Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

História terénnej sociálnej práce

Predmet : Sociálna práca

Vznik a rozvoj terénnej soc. práce v USA – stúpajúci počet etnických skupín, príchod hospodárskej krízy, viedli v 20 rokoch minulého storočia k veľkému soc. napätiu, rozšíreniu prostitúcie, bezdomovcov atď. To boli dôvody, ktoré vyvolali vedecký záujem o analýzu soc. diania zamerané na správanie sa rizikových skupín.

Na tejto činnosti sa podieľal Tracher, ktorý opisoval dve alternatívy cesty formy pomoci delikventov.

V priebehu obdobia bolo vyvinutých niekoľko modelových prístupov sem zaraďujeme:
Transformačný model – ktorý je výsledkom práce chicagskej školy a známy je aj pod názvom CAP projekt (Chicago area project – CAP). Išlo o prvý celospoločenský program zameraný na redukciu kriminality, ktorého cieľom bolo pretransformovanie nežiadúceho delikventného správania.

Jeho práce v troch hlavných okruhov:
► vytváranie ponúk na trávenie voľného času
► zlepšenie životných podmienok v týchto skupinách (bývanie, vzdelanie, atď)
► resocializácia členov mládežníckych gangov cez poradenské programy

Transformácia prostredníctvom klubovej práce
Soc. pracovníci vyhľadávali svoje cieľové skupiny v prirodzenom poli, teda na ulici, ich činnosť bola orientovaná na vytváranie, organizovanie mládežníckych klubov, pre ktorých boli rôzne aktivity:
• pravidelné stretnutia, dávanie príspevkov
• učenie sa demokratickým pravidlám správania
• tréning sociálne požadovaného správania
• plánovanie a realizovanie ponúk na trávenie voľného času

Zastrašujúci model – cieľom bolo vyhnúť sa všetkému, čo by napomáhalo spojeniu so skupinou a naopak posilniť všetko, čo by viedlo k jej rozpadu.

Outrech program (YMCA ) – cieľom bolo motivovať a mobilizovať rizikové skupiny k zmene, k ich začleneniu sa do spoločnosti a tým eliminovať kriminalitu, mali sa rozvíjať tie programy, ktoré by:
► pomohli zmeniť súdny systém mladistvých
► iniciovali vznik alternatívnych foriem tradičných zariadení pre odsúdených
► podporovali prácu s problémovou mládežou

YMCA sa zameriavalo na aj na prípravu terénnych pracovníkov, ktorí realizovali viacero úspešných programov, ako napr. : NYPUM, B.U.I.L.D.

Vznik a vývoj terénnej soc. práce v Nemecku – prvé počiatky siahajú do konca 70 rokov. Spoločenská situácia nútila hľadať pomoc a inšpiráciu za hranicami, nakoľko etablované inštitúcie soc. práce svojimi koncepciami nedokázali obsiahnuť rozsah problémov, v ktorých sa drogoví konzumenti, mladí nezamestnaní a rockeri nachádzali a stále viac vzďaľovali od ostatnej spoločnosti.

Terénna soc. práca sa zameriavala na skupiny ako napr.: agresívna mládež, deti ulice drogovo závislí, homosexuáli, prostitútky a pod.

Terénna soc. práca mala preventívny charakter. Vznikla tu špeciálna forma terénnej práce pod názvom MOBI – jej hlavným cieľom je pomoc mladým ľuďom.
Na vývoji teórie sa najviac podieľali Specht a Keppeler.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk