Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodina

Rodina je primárna skupina tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Je malou sociálnou skupinou, tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú (je to výchovná inštitúcia), ekonomickú prípadne výrobnú (je ekonomickou inštitúciou), ochrannú, emocionálnu funckiu. Rodina ako prostredie, s ktorým sme najviac spätí, nás výrazne ovplyvňuje a my ovplyvňujeme ju. Vytvára vlastné kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí. Ale je aj obrazom doby a jej politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych, ekologických a iných podmienok a zásad. Rodina je prvá skupina, ktorej členom sa človek stáva hneď po svojom narodení. Rodine záleží na tom, aby správne plnila úlohy v oblasti socializácie svojich členov. Rodina odovzdáva kultúrne dedičstvo nasledujúcim pokoleniam. Rodina realizuje spoločenskú kontrolu nad svojimi príslušníkmi. Rodina zaisťuje rovnováhu medzi emocionálnymi potrebami svojich členov.

Funkcie rodiny:

Emocionálna funkcia: poskytuje starostlivosť, istotu, citovú oporu, bezpečnosť, ochranu

Ekonomická funkcia: závisí od výšky príjmov, veľkosti rodiny, bytovej otázky, uskutočňuje sa tu deľba práce, hospodárska spolupráca atď.

Výchovná funkcia: utvára charakterové a citové vlastnosti, zahŕňa aj vzdelávací proces, prípravu na povolanie

Sociálno-reprodukčná funkcia: zabezpečuje reprodukciu spoločnosti

Regulačno-kontrolná funkcia: dôležitá na udržiavanie fungovania vzťahov. /literatúra/

Rodina je inštitúcia, ktorá vzniká spolužitím ľudí spravidla rozdielneho pohlavia, ktorá vychováva potomstvo.

Funkcie: biologická, ekonomická, výchovná, citová, náboženská, funkcia ochrany, funkcia trestu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk