Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

Predmet : Špeciálna pedagogika

Predmetom logopédie je edukácia, korekcia a rehabilitácia jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Skúma etiológiu, symptomatológiu a možnosti korekcie.
Lechta konštatuje, že metódy logopedickej starostlivosti sú pedagogicko-výchovné.

M. Slovák definuje logopédiu ako špeciálnopedagogickú disciplínu, kt. sa zaoberá rozvojom, výchovou a vzdelávaním osôb s postihnutím, chybami a poruchami komunikačného procesu.

Lechta uvádza, že komunikačná schopnosť jednotlivca je narušená vtedy, ak niektorá rovina jeho jazykových prejavov pôsobí interferenčne vzhľadom na jeho komunikačný zámer.

Medzi príčiny narušenej komunikačnej schopnosti patria:
• narušený vývin reči: neschopnosť osvojiť si hovorenú reč, môže mať formu neskoreného, obmedzeného, prerušeného vývinu reči
• dyslália- chybná artikulácia
• rinolália fufnavosť, zmena zvuku hlások pri artikulovaní s nazálnym zafarbením
• brblavosť- narušenie tempa reči, zrýchľuje sa reč až do nezrozumiteľnosti
• afázia - centrálne podmienené narušenie porozumenia reči mozgovej príhody
• dyzartria- narušenie artikulácie, reč je ťažko zrozumiteľná
• mutizmus - onemenie, neochota komunikovať
• zajakavosť - (balbuties) narušenie plynulosti reči
• poruchy hlasu - patologické zmeny v štruktúre hlasu
Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk