Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Temperament

Temperament

Temperament, teórie temperamentu, charakterové vlastnosti:
Slovo temperament pochádza z latinského slova tempere, čo značí zmiešať, vo význame vytvárať určité pomery. Ak hovoríme o temperamente ľudí, myslíme predovšetkým na dynamickú stránku, to zn., že prihliadame na impulzivitu a rýchlosť, s ktorou prejavujú napr. svoje záľuby, záujmy a správanie vôbec.
V tomto zmysle hovoríme o ľuďoch, že sú veľmi alebo málo temperamentní. Tradičné rozlíšenie temperamentov na štyri typy má svoj pôvod v staroveku (Hipokrates, 5. stor.p. Kr.). Rímsky lekár Galenos (2. stor.p. Kr.) určil 13 temperamentov. Neskôr aj galenova klasifikácia temperamentov bola upravená na štyri temperamenty. Učeniu o temperamentoch, ktoré vytvorila antická veda sa dnes pripisuje už len historický význam. Termín temperament však bol pevne pojatý do vedy a rozdeľovanie ľudí podľa ich temperamentu na štyri skupiny si svoj význam udržalo dodnes.

V ostatných rokoch dochádza k záväzným pokusom o vypracovanie menej tradičných typov a typových vlastností, ktoré by sa stali základom pre rozpracovanie problémov typológie osobností. Z psychologického hľadiska typom osobnosti rozumieme istú sústavu vlastností, ktoré sa spolu vyskytujú, sú navzájom spojené. Základom psychologického triedenia ľudí do skupín, tzv. typov, je práve výskyt takýchto spoločných, navzájom sa viažúcich vlastností ľudí.

Fyzické typológie konštitučne vychádzajú z predpokladu, že ľudia s tou istou telesnou (fyzickou) konštitúciou majú spoločné niektoré osobnostné charakteristiky.
Takou je napríklad:

1. Kretschmerova typológia - patrí k najrozšírenejším a veľmi diskutovaným typológiam. Uvádza tieto telesné typy:
- Astenický (leptozomný) typ - vytiahnutý, chudý človek s dlhými končatinami, s úzkym hrudníkom a slabým svalstvom
- Piknicky typ - stredne vysoká postava s veľkým rozmerom lebky, hrudníka a brucha, krátke, pomerne slabé končatiny a krk
- Atleticky typ - so silnou kostrou a plastickým svalstvom, šírkou ramien a hrudníka.

Na základe údajov z klinickej praxe určil Kretschmer dva základné povahové typy:
- Cyklotymný typ - pre ktoré su charakteristické také vlastnosti ako je otvorenosť, zameranosť na prítomnosť, spoločenskosť,družnosť, veselosť, kolísavosť nalád a pod.
- Schizotymny typ - pre ktorý je charakteristická obrátenosť do seba, do sveta svojich myšlienok, uzavretosť voči vonkajšiemu svetu, rojčivosť, bohatý citový a myšlienkový život, no aj jednostrannosť a panovačnosť. Sem zaraďujeme aj typológiu amerického psychológa Sheldona, ktorý je známy tým, že určil tri somatotypy: endomorfný (tučný), mezomorfný (svalnatý) a ektomorfný (vychudnutý).

2. Jungova typológia - C. G. Jung založil svoju typológiu na údajoch získaných v klinickej praxi. Za základné modality psychiky človeka považuje emócie a myslenie. Podľa ich prevahy je človek buď emotívny, to zn. extrovert, alebo racionálny, to zn. introvert.
- Extrovertný typ (extrovert) - zameriava sa na vonkajší svet, dobre sa adaptuje. Je spoločenský, zábavný, ľahko nadväzuje kontakt, je otvorený, bezprostredný, dôverčivý. Má zmysel pre konjunktúru, pre to, čo sa nosí, čo vyžaduje doba. Je to praktik a realista.
- Introvertný typ (introvert) - psychickú energiu zameriava na seba, na svoj vnútorný svet, svoje zážitky a duševné stavy. Je uzavretý, horšie sa adaptuje, je zdržanlivý, v konaní opatrný, neistý, veľmi nepraktický. Pred mnohými neznámymi situáciami ustupuje. Vzdiaľuje sa neraz od bežného života. Má sklon k únikovým tendenciám. Často žije v spomienkach a v minulosti.
3. Sprangerova typológia - vychádzajúc z úvah o ideálnom vzťahu človeka k svetu hodnôt a o typoch hodnotových orientacií. Spranger určil a opísal nasledujúce osobnostné typy:
- Typ teoretického človeka - motivuje ho hľadanie pravdy, túži po objektívnych poznatkoch, systematizuje, analyzuje, porovnáva, diferencuje, vyjasňuje si pojmy a utvára si intelektuálny svet založený na rozume
- Typ ekonomického človeka - vo svojich životných vzťahoch na prvé miesto kladie hodnotu užitočnosti, maximálnu efektívnosť svojej práce, usiluje sa o príjemný život, za najvyššie dobro považuje peniaze
- Typ estetickeho človeka - na život sa pozerá z hľadiska estetična, krásy a symetrie, ekonomické a noetické problémy ho nezaujímajú
- Typ sociálneho človeka - je to altruista, jeho život spočíva v sympatii a láske, je nezištný, jeho zmyslom je pomáhať iným, žije pre iných
- Typ mocenského (politického) človeka - vyznačuje sa veľkou životnou energiou a egocentrizmom, najlepšie sa realizuje vo vzťahoch k moci, v ovládaní druhých, iných poznáva a zaujíma sa o nich len preto, aby ich mohol ovládať
- Typ náboženského človeka - najvyššie hodnoty hľadá v transcendentne, vo vzťahu k Bohu. V každom aspekte života nachádza niečo božské, pritomný je v ňom heroický entuziazmus a nekonečná túžba po bohu.
Sprangerova typológia je akademická a výnimočná. Opiera sa však o niektoré jemné a originálne psychologické postrehy, preto sa v niektorých prípadoch stala východiskom empirických študií hodnôt.

4. Typológia I. P. Pavlova - pavlovo chápanie typu je nasledovné:
a) Typ je charakteristický spôsob reagovania
b) Typ je vo svojej podstate určitý komplex vlastností základných nervových procesov.

I. P. Pavlov zistil tri vlastnosti nervových procesov, ktoré určujú typ vyššej nervovej činnosti:
1. sila vzduchu a útlmu
2. vyrovnanosť týchto procesov
3. ich pohyblivosť, t.j. rýchlo navzájom sa striedať.

Stručná charakteristika typov podľa I. P. Pavlova je:
• silný, vyrovnaný, nepohyblivý typ - vyznačuje sa pomalým striedaním stavu dráždenia a útlmu (z klasickej typológie mu zodpovedá flegmatik)
• silný, vyrovnaný, pohyblivý typ - najlepšie sa dokáže vyrovnať aj so zložitými životnými situáciami, ľahko si osvojuje nové formy správania, dokáže pružne pretvoriť aj upevnené stereotypy správania, návyky – sangvinik
• silný, nevyrovnaný typ - prevláda vzrušivý proces nad útlmovým (v tom spočíva nevyrovnanosť), čo sa prejavuje tým, že nezvládne situácie, ktoré sú náročné na útlm - cholerik
• slabý typ - neznáša silné podnety, ťažko sa prispôsobuje, citlivo reaguje, je ľahko zraniteľný, plachý, spravidla uzavretý, ľahko sa unaví, vplyvom zložitých životných situácií a stresov sa ľahko stáva neurotikom - melancholik.
Podľa novších poznatkov sa môže aj tento typ veľmi dobre uplatniť vtedy, ak sa využije citlivosť na slabé podnety.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk