Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štrukturálne fondy EÚ

Štrukturálne fondy EÚ
(alebo čo môžme my dostať od EÚ?)

Slovenská vláda 12. 3. 2003 schválila Národný rozvojový plán, kt. vypracovanie bolo jednou zo základných podmienok pre získanie finančných prostriedkov z EÚ. Povstupovými príjmami štátneho rozpočtu SR budú po vstupe do EÚ príjmy zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Kohézny fond (Cohesion fund)

bol založený ako zvláštny fond solidarity v roku 1993 na pomoc štyrom málo prosperujúcim členským štátom: Grécku, Portugalsku, Írsku a Španielsku. Kohézny fond nie je zaradený medzi štrukturálne fondy, pretože jeho základnou bunkou je štát, nie regióny, ku kt. je smerovaná finančná pomoc. Z tohto fondu možu čerpať len krajiny s HDP na obyvateľa nižším ako 90% priemeru EÚ. Kohézny fond financuje projekty v oblasti ŽP a dopravnej infraštruktúry s investičným nákladom nad 10 mil. eur.

Európsky fond regionálneho rozvoja (European Regional Development Fund – ERDF)

Je to hlavný štrukturálny fond, kt. poskytuje pomoc zaostávajúcim regiónom EÚ (regióny s HDP nižším ako 75 % priemeru EÚ).
Financuje cezhraničnú spoluprácu, spoluprácu medzi regiónmi a štátmi, podporuje schopnosť konkurencie podnikov so zameraním na malé a stredné podniky, miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť (aj cestovný ruch a kultúru), rozvoj vedy a technológie, rozvoj miestnych a regionálnych sietí (dopravná infraštruktúra, telekomunikácie a energetika), ochranu a opatrenia na zlepšenie ŽP (efektívne využívanie energie, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie).

Európsky sociálny fond (European Social Fund – ESF)

Podporuje opatrenia na zníženie nezamestnanosti a bojuje proti nej (s dôrazom na dlhodobú nezamestnanosť), zachováva zamestnanosť, podporuje rovnaké príležitosti pre všetkých pri vstupe na trh práce, podporuje a zlepšuje úroveň vzdelávania, poradenstva a školení, podporuje vznik pracovných miest, ľudský potenciál v oblasti vedy a výskumu, podporuje pracovnú mobilitu a väzby medzi praxou a vzdelávaním, odbornej prípravy a výskumu.

Európsky poľnohospodársky záručný a podporný fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund – EAGGF)

Je jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, podporujúci adaptáciu poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve, rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, rozvoj a obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva a lesov a pomoc najmä v zaostávajúcich regiónoch.„Garančná“ sekcia tohto fondu podporuje aj rozvoj vidieka v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky vo všetkých častiach Európskej únie.

Finančný nástroj na usmernenie rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance – FIFG)

Pomáha pri reštrukturalizácii rybolovného priemyslu EÚ, t. j. pomáha ho adaptovať a modernizovať a tiež slúži na zlepšenie konkurencieschopnosti štruktúr v rybárskom odvetví.

SR sú poskytnuté zdroje pre čerpanie z Kohézneho fondu vzhľadom na málo rozvinutú infraštruktúru (diaľnice, železnice, životné prostredie), ako aj prostriedky zo štrukturálnych fondov. Viac ako 75 % príjmov po vstupe do EÚ je projektovo orientovaných, čiže nárok na finančnú podporu vzniká až po vypracovaní kvalitného projektu a pri zaručení požadovanej finančnej spoluúčasti predkladateľa. Reálne čerpanie finančných prostriedkov pre SR preto závisí od kvality projektov, ich realizácie, výšky verejných a súkromných zdrojov, požadovaných na spolufinancovanie a od pripravenosti administratívnych kapacít.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk