaný platobný styk

-pohotovostný
-môžu nastať dva prípady:

1.platiteľ uhrádza v hotovosti v peňažnom ústave (pošta) a príjemcovi sa platba pripíše na účet
2.príjemca dostane hotovosť od platiteľa, ktorý ho uhradil zo svojho účtu

Doklady:

-poštový peňažný preukaz typu Ú a E
-vklad na účet alebo výplata z účtu
-platobná karta

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk