Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovník filozofických pojmoc (terminologické penzum)


Svetonázor – určité presvedčenie, teória, ktorej verím; výsledok filozofovania
Ideológia – sústava predstáv, názorov a pojmov vyjadrená v rozličných formách spoločenského vedomia (v politike, vede, umení...)
Teológia – náuka o Bohu
Filozofický scientizmus – pokus o čo najtesnejšie spojenie filozofie s vedeckým poznaním
Iracionalizmus – odmietanie rozumového poznania a vedeckého myslenia
Ontológia – náuka o bytí
Gnozeológia – náuka o poznaní
Etika – náuka o mravnom konaní
Estetika – náuka o krásne
Axiológia – náuka o hodnotách
Filozofická antropológia – obmedzuje sféru vedeckého poznania na prírodné javy, človeka robí dostupným iba pre osobitné filozofické metódy chápania
Materializmus – svet je hmotný, javy vysvetľujú materiálnymi príčinami
Idealizmus – vychádza z ducha, idey, myšlienky
Monizmus – predpokladanie iba jednej podstaty alebo princípu
Dualizmus – predpokladanie dvoch (rovnocenných) podstát alebo princípov
Pluralizmus – predpokladanie množstva podstát a princípov
Agnosticizmus – popieranie poznateľnosti sveta
Senzualizmus – smer, ktorý uznáva pocity za zdroj poznania skutočnosti a všetko poznanie odvodzuje zo zmyslového vnímania
Racionalizmus – smer uznávajúci rozum za jediný zdroj pravdivého poznania
Empirizmus – smer uznávajúci zmyslovú skúsenosť za jediný prameň poznania
Mýtus – rozprávanie vyjadrujúce predstavy starovekých ľudí o prírodných silách, o bohoch a nadľudských hrdinoch; báj
Mytológia – súbor mýtov vytvorených určitým etnickým celkom
Kozmogónia – náuka o pôvode sveta
Polis – grécky mestský štát
Fragment – časť, úlomok
Doxografia – zbierky v ktorých sú zhrnuté náuky určitých filozofov
Substancia – podstata určená formou
Kozmológia – veda zaoberajúca sa vznikom sveta
Panteizmus – stotožňovanie boha s prírodou (pan=všetko; theos=boh)
Apória – bezvýchodiskové postavenie
Dialektika – metóda vzostupu ponad hmotný a viditeľný svet k ideálnym podstatám (Platón)
Eklekti(ci)zmus – bezzásadové, nesúrodé, mechanické vyberanie a spájanie rôznorodých prvkov rozličných smerov, teórií, názorov, prác
Determinizmus – aj tomu, čo pokladáme za náhodu, vládne prísna nevyhnutnosť (determine = určovať)
Rétorika – rečníctvo; náuka o rečníctve
Relativizmus – smer popierajúci možnosť objektívneho poznania skutočnosti
Tyrania – Monarchia – forma samovlády v starovekom Grécku; krutovláda
Oligarchia – Aristokracia – vláda malej skupiny privilegovaných vykorisťovateľov
Demokracia – Politea – politické zriadenie, v ktorom vládna moc prislúcha ľudu
Univerzálie – všeobecné pojmy
Nominalizmus – jestvujú len jednotlivé znaky, ktoré sú našimi výtvormi
Realizmus – univerzálie sú reálne; idey sú reálnejšie ako konkrétne veci
Teodicea – chápanie dobra ako jedinej skutočnosti, zlo je iba jeho neprítomnosť či nedostatočnosť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk