referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Melánia
Štvrtok, 30. júna 2022
Súdna zložka štátnej moci
Dátum pridania: 30.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 916
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 33m 50s
Pomalé čítanie: 50m 45s
 

140)
- nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti
- nezávislý súdny orgán, ktorý zabezpečuje súlad právneho poriadku
- rozhoduje o súlade zákonov s ústavnými zákonmi; nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi a zákonmi; všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy s ústavou a zákonmi; všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy s ústavou, zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; všeobecne záväzných právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov
- pozbavuje účinnosti takýto právny predpis, ktorý odporuje predpisu vyššej právnej sily (ústave,ústavným zákonom, zákonom), orgány, ktoré tieto predpisy vydali, sú do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu povinné ich uviesť do súladu s ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi, ak tak neurobia, takéto predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť
- rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ako zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán
- rozhoduje o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd
- podáva výklad ústavných zákonov, ak je vec sporná
- ústavný súd nezaujíma stanoviská vo veciach súladu návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov s ústavou a ústavnými zákonmi
- po skončení všeobecných volieb do zákonodárnych zborov a orgánov územnej samosprávy pôsobí aj ako volebný súd, čiže rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a do orgánov územnej samosprávy (volebné súdnictvo)
- rozhoduje o sťažnostiach proti výsledku referenda
- je oprávnený posudzovat činnosť politických strán a hnutí (politické súdnictvo)
- rieši kompetenčné spory medzi štátnymi orgánmi
- rozhoduje o ochrane práv a slobôd právnických a fyzických osôb, pokiaľ táto nie je zverená do právomoci všeobecných úradov
- rozhoduje o obžalobe Národnej rady Slovenskej republiky proti prezidentovi Slovenskej republiky vo veci vlastizrady
- vykonávanie sudcovskej funkcie je nezlučiteľné s vykonávaním funkcií v ostatných oblastiach politického a hospodárskeho života!!!
- proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok
- Ústavný súd sa skladá z desiatich sudcov
- sudcov ústavného súdu vymenúva na 7 rokov prezident Slovenskej republiky z 20 osôb navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, majú imunitu rovnako ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, prezident ich môže aj odvolať na základe odsudzujúceho právoplatného rozhodnutia pre úmyselný trestný čin a na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom jeho funkcie v ústavnom súde
- ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného sudcu alebo ak je odvolaný, prezident Slovenskej republiky vymenuje iného sudcu na nové funkčné obdobie z dvoch osôb navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky
- za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnicke vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, sľub skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky, prezident SR vymenúva aj predsedu a podpredsedu ústavného súdu
- súhlas na trestné stíhanie sudcu ústavného súdu alebo jeho vzatie do väzby dáva ústavný súd, ústavný súd dáva súhlas na trestné stíhanie alebo vzatie do väzby aj predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
- ak je vymenovaný sudcaústavného súdu členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich ešte pred zložením sľubu
- sudcovia ústavného súdu vykonávajú funkciu ako svoje povolanie, výko tejto funkcie je nezlučiteľný s podnikaním alebo inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, okrem správy svojho majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej a umeleckej činnosti, ďalej je nezlučiteľný s funkciou alebo pracovným pomerom v inom štátnom orgáne
- dňom, keď sa sudca ujíma funkcie, zaniká jeho poslanecký mandát a členstvo vo vláde
- podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním a o postavení jeho sudcov ustanovuje zákon
- od 1. 1. 2002 niektoré kompetencie Ústavného súdu Slovenskej republiky prechádzajú na Úrad ochrancu práv Slovenskej republiky (ombudsman), jeho právomoc sa bude uplatňovať najmä v oblasti ochrany práv a slobôd jednotlivca a sprostredkovávania parlamentnej kontroly najmä nad postupom vlády a iných orgánov verejnej správy a jej pracovníkov (štátnych funkcionárov a úradníkov)
- ombudsman však nedisponuje rozhodovacou právomocou

Použitá literatúra: Ústava Slovenskej republiky, Jozef Prusák: Teória práva, Bratislava 1999, Ján Svák: Organizácia a činnosť orgánov ochrany práva, Bratislava 1995, Radovan Ryska: Slovník základních pojmů z práva, Praha 1998

Spracovala PhDr. Viera Jakubove, vyučujúca náuky o spoločnosti a dejepisu
Súkromné gymnázium Lučenec, e-mail: [email protected]

SÚDNI EXEKÚTORI A EXEKUČNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2000 (NA ZÁKLADE ZÁK. Č. 233/1995 Z.z)
Kraj Počet žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie Exekúcie vykonané súdnymi exekútormi Nevybavené exekúcie
došlých vybavených z toho udelením poverenia spolu vrátním poverenia po upustení exekútora od vykonania (§46 ods. 3) vrátením poverenia po skončení exekučného konania inak
BA 19 860 19 742 17 882 6 374 136 4 967 1 271 37 198
TT 17 552 15 889 15 584 5 645 805 4 225 615 28 447
TN 15 945 15 499 15 339 4 592 1 172 2 362 1 058 32 245
NR 23 075 23 191 22 286 8 051 808 4 851 2 392 45 287
ZA 26 707 23 304 22 911 6 421 736 4 885 800 49 853
BB 31 509 30 590 29 824 8 309 662 6 723 924 70 233
PO 26 156 27 548 27 226 9 476 481 7 326 1 669 71 574
KE 33 403 33 350 32 569 11 168 501 8 460 2 207 89 433
SR 194 207 189 113 183 621 60 036 5 301 43 799 10 936 424 270
IX. HLAVA - trestné činy proti majetku
Kraj Počet odsúde-
ných Tresty uložené odsúdeným a ich podiel Počet odsúdených vo vybraných kategóriách Počet odsúdených
NEPO % PO % PT ul. samos. % iné samos. tresty % mlad. žien Rómov rec.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.