Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prírodovedné záujmové činnosti

Vedú k prehlbovaniu vedomosti o dianí v prírode, pestujú vzťah k jej ochrane. Rozvíjajú záujem o pestovateľstvo a chovateľstvo. Spontánny záujem detí o živú a neživú prírodu, citový vzťah ku všetkému živému možno využiť k formovaniu pocitu morálnej zodpovednosti za ochranu prírody.

S pribúdajúcim vekom stúpa záujem o špecializované činnosti - rybárstvo, včelárstvo, pestovateľstvo.


Okruhy prírodovedných záujmových činností


 - Pozorovanie prírodných objektov živé (rastliny, živočích) a neživé prírody (horniny, nerasty, krajinné útvary, vodné toky, skameneliny, vesmírne telesa)

 - Pestovateľské práce: práca na záhrade, úžitkové a okrasné rastliny.

 - Chovateľstvo: chov živočíchov a zvierat.

 - Činnosť zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia: enviromentálny projekt.

 - Práca z odbornou a populárno-náučnou literatúrou: atlasy, encyklopédie.

 - Vedenie prírodovednej dokumentácie: herbár.

 - Spolupráca s inštitúciami: múzea, botanické a zoologické záhrady, hvezdárne, planetáriá, stanice prírodovedcov.

 - Špecializované záujmové činnosti: rybárstvo, včelárstvo, poľovníctvo.

 


Zdroje:
PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 2002. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektívy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 3. aktualizované vydanie Praha : PORTÁL Praha : s. 231 ISBN 80-7178-711-6 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk