Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Behaviorálne poruchy

Téma: Behaviorálne poruchy

Behaviorálny - zahŕňa životný štýl, viscerálne učenie a bio-psycho-sociálnu koncepciu choroby. Kladie dôraz na opis spôsobu života, životosprávy, mimoriadnych záťažových udalostí i so zvládaním stresu. Behaviorálne syndrómy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi sú F50 - F59.

Poruchy príjmu jedla F50

Mentálna anorexia – psychická porucha známa úmyselným znižovaním telesnej hmotnosti, nezriedka dobrovoľným hladovaním. Základné diagnostické kritériá pre mentálnu anorexiu uvádzajú:
a) úbytok váhy o 15% pôvodnej hmotnosti
b) nutkavé správanie zamerané na redukciu vlastnej hmotnosti
c) narušené vnímanie vlastného tela

Z psychických porúch sa najčastejšie stretávame s depresiou a výraznou úzkosťou. Anorektička je slabá, nemá chuť do života, stráca záujem o sexualitu, je hašterivá, tvrdohlavá, klame...

Biologické príčiny – predpokladá sa hereditárna dispozícia. Z psychologických faktorov sa uvádza porucha telovej schémy s precenením ideálu štíhlosti. Objavuje sa vo veku 11-20 rokov. V súvislosti s poruchami príjmu jedla liečba musí byť komplexná so sledovaním:
a) saturácie dlhodobej podvýživy
b) psychoterapia zameraná na príčiny ochorenia a komplexný postoj k hodnotám
c) zmena zlých stravovacích návykov a životného štýlu

Mentálna bulimia F50.2 - F50.3

– charakteristická je opakujúcimi sa záchvatmi prejedania, spojenými prehnanou kontrolou telesnej hmotnosti. K určeniu diagnózy sú vyčlenené tieto znaky:
a) opakujúce sa epizódy prejedania
b) nadmerná kontrola telesnej hmotnosti
c) nadmerný záujem o telesný vzhľad a telesnú hmotnosť

Ženy s bulímiou sú viac sexuálne skúsenejšie, sú menej nápadné, netrpia akútnym nedostatkom živín. Závažnejšie a život ohrozujúce zdravotné problémy sa dostavia u dievčat, ktoré si vyvolajú zvracanie. Z psychických zvláštností je nápadnejšie čierno-biele videnie sveta, neprimeraná vzťahovačnosť...

Abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť F 55

Sem patria niektoré psychofarmaká, vitamíny, prírodné liečivá, homeopatiká, hormóny, ktoré sa užívajú pod lekárskym dohľadom.

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok F10 - F19

Alkohol je do istej miery spoločensky akceptovaná droga, ktorá častejšie preniká do mladších vekových skupín.

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu F10
– predpokladá sa závislosť od genetických faktorov, kedy vrodená predispozícia sa môže prejaviť na úrovni metabolizmu návykovej látky a na úrovni pôsobenia na mozgové neuróny. K príčinným faktorom vzniku závislosti sa najčastejšie uvádzajú:
a) osobnosť so znakmi nízkej emočnej zrelosti, neistoty, dráždivosti
b) vlastnosť drogy – je dôležité aj množstvo a frekvencia pitia
c) faktory prostredia – dominantným prvkom je rodina, matka, kultúra, životný štýl, subkultúry
d) vybavujúce a urýchľujúce faktory – vplyvy, ktoré vedú k prvému kontaktu a oslabujú zábrany, úzkosť, depresívna nálada, konflikty, prežívanie stresu
Možnosti preventívneho pôsobenia v:
a) primárnej prevencii drogovej problematiky sú tieto:
• vytváranie rovesníckých skupín a peer programov na školách
• program na posilnenie identity a zodpovednosti za seba a iných
• iné prístupy – besedy, svedectvá života, filmy

b) sekundárnej prevencii sú to kluby Anonymných alkoholikov

Prostriedky ktoré napomáhajú harmonickému rozvoju osobnosti:
• človek od malička má spoznávať seba samého
• má pestovať pozitívne interpersonálne vzťahy
• odporúča sa cvičiť si pracovné zručnosti
• v detstve treba rozvíjať citové a estetické zážitky
• adolescent by mal mať dostatok priestoru na slobodný tvorivý prejav
• u mladých prehlbovať túžbu po poznaní, pestovaní intelektuálnej sféry
• adolescent vo svojej identite musí prežiť sexualitu ako zdroj sily

Poruchy psychiky a správania pri užívaní iných psychoaktívnych látok (opiátov, kabaoidov, sedatív, kokaínu, halucinogénov a i.) F11 - F16

Pri tvrdých drogách dochádza k závislosti. Prežívanie nových pocitov, „rozšírené vedomie, halucinácie, otváranie sa nového sveta, počutie hudby a pod." Extáza – Stimul, môže mať následky na zdravie (náhla smrť), tieto prípravky sa vdychujú, inhalujú, šnupajú. Liečba je náročná a zdĺhavá, je dôelžité aby sme zvládli abstinenčné príznaky.

Patologické hráčstvo – F.63

- je zaradená pod návykové a impulzívne poruchy. Definuje sa ako časté, opakované epizódy hráčstva, ktoré dominujú u jedinca a vedú k poškodeniu sociálnych, materiálnych a rodinných hodnôt. Závislosť na hre (gambling) – neschopnosť odolať pokušeniu, impulzu čo má za následok negatívnych dôsledkov:
• postupne narastá napätie
• konanie je spojené s pocitom uspokojenia

Z ďalších charakteristických vlastností je náladovosť, hyperaktivita, agresivita, nespokojnosť, egocentrizmus, emočná nezrelosť a pod. V prevencii sa uplatňujú tieto zásady:
• edukácia detí a mladistvých o dôsledkoch gamblingu
• zákaz hazardu doma, v škole, v zamestnaní
• v médiách, programovanie pozitívnych modelov života ľudí
• legislatívne obmedziť hazardné hry
• v liečbe zohráva úlohu rodina, priatelia, spoločnosť
• sebazápor v detstve a v dospievaní

Kleptománia F 63.2

– zaraďujeme ju do návykových a impulzívnych skupín poruchy. Ide o nutkavé ukradnutie, ktoré nemá pre osobu zvláštny význam.

Patologické väzby sekty, náboženské a iné skupiny

– väzba na sekty a niektoré náboženské spoločenstvá je silná preto, že mladý človek prežíva nové zážitky, často objavuje svoju identitu a schopnosti. V posledných rokoch sa hromadia nové formy, ktoré môžeme deliť na závislosti od:
• mediálnych a komunikačných prostriedkov
• od špeciálnych potravín a pochutín, ako je napr.: čokoláda
• workoholizmus – väzba na prácu
• závislosť od istých programov, výrobkov, reklám
• závislosť od adrenalínových športov
• závislosť na niektorých ľudí
Sebapoškodzovanie a samovraždy v mladom veku

– definuje sa ako úmyselná, priama deštrukcia, poškodenie vlastného tela bez toho, aby správanie vyúsťovalo do suicidálneho úmyslu. Medzi vybrané syndrómy automutilačného správania patrí:
• poruchy stereotypov
• Münchausenov syndróm prestieranie chorobných príznakov spojených s násilným sebapoškodzovaním
• sexuálny masochizmus

Formy a druhy sebapoškodzovania sú rôzne:
• ohryzovanie nechtov, točenie vlasov, udieranie hlavy
• bodné rezné rany, pálenia pokožky, rezanie žíl, kože

Etiologickými príčinami automutilacie - bývajú biologické, psychologické i sociálne činitele.
Z psychologických príčin - je dominujúca úzkosť, hnev, beznádej, prežitie traumy, emočného zanedbania.
Sociálno psychologické faktory sú - nehostinná rodina, rozvod, dysfunkčnosť komunikácie a vzťahov medzi rodičmi a deťmi, a pod.

Samovraždy – je spôsob násilného konania voči sebe, teda úmyselné ukončenie vlastného života.

Zdroje:
HARINEKOVÁ MILADA, ŠTAMPELOVÁ JUDITA : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk