referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Charta OSN
Dátum pridania: 12.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: treble
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 957
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

110-111)V úvode Charty vyslovuje ľud spojených národov odhodlanie:
- ochrániť budúce pokolenia od vojny
- vyhlásiť znova dôveru v základné ľudské práva, dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, rovnocennosť práv mužov a žien a národov veľkých aj malých
- vytvoriť pomery, pri ktorých môžu byť zachované spravodlivosť a úcta k záväzkom vyplývajúcim zo zmlúv a iných prameňov medzinárodného práva
- podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň pri väčšej slobode

V záujme týchto cieľov:
- byť znášanliví a žiť vo vzájomnom mieri
- zjednotiť svoje sily na udržanie svetového mieru a bezpečnosti
- prijať zásady a zaviesť metódy zaisťujúce, aby ozbrojené sily neboli využívané inak ako v spoločnom záujme a používať medzinárodné orgány na podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku všetkých národov


Najdôležitejšie body Charty OSN:

Cieľom OSN je udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť, rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy, riešiť medzinárodné problémy hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho alebo humanitárneho charakteru, podporovať ľudské práva a slobody bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva.

Členom OSN sa môže stať ktorýkoľvek mierumilovný štát, ktorý prijme záväzky obsiahnuté v Charte.
O prijatí nového člena rozhoduje Valné zhromaždenie na odporúčanie Rady bezpečnosti.

Hlavnými orgánmi OSN sú: - Valné zhromaždenie
- Rada bezpečnosti
- Hospodárska a sociálna rada
- Poručnícka rada
- Medzinárodný súdny dvor
- Sekretariát

Valné zhromaždenie: - skladá sa zo všetkých členov OSN
- každý člen má vo valnom zhromaždení nanajvýš 5 zástupcov
- jedná o všetkých otázkach v rámci Charty
- môže dávať odporúčania Rade bezpečnosti aj jednotlivým členom
- môže prejednávať zásady, ktorými sa má riadiť odzbrojovanie
- prejednáva a schvaľuje rozpočet OSN
- prejednáva a schvaľuje finančné a rozpočtové dohody
- pravidelne zasadá 1-krát ročne, v prípade potreby sa uskutočnujú zvláštne zasadnutia
- zasadnutie zvoláva generálny tajomník na žiadosť Rady bezpečnosti alebo väčšiny členov
- volí členov do iných orgánov OSN
- má generálneho tajomníka


Rada bezpečnosti: - má 15 členov
- stáli členovia: Čína, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené štáty americké
- nestáli členovia sú volení na dva roky Valným zhromaždením
- jej úlohou je udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti
- rozhoduje sa kladnými hlasmi 9 členov
- má predsedu


Hospodárska a sociálna rada: - má 27 členov volených na tri roky Valným zhromaždením
- vypracováva štúdie a správy, zvoláva madzinárodné konferencie, predkladá návrhy zmlúv o otázkach hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, výchovných, zdravotníckych a pod.
- rozhoduje väčšinou hlasov
- zriaďuje komisie v hospodárskom a sociálnom obore
- má predsedu


Poručnícka rada: - poručníctvo sa vzťahuje na územia, ktoré sú pod mandátom, územia, ktoré
sa dobrovoľne podriadia medzinárodnej poručníckej sústave, a i.
- poručníctvo sa nevzťahuje na územia, ktoré sa stanú členmi OSN
- má za úlohu posilňovať mier a bezpečnosť, podporovať politický, hospodársky a sociálny pokrok poručníckych území, zozvoj vzdelania a postupný vývoj k samospráve alebo nezávislosti, tiež zabezpečiť dodržiavanie ľudkých práv a slobôd pre všetkých a rovnocenné zaobchádzanie v sociálnej, hospodárskej a obchodnej oblasti a pri výkone spravodlivosti
- skladá sa z členov spravujúcich poručnícke územie volených Valným zhromaždením na 3 roky
- jej úlohou je tiež prejednávať správy predložené spravujúcou mocou, každoročne vypracovať dotazník o politickom, hospodárskom, sociálnom a výchovnom pokroku obyvateľov poručníckych území
- má predsedu


Medzinárodný súdny dvor: - je hlavným súdnym orgánom OSN
- pôsobí na základe štatusu, ktorý je založený na štatuse Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti
- každý člen OSN sa musí podrobiť jeho rozhodnutiu v každom spore, v ktorom je stranou
- vydáva posudky k právnym otázkam na požiadanie ostatných orgánov OSN


Sekretariát:- skladá sa z generálneho tajomníka a zamestnancov
- generálneho tajomníka menuje Valné zhromaždenie
- generálny tajomník je hlavným správnym úradníkom OSN, vykonáva všetky úlohy, ktoré mu zverí Valné zhromaždenie, Rada bezpečnosti, Hospodárska a sociálna rada a Poručnícka rada
- generálny tajomník podáva Valnému zhromaždeniu výročnú správu o činnosti OSN
- generálny tajomník ani zamestnanci nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani inej moci v rámci OSN
- zamestnancov menuje generálny tajomník, tvoria súčasť sekretariátuV prípade ohrozenia či porušenia mieru určí Rada bezpečnosti, aké opatrenia treba použiť. Môžu to byť napríklad čiastočné alebo úplné prerušenie hospodárskych stykov, spojov železničných, námorných, leteckých, poštovných, rádiových a iných, ako aj prerušenie stykov diplomatických.
Ak tieto opatrenia podľa Rady bezpečnosti neboli dostatočne účinné, môžu byť podniknuté akcie leteckými, námornými či pozemnými silami, ak je to nutné pre zachovanie alebo obnovenie medzinárodného mieru. Medzi takéto akcie patria napríklad demonštrácie, blokády a iné operácie.
Všetci čelnovia OSN sa zaväzujú, že Rade bezpečnosti na jej výzvu dajú k dispozícii ozbrojené sily, pomoc a služby nutné k zachovaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, vrátane práva priechodu.
Plány na použitie ozbrojených síl vypracuje Rada bezpečnosti za pomoci Vojenského štábneho výboru, ktorý sa skladá z náčelníkov štábov stálych členov Rady bezpečnosti alebo ich zástupcov. Vojenský štábny výbor zodpovedá za strategické riadenie všetkých ozbrojených síl.Originál Charty Organizácie spojených národov (aj jeho preklady v čínskom, francúzskom, ruskom, anglickom a španielskom jazyku) sú uložené v archívoch vlády Spojených štátov amerických.
 
späť späť   1  |   2   
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.