Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výroba a výrobné podniky

Výrobné podmienky a ich činnosť

Pri použití kritéria podnikového výkonu možno podmienky rozdeliť:

1.ťažobné podniky
2.výrobné podniky
3.podniky služieb

Výrobou rozumieme podnikovú činnosť (proces), v ktorej sa transformujú (pretvárajú) výrobné vstupy na výrobné výstupy.

Podstatu výroby vystihujú jej charakteristiky:

1.výroba ako transformačný proces (vecná stránka výroby) – to znamená, že výroba je procesom, v ktorom sa menia výrobné vstupy na výrobné výstupy
2.výroba ako kombinačný proces (organizačná stránka výroba) – to znamená, že výroba je kombináciou výrobných faktorov a cieľom vytvoriť výrobok
3.výroba ako reprodukčný proces (hodnotová stránka výroby) – to znamená, že výroba je kolobehom procesom financovania a investovania

Ciele výroby

Rozlišujeme:

1.kvalitatívne ciele – môžu byť dvojaké:

-produktivita (princíp maxima) – s danými vstupmi dosiahnuť maximum výstupov
-hospodárnosť (princíp minima) – dané výstupy dosiahnuť s minimom vstupov

2.kvantitatívne ciele - znamená zhotoviť výrobky v požadovanom množstve

Členenie výroby

1.podľa výrobného programu

-základná – výstupom sú výrobky hlavného výrobného programu
-doplnková – výstupom sú výrobky, ktoré nie sú hlavným výrobným programom
-pridružená – výstupom sú výrobky, ktoré nesúvisia so špecializáciou podniku. Používajú sa iné technológie, iné postupy, suroviny …

2.podľa vzťahov k výrobnému procesu

-hlavná – zahŕňa operácie na zhotovení základného výrobku, takto vyrobené výrobky sú určené na odbyt
-pomocná – je produkcia týchto výrobkov, ktoré zabezpečujú hlavnú výrobu, väčšinou ostávajú v podniku
-vedľajšia – je to výroba rôznych druhov energií, potrebných v hlavnej a pomocnej výrobe

3.výroba podľa hromadnosti

-hromadná – vyrába sa jeden alebo malý počet druhov výrobkov vo veľkom množstve. Charakteristika tu je vysoká opakovateľnosť, je tu možné zamestnať zamestnancov s nižšou kvalifikáciou, je tu vysoká produktivita práce.
-sériová – je medzistupňom hromadnej a kusovej výroby. Jednotlivé druhy produkcie sa po určitom čase striedajú – výroba v sériách. Rozlišujeme: veľkosériovú, strednosériovú, malosériovú.
-kusová – vyrába sa tu veľký počet druhov výrobkov v malom množstve. Vyžaduje sa tu vysokokvalifikovaná pracovná sila. Je tu náročná konštrukčná a technologická príprava výroby.

4.podľa fáz

-predhotovujúca – určitý spôsobom sa pripravuje východiskový materiál pre konkrétnu zhotovujúcu fázu.
-zhotovujúca – z takto upraveného materiálu sa vyrába konkrétna súčiastka alebo iná časť výrobku. Pri jednoduchých výrobkoch býva zároveň aj dohotovujúcou.
-dohotovujúca – získava sa tu konečná podoba výrobku.

5.podľa priebehu (spojitosti) výrobných procesov

-spojitá
-nespojitáZákonitosti organizácie výrobného procesu

Uplatňovanie týchto zákonitostí ovplyvňuje racionálnosť organizácie výroby.

1.proporcionálnosť

– znamená kvantitatívnu vyváženosť zložiek výrobného procesu. Môže ísť o:
-proporcionálnosť medzi prácnosťou výroby a počtom robotníkov
-proporcionálnosť medzi výrobnými operáciami

2.paralelnosť

– znamená súbežné vykonávanie všetkých výrobných operácií, pri ktorých je to možné.

3.rytmickosť

– znamená rovnomerný a pravidelný priebeh výrobného procesu.

4.nepretržitosť

– to znamená, že výroba sa nezasahuje a neprerušuje.

Výrobné faktory

-predstavujú vstupy do výrobného procesu

Rozoznávame:

1.dispozitívne výrobné faktory

– úlohou je zabezpečiť organizačnú stránku výroby. Patrí sem:

-plánovanie – určuje ciele, spôsoby a prostriedky ako ciele dosiahnuť.
-organizovanie – je to činnosť, ktorou sa usporadúvajú vzťahy medzi elementárnymi výrobnými faktormi tak, aby sa dosiahli vytýčené ciele.
-rozhodovanie – je zložkou riadenia, v ktorej sa rozhoduje o zvolení istého riešenia z viacerých možností
-kontrola – skúma ako sa splnili ciele určené plánovaním a zároveň sa zisťujú príčiny prípadných odchýlok. Výsledky kontroly sú spätnou väzbou riadenia.

2.elementárne výrobné faktory

– patrí sem:

-pracovná sila – závisí od fyzických a psychických schopností človeka a od jeho vôle pracovať
-dlhodobý majetok – vo výrobnom procese sa používa dlhšie ako jeden rok. Patrí sem: dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý finančný majetok
-krátkodobý majetok – vo výrobnom procese sa používa menej ako jeden rok. Patria sem: zásoby, krátkodobý finančný majetok, pohotové peňažné prostriedky

Výrobok ako výstup výrobnej činnosti podniku

Rozlišujeme:

1.finálny výrobok – je to výrobok, ktorý prešiel všetkými fázami výroby a uspokojuje konečnú potrebu
2.polovýrobok – je výstupom z pohľadu jedného podniku, v inom podniku je vstupom, ďalej sa spracúva
3.nepodarok – je to výrobok, ktorý nespĺňa predpísané parametre

Treba odlíšiť pojem nový výrobok – je taký výrobok, ktorý uspokojuje nové potreby, alebo uspokojuje doterajšie potreby na vyššej úrovni, alebo uspokojuje doterajšie potreby pri úspore vstupov.

Pokiaľ sa výrobok dostane na trh stane sa predmetom kúpy a predaja, označujeme ho ako tovar.Funkcie výrobku

Funkcie výrobku hovoria o jeho schopnosti uspokojovať konkrétne potreby. Každý výrobok môže mať štyri úrovne funkcií:

1.základná funkcia – predstavuje takú funkciu výrobku, pre ktorú bol výrobok primárne (prvotne) vyrobený
2.doplnková funkcia – dopĺňa základnú, patrí sem: kvalita, obal, dizajn
3.rozširujúca funkcia – rozširuje základnú a doplnkovú funkciu, patrí sem: poradenstvo, servis, platobné podmienky
4.konkurenčná schopnosť na trhu – patrí sem: značka, dobré meno (GOOD WILL), image. Dotvára celkový výrobok.

Právna ochrana výrobku

-sa spája predovšetkým so značkou výrobku, preto jej hovoríme ochranná známka
-ochranná známka je označenie, ktoré je schopné odlíšiť výrobky pochádzajúce od rôznych výrobcov
-musí spĺňať určité podmienky (kritériá)
-rozlišovacia schopnosť
-mala by byť krátka, ľahko zapamätateľná
-značkou nemôže byť štátna zástava, názov štátu, správneho územia ani organizácie (medzinárodnej)
-značka sa stáva ochrannou známkou po zápise do osobitného registra
-realizujú sa rôznymi výrazovými prostriedkami:

1.slovami (Slovnaft, Škoda)
2.písmenami (BMW)
3.osobitným tvarom písma (Coca-Cola)
4.obrázkami
5.číslicami

-majiteľ ochrannej známky má tieto práva

1.právo vylúčeného používania
2.právo previesť ochrannú známku na iného
3.právo umožniť inému jej užívanie na základe licenčnej zmluvy
4.pri nepovolenom použití ochrannej známky môže majiteľ podať žalobu na náhradu škody a ušlý zisk
-ochranná známka má spĺňať tri funkcie:

-rozlišovacia funkcia – slúži na odlíšenie rovnakých výrobkov od rôznych výrobcov
-propagačná funkcia – úlohou je dostať výrobok do povedomia spotrebiteľov
-súťažná funkcia – pomáha výrobku presadiť sa v súťaži s konkurenciou

Výrobný program a plán výroby

Výrobný program - je súhrn výrobkov vyjadrený v sortimente a kvalite, na ktorý sa zameriava výrobná činnosť.

Faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu výrobného programu sú:

-požiadavky trhu
-vlastné výrobné možnosti
-možnosti získania zdrojov na trhu
-ukazovatele ekonomickej efektívnosti

Sortiment výroby vo výrobnom programe možno rozdeliť:

1.úzky sortiment – vyrába sa niekoľko druhov výrobkov
2.široký sortiment – veľký počet rôznych druhov výrobkov
3.hlboký sortiment – z jednotlivých druhov výrobkov sa vyrába viac variantov
4.plochý sortiment – vyrába sa málo variantov z jednotlivých druhov výrobkov

Výrobný plán je konkretizáciou (spresnením) výrobného programu v objeme a v čase. Objem výroby vo výrobnom pláne možno vyjadriť pomocou určitých jednotiek:

1.naturálne jednotky (kg, m, l, …) – na vyjadrenie objemu sa používajú najmä pri úzkom sortimente
2.peňažné jednotky – umožňujú vyjadriť objem výroby spoločne za rôznorodé výrobky, hlavne pri širokom sortimente
3.jednotky prácnosti – normohodina

Plán výroby sa vždy zostavuje na určité obdobie (rok, mesiac,…)Výrobná kapacita

Aby podnik mohol realizovať svoj výrobný program konkretizovaný do plánu výroby musí disponovať primeranou výrobnou kapacitou.

Výrobná kapacita – maximálna výrobná schopnosť podniku za určité obdobie a za optimálnych podmienok. Výrobná kapacita je limitujúcim faktorom plánu výroby.
Určujúce faktory výrobnej kapacity:

-technické zariadenie
-pracovná sila
-výrobné faktory
-plocha

Výrobná kapacita sa určuje:

-ako výstupná veličina (potenciálny objem výroby)
-ako vstupná veličina (potenciálna schopnosť spracovať určité množstvo vstupnej suroviny, materiálu…)

Každý podnik pracuje s určitou kapacitnou rezervou t. z. zámerne nevyužíva maximálny potenciálny výkon, aby mal priestor na pružné reagovanie na zmenu podmienok na trhu. Základom výpočtu výrobnej kapacity je výrobná kapacita jedného stroja.

Funkciou prípravy výroby je pripraviť výrobu takých výrobkov, aby veľkosť efektu z ich predaja na trhu bola čo najvyššia. Príprava výroby sa teda začína už marketingovou prípravou. Funkciou prípravy výroby je však nielen reagovanie na potreby zákazníkov, ale aj vytváranie (vyvolávanie) týchto potrieb. Ponuka absolútne nových výrobkov vytvára nové potreby – tvorí nový trh.

Príprave výroby musí predchádzať:

1.veda – v nej sa objavujú nové myšlienky, ktoré sa môžu stať základom novej ponuky výrobku vyvolávajúceho novú potrebu
2.výskum – hľadá možnosti uplatnenia nových myšlienok, ktoré sú výsledkom vedeckej činnosti
3.vývoj – predstavuje pokračovanie transformácie (premeny) poznatkov vedy a výskumu do výroby. Vyvinie sa prototyp výrobku.

Ak máme k dispozícií prototyp výrobku nasledujú tri fázy prípravy výroby:

1.konštrukčná príprava výroby – výsledkom je technické a materiálové riešenie výrobku.
2.technologická príprava výroby – je to príprava technológie (postupov) ako sa budú výrobky vyrábať. Tieto dve fázy sa niekedy uvádzajú pod spoločným pojmom technická príprava výroby.
3.organizačná príprava výroby – rieši organizačné usporiadanie jednotlivých pracovísk, ktoré zabezpečujú technologické operácia vo výrobnom procese.

Po komplexnej príprave výroby sa môže výroba začať, hovoríme o tzv. nábehu výroby. Začína sa tu využívanie poznatkov vo výrobe.
V príprave výroby nemožno zabúdať na prípravu obslužných procesov výroby.

Základné zložky obsluhy výroby sú:

-údržbársko-opravárska činnosť
-nástrojárske hospodárstvo
-energetické hospodárstvo

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk