Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Príspevok na rozbehnutie živnosti I.

Začínajúci podnikatelia majú niekoľko možností, ako sa dostať k peniazom na rozbeh svojho podniku. Pri založení živnosti môžu získať jednorazový nenávratný príspevok z úradu práce alebo im štát môže dva roky prispievať na sociálne a zdravotné odvody.

Nižšie odvody :

Od marca majú noví živnostníci možnosť požiadať úrad práce, aby prispieval na ich odvody.
"Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti“ môže dostať uchádzač o zamestnanie, ktorý bol nezamestnaným najmenej tri mesiace, bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ktorý bude vykonávať živnosť minimálne dva roky.

Musí s príslušným úradom práce uzavrieť písomnú dohodu, v ktorej si obe strany okrem iného dohodnú aj spôsob kontroly plnenia podmienok a v ktorej sa úrad práce zaviaže, že preplatí odvody živnostníkovi najneskôr do 30 dní, odkedy živnostník predloží doklady o ich zaplatení.

To znamená, že pri tejto podpore živnosti musí nový podnikateľ s úradom komunikovať každý mesiac.

Úrad poskytne príspevok na odvody vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu, teda z minimálnej mzdy, ktorá je tento rok 295,5 eura.
Na preddavky na zdravotné poistenie bude úrad prispievať maximálne počas 22 mesiacov, na sociálne odvody od 19. do 22. mesiaca.
Dovtedy totiž nový živnostník nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V tomto roku je mesačná výška príspevku 41,37 eura, čo pokrýva zdravotné poistenie. Na budúci rok sa mesačný príspevok zvýši aj o sociálne poistenie. V priemere to bude 79,21 eura.

Príspevok na štart :

Príspevky na odvody sa zídu tým živnostníkom, ktorí sa rozhodnú pre oblasti nenáročné na počiatočné investície.
Ide najmä o zručnosti zodpovedajúce nízko kvalifikovaným nezamestnaným.
Ak živnostník potrebuje na štart svojho podnikania nejaký hmotný majetok, skôr môže siahnuť po jednorazovom "príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť“.
Získať obe dotácie je vylúčené.

O tento príspevok môže žiadať nezamestnaný, ktorý bol v evidencii aspoň tri mesiace a bude živnostníkom aspoň dva roky.
Záujemca musí na úrade práce absolvovať školenie o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a musí predložiť podnikateľský zámer.

V ňom opíše, na čo chce štátnu dotáciu minúť. Výška jednorazového príspevku je 3 775 eur, v Bratislave 2 416 eur.
Od apríla sa posudzovanie príjemcov dotácie sprísnilo. Plány budú posudzovať komisie, na úradoch práce budú okrem teoretických aj praktické školenia.

Kde môže živnostník získať peniaze na rozbeh podnikania :

1, príspevky na zdravotné a sociálne odvody :

A, môže sa o ne uchádzať nezamestnaný, ktorý bol v evidencii minimálne 3 mesiace
B, bol zároveň poberateľom dávky v hmotnej núdzi
C, Každý mesiac bude úradu poskytovať doklady o zaplatení odvodov
D, úrad mu preplatí odvody vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu
E, zdravotné odvody bude preplácať 22 mesiacov, sociálne odvody od18 do 22 mesiaca

2, Príspevok na založenie SZČO :

A, absolvuje na rade práce teoretickú a praktickú prípravu na začatie podnikania
B, predloží podnikateľský plán, ktorý odsúhlasí komisia na úrade
C, bude prevádzkovať živnosť minimálne 2 roky
Informácie o príspevku dostane žiadateľ na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste, kde je vedený ako uchádzač o zamestnanie.

Zhrnutie podmienok nároku :

1, uchádzač musí byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie
2, Uchádzač o zamestnanie je evidovaný na úrade práce minimálne 3 mesiace.
3, Absolvuje školenie, musí vyplniť test a obhájiť svoj podnikateľský zámer pred komisiou


Výška príspevku :

1, najviac môžu dostať žiadatelia v okresoch, kde je najvyššia miera nezamestnanosti. (3 775,24 €) 114 tisíc Sk.
2, najvyššiu sumu dostanú znevýhodnení uchádzači o prácu v okrese s nadpriemernou mierou nezamestnanosti /1/

Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti považuje za znevýhodneného „uchádzača o zamestnanie:

a) občana mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (absolvent školy),

b) občana staršieho ako 50 rokov veku,

c) občana vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov (dlhodobo nezamestnaný občan),

d) občana, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť, ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného
zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života,

e) rodiča alebo osobu, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu, alebo osobu, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu, starajúcu
sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelého rodiča starajúceho sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,

f) občana, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občanom so zdravotným postihnutím

g) občana, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občana, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania,

h) občana so zdravotným postihnutím,

i) občana, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40%,

j) cudzinca, ktorému bol udelený azyl,

k) občana, ktorý sa stal nezamestnaným v dôsledku skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície
na pracovisku podľa osobitného predpisu alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,

l) občana, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole,

m) občana, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody,

n) občana po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,

o) občana po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občana, ktorému bola uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu, ktorá trvala najmenej šesť mesiacov.“

p) Nízke vzdelanie a kvalifikácia /2/ s. 7

Príspevok závisí :

1, od typu žiadateľa
2, od miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa vytvorí miesta na samostatne zárobkovú činnosť
3, najvyšší príspevok dostanú znevýhodnení uchádzači

Ako získať príspevok z úradu práce :

1, 3 mesiace evidovaný na úrade práce sociálnych vecí a rodiny
2, podnikáte nepretržite najmenej 2 roky
3, poskytuje ho na súvisiace náklady ten úrad práce, v ktorom územnom obvode vytvoríte pracovné miesto
4, O príspevok požiadate na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na predpísanom tlačive
A, žiadosť o poskytnutie príspevku
B, žiadosť o absolvovanie prípravy na začatie podnikania
C, Podnikateľský zámer
5, výška príspevku závisí od miery nezamestnanosti v okrese

Charakteristika príspevku :

1, príspevok je nenávratný, musí sa však použiť výlučne na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
2, Pokiaľ by ten, kto príspevok dostal, podnikanie ukončil skôr než uplynú 2 roky od jeho poskytnutia, je povinný vrátiť jeho alikvotnú časť za obdobie, počas ktorého túto činnosť nevykonával.
3, Potom sa môže znovu zaevidovať, a teda sa uchádzať o príspevok až po ukončení dvoch rokov od začatia živnosti, ktorú predčasne ukončil.

Úvodné stretnutie na úrade :

Ak hovoríme o príspevku na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, možno oň prejaviť záujem už pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Praktická príprava :

1, príspevok sa neposkytne automaticky
2, Každý musí pre príspevok aj niečo urobiť
3, V prvom rade, by ste mali požiadať o praktickú a internú prípravu, ktorú organizuje každý úrad práce.
4, Úrady oslovujú štátne orgány, ktoré vyšlú svojich školiteľov. Uchádzačov na nich oboznámia so všetkými zákonmi, ktoré sa týkajú podnikania zo živnosťou. ( živnostenským, daňovým, sociálnym a zdravotným poistením )

Takto získajú podnikateľské minimum, aby vedeli čo sú odvody, čo všetko si musia platiť, akým spôsobom si môžu vybaviť živnosť, koncesnú listinu. Od školiteľov dostanú informáciu zo základov Zákonníka práce a tvorbe podnikateľského plánu.

Testy, osvedčenie a komisia :

Praktická príprava je povinná a končí sa testom.
Dostanete doklad o jej absolvovaní, ktorý platí 2 roky.
Musíte vypracovať podnikateľský plán. Je to zámer, kde a v čom chce žiadateľ o príspevok podnikať a ako si chce udržať takto vytvorené pracovné miesto. Pred komisiou, ktorá je zložená zo zástupcov úradu a živnostenských organizácií ho treba obhájiť. /3/

Zdroje:
- www.hnonline.sk/ekonomika/ Začnite podnikať na rozbeh vám prispeje aj štát.
Kešelová Daniela : Inštitút pre výskum rodiny a práce Znevýhodnené skupiny na trhu práce -zamestnávanie a zamestnanos -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk