Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Finančný trh a cenné papiere

Finančný trh

Charakteristika:

-je vrcholom všetkých trhov, stretáva sa tu ponuka voľných finančných prostriedkov a dopyt po týchto prostriedkoch
-výsledkom stretnutia ponuky a dopytu po nástrojoch finančného trhu je ich cena, ktorá má rôznu podobu (úrok, kurz cenného papiera, poistné)
-je univerzálnym trhom, jeho zdroje a prostriedky sú univerzálne využiteľné vo všetkých oblastiach
-tento finančný trh odráža prosperitu alebo neúspešnosť hospodárskeho vývoja podnikov, odvetví aj celej ekonomiky

Funkcie:

Základnou funkciou je presun voľných peňažných prostriedkov z prebytkového sektora k deficitnému sektoru.

Ďalšími funkciami sú:

-Akumulačná funkcia – ide o akumulovanie (sústreďovanie) dočasne voľných peňažných prostriedkov z prebytkových zdrojov
-Alokačná funkcia – ide o alokáciu (umiestnenie) peňažných prostriedkov tak, aby boli čo najviac zhodnotené
-Cenotvorná funkcia – ide o sústreďovanie celkovej ponuky a dopytu po finančných nástrojoch a zabezpečenie ich objektívnych cien
-Selekčná funkcia – ide o podporu rozvoja prosperujúcich a urýchlenie vzniku neperspektívnych subjektov tým, že im finančný trh neumožní prístup k finančným zdrojom
-Funkcia ochrany investorov – ide o ochranu proti rizikám najmä prostredníctvom poistenia
-Politická funkcia – vláda využíva finančný trh na realizovanie svojej politiky
-Platobná funkcia – ide o vytvorenie mechanizmu pre realizáciu pladieb za tovary a služby

-Rozlišujeme:

-Priame financovanie – dlžníci získavajú prostriedky priamo od veriteľov
-Nepriame financovanie – medzi dlžníkov a veriteľov vstupujú finančný sprostredkovatelia

Členenie

1.z hľadiska emisie

-primárny trh

–je to trh nových cenných papierov
-obchoduje sa tu s cennými papiermi, ktoré sú na trhu po prvýkrát
-emitent cenných papieov tu získava prostriedky na investovanie

-sekundárny trh

–je to trh starých cenných papierov
-nakupujú a predávajú sa tu skôr emitované cenné papiere
-emitent cenných papierov už na tomto trhu nezískava ďalšie prostriedky
-čím vyššie sekundárny trh oceňuje firmu, tým bude vyššia cena cenného papiera na primárnom trhu

Sekundárny trh sa ďalej delí:

-organizovaný – ten je burzový (prostredníctvom burzy) a mimoburzový (prostredníctvom voľne prístupného trhu, alebo prostredníctvom obchodníkov alebo dílerov)
-neorganizovaný – na základe inzerátov alebo medzi známimi

2.z teritoriálneho hľadiska

-národný – na území nejakeho štátu
-medzinárodný – na území viacerých krajín

3.z vecného hľadiska (podľa charakteru operácií)

-peňažný
-kapitálový
-devízový
-drahých kovov
-poistný

Peňažný trh

-je to trh s krátkodobými finančnými nástrojmi, ktorých splatnosť je menej ako jeden rok

Subjektami peňažného trhu sú:

-banky
-podniky
-obyvateľstvo
-orgány verejného sektora a iné

Nástroje peňažného trhu sú:

-krátkodobé úvery
-krátkodobé cenné papiere
-faktoring a iné (odkupovanie krátkodobých pohľadávok – faktoring)

Podľa nástrojov potom rozlišujeme peňažný trh:

-trh krátkodobých úverov (kontokorentný úver – môžeme ísť do mínusu)
-trh krátkodobých cenných papierov (šek)

Charakteristickými znakmi nástrojov peňažného trhu sú:

-nízke riziko
-nízky výnos
-vysoký stupeň likvidity

Cena na peňažnom trhu je úrok.

Kapitálový trh

-je to trh strednodobé a dlhodobého kapitálu, ktorý slúži najmä na financovanie investícií

Subjektami kapitálového trhu sú:

-banky
-podniky
-obyvateľstvo
-orgány verejného sektora
-poisťovne

Nástroje kapitálového trhu sú:

-strednodobé a dlhodobé úvery
-strednodobé a dlhodobé cenné papiere
-forfaiting (odkúpenie dlhodobých pohľadávok)
-finančný lízing

Kapitálový trh možno rozdeliť

1.podľa vzťahu investora k emitentovi

-trh dlhových (úverových) cenných papierov – dlhopis
-trh majetkových cenných papierov – akcia

2.z časového hľadiska

-promptné trhy – kupujúci zaplatí a predávajúci dodá cenné papiere v deň uzavretia obchodu alebo v promptnej lehote do 3 dní
-termínové trhy – dodacia lehota je 1 – 6 mesiacov po uzatvorení kontraktu

3.podľa nástrojov

-trh strednodobých a dlhodobých úverov – hypotekárny úver
-trh strednodobých a dlhodobých cenných papierov – akcia
-trh lízingu a forfaitingu

4.z teritoriálneho hľadiska

-národný
-medzinárodný

5.podľa organizovanosti

-organizovaný
-neorganizovaný

6.podľa obchodovania s novými alebo starými cennými papiermi

-primárny
-sekundárny

Cena na kapitálovom trhu je kurz cenného papiera.Devízový trh

-uskutočňuje sa tu nákup alebo predaj národných peňazí za inú menu
-cena na devízovom trhu je devízový kurz
-devízový kurz vyjadruje peňažnú jednotku jednej krajiny vyjadrenú v peňažných jednotkách iných krajín

Rozlišujeme:

-priamy devízový kurz – 1 USD = x korún
-nepriamy devízový kurz – 1 koruna = x dolárov

Trh drahých kovov

-jedná sa o trh zlata respektíve aj striebra
So zlatom sa obchoduje na finančných a komoditných burzách. V medzinárodnom obchode sa váži v trójskych uncách. Zlato sa nakupuje na menové účely, na priemyselné a umelecké spracovanie, na tezauráciu (hromadenie zlata súkromnými osobami ako poklad)

Poistný trh

-je trhom poistenia a zaistenia

Burza cenných papierov

-je vrcholnou inštitúciou kapitálového trhu, ktorá organizuje dopyt a ponuku cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonáva s tým súvisiace činnosti

Základná charakteristika:

-povolenie na vznik burzy vydáva Úrad pre finančný trh, vykonáva aj štátny dozor
-je PO zapisuje sa do OR
-právna forma a. s., akcionárom môže byť len PO
-základné imanie 100 mil. korún
-obchodné meno musí mať označenie „burza cenných papierov“
-má minimálne 10 zakladateľov, sú to PO, ktoré majú povolenie:
-na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi
-na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
-na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve

Členenie búrz

1.z hľadiska právnej formy

-organizované štátom
-na súkromno-právnom princípe

2.z hľadisla predmetu obchodovania

-všeobecné – s rôznymi cennými papiermi
-špecializované – obchoduje sa s niektorými druhmi cenných papierov

3.z hľadisla významu

-národné
-medzinárodnéBurzový obchod a systém burzy

Burzový obchod – je kúpa a predaj cenných papierov na burze. Čas a miesto burzového obchodu určujú burzové pravidlá. Obchodovať na burze môže členovia burzy a NBS.

Burza organizuje obchodovanie s cennými papiermi na trhu:

1.na trhu kótovaných cenných papierov (na základe žiadosti emitenta), kótovanie je stanovenie úradného kurzu každého cenného papier, ktorý sa dostáva na burzu.
2.na voľnom trhu – bez žiadosti, kurz cenných papierov nie je určovaný. Obchodovanie upravujú burzové pravidlá.

Systém burzy – burza je systémom vzájomne prepojených podsystémov

1.podsystém obchodovania

-kontinentálny systém obchodovania – pred začatím obchodovania sa sústreďuje ponuka a dopyt po cenných papieroch a kurz vzniká ich porovnaním v určitom okamihu. Kurz sa úradne vyhlási a platí dovtedy kým sa nevyhlási nový kurz. (toto sa označuje ako metóda fixingu)
-kontinuálny (anglosaský) systém obchodovania – každý sprostredkovateľ sa môže dohodnúť so zákazníkom na cene. Cenné papiere rovnakého druhu môžu mať v ten istý deň rôznu sumu. Ide o priebežný (kontinuálny) spôsob stanovenia kurzu.

2.podsystém vyrovnania obchodov – obsahuje:

-úhradu finančných záväzkov medzi zmluvnými stranami
-prevod vlastníctva cenných papierov z predávajúceho na kupujúceho

3.informačný podsystém – zabezpečuje vstup a výstup informácií

4.regulačný podsystém – zabezpečuje premietnutie zákonov a predpisov vzťahujúcich sa na burzu, do predpisov a pravidiel, ktorými sa burza riadi

5.kontrolný podsystém – kontroluje dodržiavanie zákonov a predpisov

Burza cenných papierov Bratislava (BCPB)

-vznikla koncom roka 1990 (21. 12. 1990 alebo 15. 3. 1991)
-prvý obchodný deň bol 6. 4. 1993
-je založená na členskom princípe, obchodovať tu môžu len osoby, ktoré získali licenciu obchodníka s cennými papiermi a ich členstvo schválila Burzová komora
-predmetom obchodovania sú akcie, štátne dlhopisy, bankové a podnikové obligácie, podielové listy
-obchodovanie je založené na princípe elektronického burzového obchodného systému, ktorý spočíva v aktívnom zadávaní ponúk kúpy a predaja do počítača každým členom osobitne. Miestom zadávania ponúk je sídlo BCPB, ale aj iné miesto, z ktorého je zabezpečené on-line prepojenie člena na výpočtový systém BCPB
-obchoduje sa tu v kontinentálnom aj v anglosaskom podsystéme

Kolektívne investovanie

-je to zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy (cez televíziu, rozhlas, tlač)
-cieľom je investovanie takto získaných peňažných prostriedkov do majetku ako aj správa takto nadobudnutého majetku
-PO, ktorá zhromažďuje peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy sa označuje ako správcovská spoločnosť
-získané peňažné prostriedky investuje do majetku a z toho majetku vytvára a spravuje podielové fondy

Správcovská spoločnosť

-právna forma a. s.
-základné imanie 50 mil. Sk
-zapisuje sa do OR
-musí vytvoriť a spravovať minimálne 1 otvorený podielový fond
-musí mať depozitára, ktorému zverí majetok správcovskej spoločnosti a podielových fondovPodielový fond

-vzniká tak, že veľké množstvo investorov vloží svoje úspory na jedno miesto do fondu a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi správcovskej spoločnosti. Správca investuje tieto prostriedky podľa vopred stanovenej investičnej stratégie.
-nemá právnu subjektivitu
-jeho majetok nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti, je vo vlastníctve investorov
-majetok v podielovom fonde je rozdelený na podiely, ktoré zastupujú cenné papiere – podielové listy

Podielový list – je to cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

Výhody investovania do podielových fondov:

-široké rozloženie rizika investícií
-možnosť kedykoľved speňažiť svoj podiel, predajom správcovskej spoločnosti za aktuálnu cenu (platí len pre otvorené a špeciálne podielové fondy)
-využívanie odborných služieb špecializovaných správcov fondov s nižšími nákladmi ako by boli pri spravovaní investícií samotným investorom

Druhy podielových fondov:

-Otvorený podielový fond – otvorený znamená, že správcovská spoločnosť, ktorá fond spravuje, je povinná odkúpiť na požiadanie investora (podielnika) podielový list.
-Uzavretý podielový fond – investor nemá právo na spätný predaj podielového listu správcovskej spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje. Podielové listy musia byť verejne obchodovateľné.
-Špeciálny podielový fond – podielnici majú právo predložiť správcovskej spoločnosti podielový list na vyplatenie. Kým v predchádzajúcich fondoch mohli mať podielové listy formu na doručiteľa alebo meno, v špeciálnom podielovom fonde sa môžu vydávať podielové listy len na meno.

Cenné papiere

Presun peňažného kapitálu medzi jednotlivými subjektami prostredníctvom cenných papierov označujeme ako sekuritizáciu.
Cenný papier je dokument alebo zápis, ktorý potvrdzuje, že investor investoval určitú sumu z čoho mu vyplývajú určité práva.
Cenné papiere vystupujú v dvoch podobách:

1.zaknihované cenné papiere (dematerializované)

– existujú len ako zápis v evidencií, sú uložené v pamäti počítača v Centrálnom depozitári cenných papierov. Operácie s nimi sa uskutočňujú len prostredníctvom prevodov na účtoch

2.listinné cenné papiere

– sú tvorené:

-plášť – hlavná listina, náležitosti určuje zákon
-kupónový hárok – obsahuje poukážky na výnos z cenného papiera
-talón (obnovovací list) – slúži na vyzdvihnutie nového kupónového hárka.

Listinné cenné papier, ktoré sú uložené emitentom v Centrálnom depozitári označujeme ako imobilizované cenné papiere.Cenné papiere vystupujú v troch formách:

1.cenné papiere na doručiteľa – prevod je možné uskutočniť jednoduchým odovzdaním. Vlastník cenného papiera má nárok na plnenie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
2.cenné papiere na meno – je tam zapísané meno majiteľa, zmena majiteľa musí byť zaznačená v cennom papieri. Často sa musí ohlásiť emitentovi alebo sa musí žiadať jeho súhlas. Sú prevoditeľné cesiou (postúpením) alebo dedičstvom.
3.cenné papiere na rad – je tuvyznačené meno majiteľa, prevod sa uskutočňuje písomným prehlásením na rube papiera (rubopis) alebo pripojenej listine. Prevod je možné vykonať bez súhlasu emitenta.

Členenie cenných papierov:

1.podľa ekonomickej funkcie

-cenné papiere peňažného trhu – šeky alebo zmenky
-cenné papiere kapitálového trhu – akcie alebo obligácie

2.podľa práv a povinností

-základné – kmeňové
-zvýhodnené – prioritné

3.podľa obehu

-obchodovateľné – sú prevoditeľné
-neobchodovateľné – zákaz predaja na sekundárnom trhu
-s obmedzenou obchodovateľnosťou

4.podľa druhu práva na majetok

-majetkové – akcie
-úverové – zmenky
-vecné – hypotekárne záložné listy
-dispozičné – nákladný list

5.podľa spôsobu emisie

-hromadné – naraz sa vydá veľa (akcie)
-individuálne – vydá sa iba jedna (zmenka, šek)

6.podľa spôsobu zaistenia

-bez záruky
-so zárukou

Cenné papiere peňažného trhu

1.štátne pokladničné poukážky

-emitentom je štát
-ich vydávanie zabezpečuje NBS
-riešia krátkodobý nesúlad medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu

2.vkladové listy

-vydávajú ich banky na dohodnuté obdobie s pevnou úrokovou sadzbou

3.šek

-je cenný papier, ktorý obsahuje bezpodmienečný písomný príkaz vystaviteľa šeku peňažnému ústavu zaplatiť určitú peňažnú sumu doručiteľa šeku alebo osobe uvedenej na šeku

4.zmenka

-úverový obchodovateľný cenný papier

5.cenné papiere na tovar

-nákladný list
-konosament

Cenné papiere kapitálového trhu

1.akcie

-cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a pri zániku spoločnosti na jej likvidačnom zostatku

2.dočasný list

-nahrádza akcie až do úplného splatenia ich menovitej hodnoty

3.podielový list

4.dlhopis

-je to úverový cenný papier, s ktorým sa spája:
-právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote
-právo majiteľa na vyplácanie výnosov k určitému dátumu
-povinnosť emitenta plniť tieto záväzky
-náležitosti dlhopisu stanovuje zákon
-podoba dlhopisu je zaknihovaná aj listinná
-forma dlhopisu je na doručiteľa a na meno
-menovitá hodnota dlhopisu je peňažná suma, na ktorú dlhopis znie
-kurz dlhopisu je cena určená a zverejnená burzou cenných papierov (BCP)
-emisný kurz je cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní
-emitentom môže byť osoba oprávnená vykonávať činnosť spojenú s vydávaním dlhopisov, môže tým poveriť inú oprávnenú PO
-výnos z dlhopisu sa môže určiť:
-pevnou úrokovou sadzbou
-pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku od lehoty splatnosti dlhopisu
-pohyblivou úrokovou sadzbou
-kombináciou uvedených spôsobovOsobitné druhy dlhopisov

1.hypotekárne záložné listy

– jeho menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov, ktoré sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam. Sú to jedny z najbezpečnejších cenných papierov s vysokým stupňom likvidity a sú to verejne obchodovateľné cenné papiere. Výťažok z predaja hypotekárnych záložných listov môžu banky použiť len na vykonávanie hypotekárnych obchodov. Lehota splatnosti je minimálne 5 rokov.

2.štátne dlhopisy

–sú vydávané Slovenskou republikou
-emitentom je MF SR
-emisiou môže poveriť NBS
-získané prostriedky slúžia na krytie schodku štátneho rozpočtu, prípadne na iné účely (bytová výstavba)
-sú to najkvalitnejšie cenné papier (garancia štátu)
-majú vysokú likviditu

3.komunálne obligácie

–môžu ich vydávať:
-hypotekárna banka – zo získaných peňazí poskytne komunálny úver VÚC alebo obci. (za ich vydanie ručí svojim nehnuteľným majetkom)
-obec – za ich vydanie ručí svojim majetkom
-VÚC – za ich vydanie ručí svojim majetkom, splatnosť najmenej 5 rokov

4.zamestnanecké obligácie

–sú to neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané pre zamestnancov emitenta. V prípade skončenia pracovného pomeru je emitent povinný kúpiť a vyplatiť zamestnaneckú obligáciu od bývalého zamestnanca do 2 mesiacov za jej menovitú hodnotu a splatnú časť úrokového výnosu. Platí to aj v prípade dedičstva. V dlhopise môže emitent určiť podmienky, za ktorých má majiteľ dlhopisu alebo za akciu vydanú tým istým emitentom – konvertibilný dlhopis.

Operácie s cennými papiermi

1.vydávanie cenných papierov – rozlišujeme 2 metódy:

-vlastná emisia – emitent sám predáva verejnosti cenné papiere, využívajú to emitenti prosperujúcich spoločností
-opčná emisia – využíva ju emitent, ktorý nie je dostatočne známy, poverí tým inštitúciu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti.

2.úschova, správa a uloženie čenných papierov

Úschova: uschovávateľ sa zaväzuje prevziať listinný cenný papier na uloženie do úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Nezastupiteľné cenné papiere sa ukladajú do hromadnej úschovy.
Správa: správa sa zaväzuje, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cennými papiermi
Uloženie: opatrovateľ sa zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a splavoval.
Všetky tieto činnosti sa vykonávajú na základe písomnej zmluvy.

3.obchodovanie s cennými papiermi

-obchodovať s cennými papiermi môže len PO, ktorá má povolenie na túto činnosť. Obchodnú činnosť vykonáva vždy prostredníctvom oprávnenej FO – makléra.

Termínové obchody

Z časového hľadiska rozlišujeme obchody:

-promptné
-termínovéNástroje termínového obchodu (môžeme ich označiť ako finančné deriváty)

1.opcie – je právo predať alebo kúpiť určité množstvo finančného nástroja za vopred stanovenú cenu k určitému budúcemu dátumu alebo pred týmto dátumom.

Rozlišujeme:

Druh          Držiteľ                                               Vypisovateľ

Kúpna        Má právo kúpiť a zaplatí prémiu           Má povinnosť predaťa príjma prémiu
Predajná    Má právo predať a zaplatí prémiu         Má povinnosť kúpiťa príjma prémiu

Opcie z časového hľadiska delíme:

-americký typ – realizácia kontraktu sa môže uskutočniť pred dosiahnutím termínu splatnosti, ak si to držiteľ opcie želá
-európsky typ – realizácia kontraktu sa môže uskutočniť len v určenom termíne v deň splatnosti opcie

2.forward – je to neštandardizovaný kontrakt uzatváraný mimo burzy pričom predmet obchodu, cena, finančné vyrovnanie závisia úplne od vzájomnej dohody zmluvných strán

3.financial futures – všetky podmienky kontraktu sú štandardizované a určené vopred s výnimkouceny. Burza určuje predmety obchodovania a podmienky kontraktu.

Promptné a termínové obchody možno určitým spôsobom skombinovať príkladom sú napríklad takzvané:

1.repo obchody
2.swap

Teória portfolia

Portfolio – hovorí o tom ako investovať do finančných nástrojov s neistými výnosmi, aby sa dosiahol najväčší výnos s minimálnym rizikom.
Portfolio je teda každá kombinácia investičných možností, do ktorej uvažuje investor vložiť svoj kapitál.

Druhy portfolia:

1.defenzívne – obsahuje cenné papiere s fixným výnosom
2.agresívne – obsahuje viac druhov cenných papierov, ktoré majú predpoklad mnohostranného zhodnotenia
3.štandardné – ani agresívne ani defenzívne, niečo medzi tým

Pri hodnotení investičných príležitosti by mal investor rešpektovať tzv. zlaté pravidlo investovania a sledovať tri základné hľadiská:

1.výnosy
2.bezpečnosť
3.stupeň likvidity

Účasť bánk na kapitálovom trhu

Bankové aktivity, ktoré súvisia s kapitálovým trhom sa označujú ako investičné bankovníctvo.

Banky na trhu vystupujú ako:

1.emitent – emitujú vlastné cenné papiere pričom sa považujú za kvalitných emitentov, tak ako aj ich cenné papiere
2.investor – nakupujú cenné papiere do svojho portfolia, po zhodnotení ceny ich neskôr predávajú
3.sprostredkovateľ – fungujú ako poradca napríklad pri príprave novej emisie, pri príprave novej emisie, pri umiestňovaní cenných papierov na trhu a podobne.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk