referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Záujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
Dátum pridania: 22.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 676
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

„Podľa zákona NR SR z 21. októbra 1993 č. 279/1993 o školských zariadeniach, sú školské zariadenia rovnocenné školskej výchovno-vzdelávacej sústavy. Ich pôsobnosť je orientovaná najmä na oblasť výchovy a záujmového vzdelávania. „

Na stredný školský vek od 11-15 rokov sa vzťahujú tieto školské zariadenia :

1. Školský klub detí – zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Podľa zákona č. 28/1995 § 4 a 5 o školskom klube detí , kde žiaci sa zaraďujú do oddelenia klubu detí podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

výchovno-vzdelávacia činnosť : klubu detí je zameraná na uspokojovanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie.

Príprava žiakov na vyučovanie a činnosti oddychového a rekreačného charakteru sa uskutočňujú v oddelení klubu detí, záujmové činnosť žiakov sa uskutočňuje
v záujmových útvaroch klubu detí. Klub detí svoju činnosť organizuje tak, aby sa žiakom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti. „
Vzdelávacie poukazy umožňujú skvalitniť a rozšíriť činnosti v školskom klube, školy sú motivované poskytovať pestrejšie a rozmanitejšie krúžky záujmovej činnosti aj kvôli finančnej podpore, aby si udržali deti v klubovej činnosti.

„Podľa zákona č. 28/1995 o školskom klube detí podľa § 8 , kde klub detí je zriadený ako súčasť školy, pod názvom školský klub detí,

Pre klub detí slúžia osobitne vyčlenené priestory školy, alebo samostatného klubu detí. Na záujmové a rekreačnú činnosť klubu detí zriadeného ako súčasť školy, sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská.

Podľa § 9 zákona č. 28/1995 o školskom klube detí dokumentácia klubu detí je vedená nasledovná dokumentácia :

A - rámcový plán činnosti klubu detí
B - zápisný lístok žiaka
C - prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti
D - prehľad záujmovej činnosti
E - rozvrh týždennej činnosti
F - Prehľad prázdninovej činnosti „

Školský klub organizuje:
 - oddychovú,
 - relaxačnú,
 - rekreačnú a vzdelávaciu činnosť.

Pre záujmovú činnosť sa žiaci zoskupia do záujmových útvarov, kde pod vedením vychovávateliek, dobrovoľných pracovníkov budú rozvíjať svoje záujmy.
Predpokladá sa, že bude viac záujmových útvarov ako oddelení školského klubu.
Záujmová činnosť by mala byť každodennou súčasťou klubu, čo si vyžaduje náročnú prípravu, tvorivé, organizačné schopnosti a materiálne vybavenie. „


2. Školské stredisko záujmovej činnosti

Druh výchovno-vzdelávacieho zariadenia, zriaďuje sa na základných a stredných školách, najmä tom, kde nie je v blízkosti centrum voľného času.
Organizuje relaxačnú, rekreačnú činnosť, rozvíja záujmy v záujmových kluboch, krúžkov v čase mimo vyučovania, v dňoch pracovného pokoja, a v čase školských prázdnin.“


3. Centrum voľného času je zariadenie pre deti a mládež, občianske združenia, detské a mládežnícke organizácie

Centrum voľného času organizuje:

– pravidelná činnosť ( krúžky, kluby, súbory, kurzy, športové oddiely )
– príležitostná činnosť ( súťaž, olympiáda, exkurzia, vychádzka, výlet, výstava, )
– individuálna činnosť ( zberateľská činnosť / numizmatici, filatelisti, filumenisti )
Talentovaní žiaci ( príprava na olympiádu )
– spontánna činnosť ( činností rekreačného charakteru, s počítačmi )
– prázdninová činnosť putovné, medzinárodné, mestské výcvikové, víkendové tábory, činnosť v sezónnych záujmových útvaroch.“ ( Masaryk., P Masariková A 1995, s. 117 -118 )


4. Základná umelecká škola – hudobné, hudobne – pohyblivé, výtvarné, literárne dramatické odbory poskytujú uplatnenie deťom, mládeži s vyhraneným záujmom a schopnosti v esteticko-výchovnej oblasti. „


5. Jazykové školy – plnia funkciu záujmového vzdelávania v oblasti výchovy cudzích jazykov. ( Pávková., et.al. 2002, s. 44 )

 
Zdroje: MASARYKOVÁ, Anna et. al. : 1995 Teória školskej a mimoškolskej výchovy. Nitra : Vysoká škola pedagogická Nitra, 133 s. ISBN 80-88738-92-X, PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 2002. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektívy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 3. aktualizované vydanie Praha : PORTÁL Praha : s. 231 ISBN 80-7178-711-6
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.