referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Súdna zložka štátnej moci
Dátum pridania: 30.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 916
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 33m 50s
Pomalé čítanie: 50m 45s
 

148)
- rozhodujú vo veciach občianskoprávnych, obchodnoprávnych, správnoprávnych a trestnoprávnych, čo podmieňuje konštituovanie špecializovaných sudcovských zborov: trestné súdnictvo, občianskoprávne súdnictvo, obchodné súdnictvo a správne súdnictvo
- preskúmávajú zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov
- súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanovuje, že vo veci rozhoduje jediný sudca, zákon ustanovuje, kedy sa na rozhodovaní senátov zúčastňujú aj prísediaci z radov občanov
- rozsudky sa vyhlasujú v mene Slovenskej republiky, vždy verejne a ústne
- sústavu všeobecných súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky a ostatné súdy (krajské, okresné, obvodné)
- podrobnejšiu úpravu sústavy súdov, ich pôsobnosť, organizáciu a konanie pred nimi ustanovuje zákon
- sudcovia sú pri rozhodovaní nezávislí a sú viazaní len zákonom
- ak to ustanovuje ústava alebo zákon, sudcovia sú viazaní aj medzinárodnou zmluvou
- ak sa súd domnieva, že iný všeobecne záväzný právny predpis odporuje zákonu, konanie preruší a podá návrh na začatie konania pred ústavným súdom. Nález ústavného súdu Slovenskej republiky je preň i pre ostatné súdy záväzný
- sudcov volí Národná rada Slovenskej republiky na návrh vládySlovenskej republiky na 4 roky, po uplynutí tohto volebného obdobia Národná rada SR na návrh vlády SR volí sudcov bez časového obmedzenia
- predsedu a podpredsedov najvyššieho súdu volí zo sudcov najvyššieho súdu Národná rada Slovenskej republiky na 5 rokov, a to najviac na dve po sebe idúce obdobia
- sudca sa môže svojej funkcie vzdať
- sudcu môže odvolať len Národná rada Slovenskej republiky len v súlade s Ústavou SR (čl. 147)
- postavenie, práva a povinnosti sudcov ustanovuje zákon
- spôsob ustanovenia prísediacich upravuje zákon

b) Vojenské súdy
- sústava vojenských súdov je tvorená:
a.) v čase mieru
- N ajvyšším súdom Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
- Vyšším vojenským súdom so sídlom v Trenčíne
- štyrmi vojenskými obvodovými súdmi so sídlami v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove
b.) v čase brannej pohotovosti štátu aj
- vyššími poľnými súdmi
- nižšími poľnými súdmi

c) Najvyšší súd Slovenskej Republiky
- rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch
- skúma zákonnosť rozhodnutí ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy
- stará sa o jednotný výklad zákonov pri rozhodovaní
- sú pre neho záväzné rozhodnutia ústavného súdu
Sudcovia
- sú viazaní zákonom, za určitých okolností medzinárodnou zmluvou
- môžu sa svojej funkcie vzdať alebo môžu byť odvolaní SNR, ak boli odsúdení pre úmyselný tresný čin alebo prečin, ktorý nie je zlúčiteľný s výkonom ich funkcie

d) Ústavný súd Slovenskej republiky (Ústava SR, siedma hlava, prvý oddiel, čl. 124 - čl.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.