Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Schopnosti, duševné zdravie

Schopnosti

– predpoklady na vyhotovenie určitej činnosti. Nadobúdame učením a cvikom... závisia od vrodených dispozícií - od vlôh.

Stupne schopností - nadanie, talent a genialita...
Druhy schopností: verbálna (reč), sociálna schopnosť (riešenie konfliktov a komunikácia), numerická, pamäťová, schopnosť priestor. orientácie, psychomotorickej alebo pohybovej koordinácie, umelecké rôzneho druhu, ich predpoklad je tvorivosť.

Percepčná pohotovosť = postreh

Inteligencia

Kognitívna schopnosť, týka sa myslenia, ktorá umožňuje riešiť problémy, učiť sa, prispôsobiť sa novým situáciám a využiť skúsenosť pri riešení problémov

- kryštalická: vrodená počas života sa veľmi nemení, naša dispozícia používať mozog.
- fluidná: počas života sa vytvára a mení, môže sa zvyšovať alebo znižovať

- úroveň inteligencie: zisťuje sa testom IQ

100- priemer
nad 120: vysoka inteligencia
nad 150. genialita

-vzorec: IQ=mentalny vek: fyzicky vek x 100 

-  prisposobuje sa podla veku
- pozostava z viacerych podtestov: numerické, priestorová predstavivosť, verbálna schopnosť narábať s pojmami – pojmovo myslieť...

- mentálna retardácia – IQ mensie ako 90, delí sa na tri: debilita 50-69 najľahšie, imbecilita 20-49, idiocita pod 20...

Poruchy IQ spojené so starnutím – demencia, exteriorácia: poruchy pamäti a orientácia vo svete...

Poruchy vyvolané chorobou alebo úrazom: Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, BSE...

- nie je dôležité len IQ pre uplatnenie človeka v živote, ale aj EQ – vyjadruje vzťah k iným ľuďom, empatiu- našu schopnosť komunikácie s inými ľuďmi...
- tvorivosť (kreativita), umožňuje tvorivú činnosť, zabezpečuje pokrok v spoločnosti...
- vlastnosti tvorivého človeka: flexibilný, voľnomyšlienkárstvo, nonkomformný (nedrží sa zvykov a ideálov), intuícia, vnímavosť, veľká estetická, emocionálna a sociálna senzitívnosť

charakter: súhrn vlastností, ktoré sa prejavujú v mravnej stránke človeka, vo vzťahu k iným a vzťahu k práci

- vlastnosti charakterného človeka: zásadovosť, čestnosť, pravdovravnosť, svedomitosť a zodpovednosť
- narozdiel od temperamentu je charakter výsledkom výchovy a pôsobenia prostredia,
 
Motívy a postoje:


- pohnútka: príčina nášho konania, vychádza vždy z našich potrieb
- potreba: stav nedostatku alebo nadbytku... dopĺňanie/vylučovanie

- delenie potrieb:

1. primárne potreby- vrodené potreby, bez nich život nie je možný - potreby biologické, psychické (láska a bezpečie) a sociálne
2. sekundárne - získané, nevyhnutné pre prežitie, dôležité pre zmysluplný a plnohodnotný život (vzdelávanie, ambície), biologické potreby (nášho tela... primárne a vrodené - dýchanie, jedlo, spánok), sociálne: psychické - potreba lásky, bezpečia, radosti a kultúrne - potreba vzdelávať sa. Všetky sú získané a sekundárne, nerodíme sa s nimi.. čiastočne vrodené alebo získané môžu byť psychické.Delenie podla Maslowa: (tá pyramída...)

- keď naše potreby vôbec nie sú uspokojené, dostaví sa frustrácia- čiastočne alebo nedostatočne-deprivácia (láska rod. citová deprivácia)
- postoje: stanovisko: v priebehu života sa u každého človeka vyprofilujú určité postoje: spôsoby reakcií a hodnotení na určité skutočnosti, závisia hlavne od výchovy
- praktické využitie psychických poznatkov: psychodiagnostika – testy, psychológ pri prijímacích pohovorovh do roboty, rozhovory: spontánne – len tak, riadené - psychológom pripravené vopred...
- pozorovanie, vypĺňanie dotazníka: grafológia, u dieťaťa rozbor kresby, vystavenie do stresovej situácie a pozorovanie situácie

- psychoterapia – liečebné pôsobenie prípadných duševných porúch, alebo aj dislexia, disgrafia.
- individuálna terapia: psychológ pracuje sám s pacientom, intenzívne sa mu venuje, pri fóbiách alebo neurózach.
- skupinová terapia: ľudia s tým istým problémom, vzájomná podpora, otvorenie sa iným

- podľa metódy psychoterapie:

1. racionálna psychoterapia, doktor priamo vysvetlí, v čom spočíva problém.
2. sugestívna: vrámci hypnózy, nie každý sa dostane do tranzu, alebo pri strachu (hlboké dýchanie, vsugerovanie príjemných predstáv), placebo efekt, odreagovanie- odstránenie traumy vykričaním, plačom, športom

- tréningové metódy- klaustrofóbia - postupné zmenšovanie, tréningom naučiť uvoľniť sa
- psychologické poradenstvo – manželské poradné rady, ako sa zachovať, vyhnúť stresu, odstrániť zlé vzťahy a zefektívniť prácu.

Zdravie - stav úplného duševného, telesného a sociálneho blaha, inak neprítomnosť choroby alebo inej poruchy.

Psychické zdravie- na to, aby sme dokázali zvládať životné nároky, ovplyvňuje telesné zdravie.

- charakteristika duševne zdravého človeka – má k sebe samému dobrý postoj, nepodceňuje a nepreceňuje sa, odpustí si, nemá výčitky, sebaúcta, cíti si fajn medzi inými, trvalé priateľské vzťahy, zvláda požiadavky života, rieši problémy, reálne ciele - ohrozujú ho psychické choroby a stres

Psychické choroby

- neurózy, ľahsie psych. ochorenia, človek ešte ako-tak funguje v spoločnosti, depresie ľahké, úzkosť
- psychózy - ťažšie psych. ochorenia - človek neadekvátne vníma realitu (halucinácie), paranoja, schyzofrénia, vážne poruchy nálady; depresia a manio depresia- sklony k samoľútosti, prehnane dobrá nálada: manio...

- organicke poruchy vznikajú na základe telesného poškodenia alebo ochorenia, napr. poškodenie mozgu pri nehode, pôrode, rakovina, štítna žľaza... hystéria, zlé nálady...

- stres: neurózy alebo aj telesné ochorenia, negatívne ovplyvňuje naše zdravie - nešpecifická odpoveď organizmu, napätie, záťaž, u každého človeka inak.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk