referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Súdnictvo
Dátum pridania: 05.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alyssa89
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 114
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 

Súdnictvo je súdna sústava; sústava štátnych orgánov, ktorých úlohou je ochrana práva prostredníctvom vydávania súdnych rozhodnutí, napríklad o vine a treste, súdnom spore a pod. V Slovenskej republike je ochrana práva nezávislá, nestranná a spravodlivá. Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.

Súd -
je štátny orgán, ktorý vykonáva súdnu právomoc, alebo tiež označenie pre niektoré neštátne rozhodcovské orgány, napríklad rozhodcovský súd v medzinárodnej arbitráži. Pojmom sa označuje aj proces súdneho sporu alebo celok sudcov.
Štátny súd rozhoduje teda o záležitostiach týkajúcich sa vzťahov občianskoprávnych, rodinných, pracovných, družstevných a obchodných (občianske súdne konanie) a lebo trestných činov (trestné konanie).


Súdy na Slovensku
       

V prvom oddieli siedmej hlavy je upravené postavenie, právomoci a fungovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. V druhej hlave je upravené všeobecné súdnictvo na Slovensku, najmä že v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy a tiež postavenie sudcov a právomoci a fungovanie súdov či súdnej rady. Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach; preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci.

Sústavu súdov SR tvoria okresné súdy, krajské súdy a Najvyšší súd SR. Do sústavy súdov Slovenskej republiky patrí aj Špeciálny súd. Sústavu súdov SR ďalej tvoria vojenské súdy, ktorými sú vojenské obvodové súdy a Vyšší vojenský súd.

Súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Zákon ustanoví, kedy sa na rozhodovaní senátu zúčastňujú aj prísediaci sudcovia z radov občanov a v ktorých veciach môže rozhodnúť aj zamestnanec súdu poverený sudcom. Proti rozhodnutiu zamestnanca súdu povereného sudcom je prípustný opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje vždy sudca. Rozsudky sa vyhlasujú v mene SR a vždy verejne. Sudcov vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh Súdnej rady SR; vymenúva ich bez časového obmedzenia. Za sudcu môže byť vymenovaný občan SR, ktorý je voliteľný do NRSR, dosiahol vek 30 rokov a má vysokoškolské právnické vzdelanie. Ďalšie predpoklady na vymenovanie za sudcu a jeho funkčný postup, ako aj rozsah imunity sudcov ustanoví zákon.  


Ústavný súd
- rozhoduje o súlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami; nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou; dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas NRSR, s ústavou alebo s ústavným zákonom. Ústavný súd rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia NRSR, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Ústavný súd rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy. Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému zásahu do vecí územnej samosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd. Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná. Rozhodnutie ústavného súdu o výklade ústavy alebo ústavného zákona sa vyhlasuje spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. Výklad je všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia.

Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov. Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh NRSR na dvanásť rokov prezident SR. NRSR navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident SR vymenovať. Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan SR, ktorý je voliteľný do NRSR, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu ústavného súdu. Zložením sľubu sa sudca ústavného súdu ujíma svojej funkcie. Na čele ústavného súdu je jeho predseda, ktorého zastupuje podpredseda. Predsedu a podpredsedu vymenúva zo sudcov ústavného súdu prezident SR. Ak je vymenovaný sudca ústavného súdu členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich ešte pred zložením sľubu.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.