Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodinné právo

Rodinné právo – zaoberá sa osob. vzťahmi medzi manželmi,rodičmi a deťmi, medzi ostatnými príbuznými
Napodobenie – osvojenie, nahradzuje opatrovateľstvo. pestúnstvo
RP sa zaoberá aj majetkovými vzťahmi súvislé s osobnými vzťahmi
Zákl.právnou normou RP – Zákon o rodine
Uzavretie manželstva – vek 18 r. minim.16 so súhlasom súdu, duševný stav =) právne úkony, jedno manželstvo (monogamia)
Neplatnosť – porušená monogamia, medzi príbuznými, nedostatok veku
Zánik – rozvod, smrť , vyhlásenie za mŕtveho
formy náhradnej rodičovskej výchovy :osvojenie, opatrovníctvo, pestúnstvo
Osvojenie – prosté, nezrušiteľné
1. Osvojenie prichádza do úvahy len vtedy, ak nieje rodič (ani jeden rodič neexistuje, nieje spôsobilý na právne úkony, alebo nemôže vykonávať rodinné povinnosti).
2. Osvojenie môže nadobudnúť platnosť len rozhodnutím súdu.
3. Osvojitelom môže byť len osoba žijúca v manželskom zväzku.
4. Osvojiteľ musí spĺňať zákonom stanovené podmienky (zdrav. stav, mravná bezúhonnosť, primeraný vek)
5. osvojiteľom nemôže byť osoba, ktorej by išlo o nadbytočný vzťah.
Nezrušiteľné osvojenie sa od jednoduchého odlišuje :
1. osvojiteľ sa zapisuje do matriky ako rodič
2. osvojenec sa stáva v plnom rozsahu členom rodiny
3. nezrušiteľné osvojenie nie je možné zrušiť ani rozhodnutím súdu
4. nezrušiteľné osvojenie – pri dieťeti staršom ako 1 rok
5. nezrušiteľné osvojenie nemôže uskutočniť osamelo žijúca osoba
Opatrovníctvo – kolízne opateovníctvo, poručníctvo
- vzniká rozhodnutím súdu v prípade, že rodičia dieťaťa sú dlhodobo neschopní plniť rodičovské povinnosti. Pri opatrovníctve vznikajú opatrovníkovi len niektoré rodičovské povinnosti. Z opatrovníctva nevyplíva vyživovacia povinnosť.
Pestúnska starostlivosť – môže byť osamelo žijúca osoba. Pestún zodpovedá predovšetkým za mravnú výchovu dieťaťa. Vyživovacia povinnosť je záležitosťou štátu, alebo rodičov dieťaťa. Pri pestúnstve nevzniká pestúnovi nárok zastupovať dieťa v konaní pred súdom.

Rodinné právo – zaoberá sa osob. vzťahmi medzi manželmi,rodičmi a deťmi, medzi ostatnými príbuznými
Napodobenie – osvojenie, nahradzuje opatrovateľstvo. pestúnstvo
RP sa zaoberá aj majetkovými vzťahmi súvislé s osobnými vzťahmi
Zákl.právnou normou RP – Zákon o rodine
Uzavretie manželstva – vek 18 r.

minim.16 so súhlasom súdu, duševný stav =) právne úkony, jedno manželstvo (monogamia)
Neplatnosť – porušená monogamia, medzi príbuznými, nedostatok veku
Zánik – rozvod, smrť , vyhlásenie za mŕtveho
formy náhradnej rodičovskej výchovy :osvojenie, opatrovníctvo, pestúnstvo
Osvojenie – prosté, nezrušiteľné
6. Osvojenie prichádza do úvahy len vtedy, ak nieje rodič (ani jeden rodič neexistuje, nieje spôsobilý na právne úkony, alebo nemôže vykonávať rodinné povinnosti).
7. Osvojenie môže nadobudnúť platnosť len rozhodnutím súdu.
8. Osvojitelom môže byť len osoba žijúca v manželskom zväzku.
9. Osvojiteľ musí spĺňať zákonom stanovené podmienky (zdrav. stav, mravná bezúhonnosť, primeraný vek)
10. osvojiteľom nemôže byť osoba, ktorej by išlo o nadbytočný vzťah.
Nezrušiteľné osvojenie sa od jednoduchého odlišuje :
6. osvojiteľ sa zapisuje do matriky ako rodič
7. osvojenec sa stáva v plnom rozsahu členom rodiny
8. nezrušiteľné osvojenie nie je možné zrušiť ani rozhodnutím súdu
9. nezrušiteľné osvojenie – pri dieťeti staršom ako 1 rok
10. nezrušiteľné osvojenie nemôže uskutočniť osamelo žijúca osoba
Opatrovníctvo – kolízne opateovníctvo, poručníctvo
- vzniká rozhodnutím súdu v prípade, že rodičia dieťaťa sú dlhodobo neschopní plniť rodičovské povinnosti. Pri opatrovníctve vznikajú opatrovníkovi len niektoré rodičovské povinnosti. Z opatrovníctva nevyplíva vyživovacia povinnosť.
Pestúnska starostlivosť – môže byť osamelo žijúca osoba. Pestún zodpovedá predovšetkým za mravnú výchovu dieťaťa. Vyživovacia povinnosť je záležitosťou štátu, alebo rodičov dieťaťa. Pri pestúnstve nevzniká pestúnovi nárok zastupovať dieťa v konaní pred súdom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk