Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogika detí s poruchami učenia

Predmet : Špeciálna pedagogika

Poruchy učenia: žiak v dôsledku svojho narušenia v prípade ak mu nie je poskytnutá špeciálna výchovná starostlivosť zlyháva v škole.
•ide tu o žiakov, ktorí majú ťažkosti s osvojením a používaním jazyka
•čítanej a písanej reči
•manipulácie s grafickými, matematickými, múzickými symbolmi

Školské výkony sú negatívne ovplyvnené nedostatkami v :
•porozumení hovorenej reči
•realizácii hovorenej reči
•technike čítania
•realizácií písania
•počítaní

Tieto ťažkosti môžu byť dôsledkom porúch pozornosti, pamäti, percepcie, poruchy myslenia alebo reči.

Poruchy sa môžu objavovať:
•v recepčnej
•centrálnej
•expresnej oblasti

Dyslexia- poruchy čítania
Dysgrafia- poruchy písania
Dysortografia- poruchy pravopisu
Dyskalkúlia- poruchy počítania
Dysmúzia- poruchy hudobných schopností (neschopnosť zaspievať a rozpoznať známu hudobnú frázu)
Dysfázia- poruchy vývinu hovorenej reči
Dyslália- poruchy vyjadrovania
Dyspinxia - porucha v zručnosti kreslenia (primerane veku sa u dieťaťa nevyvíja kresba)
Dyspraxia – porucha motoriky, schopnosti vykonávať bežné pohybové činnosti, manuálne úkony, telesné cvičenia a šport.
Apraxia – je strata naučených a vžitých schopností zručne vykonávať určité koordinované pohyby.
Etiológia, organická – poškodenie kôrových častí analyzátora, nevyzretosť nervovej sústavy.

Porúchaní učenia označujeme heterogénnu skupinu ťažkostí, ktoré s prejavujú pri osvojovaní a užívaní reči, čítania, písania, počítania. Zelinková sem zaraďuje tzv. neverbálne poruchy učenia, ktoré spočívajú v obtiažnej priestorovej orientácii.

Niektoré typy. špecifických porúch učenia vznikajú na podklade ĽMD /ľahká mozgová dysfunkcia/

ŠPECIFICKÁ VÝVINOVÁ DYSFÁZIA :
Ide o deficit vo vývine rečí, prejavujúci sa tak, že dieťa napriek vekovej norme nerozumie tomu čo iní hovoria, ja keď je relatívne dobre počuje. Dysfázia sa prejavuje v tom, že dieťa nereaguje primerane na slovnú výzvu, otázku, alebo príkaz.

1. ľahšia senzorická dysfázia - sa označuje pojmom auditívnoverbálna diskriminácia. Deti chápu, rozumia čo sa hovorí len vtedy, ak sa v reči hovoriaceho nevyskytujú slová, ktoré sú foneticky príbuzné.
2. impresívna dysfázia – neschopnosť chápať význam slov, prejavom je to, že dieťa často nedokáže podľa intonácie rozlíšiť, kedy sa m u niečo oznamuje, kedy mukladú otázku, či rozkazujú.
3. expresívna vývinová dysfázia – špecifická porucha reči, ktorá sa prejavuje obmedzenou slovnou zásobou.

VÝVINOVÁ DYSLEXIA :
Týmto pojmom označujeme špecifickú poruchu čítania /legasténia/, sťaženú schopnosť naučiť sa čítať. Vývinová dyslexia je špecificky defekt čítania podmienený nedostatkom niektorých primárnych schopností, ktoré vytvárajú komplexnú schopnosť pre učenie za danej výukovej metódy. (Langmeier, Matejíček).

Z definícii dyslexie možno vybrať podstatné črty:
-ide o špecifickú schopnosť dieťaťa za normálnych podmienok zvládnuť nároky spojené s čítaním
-táto neschopnosť je ťažko vysvetliteľná, dieťa má primeraný intelektový potenciál, nemá zmyslové chyby
-túto poruchu podmieňujú poruchy v základných kognitívnych schopnostiach

Dyslexia je najčastejšou poruchou učenia a postihuje 2-3% žiakov. Je bohatá na symptómy, ktoré sa prejavujú nasledovne:
-dyslektické dieťa pri čítaní nepoznáva všetky písmená, niektoré slová nedokáže vysloviť
-narušené sluchové vnímanie
-zrakové vnímanie – je nepresné, preto zlyháva pri zachycovaní tvaru a rozdielov
-artikulačná neobratnosť a špecifická asimilácia hlások
-nedostatky v určovaní polohy a miesta, pravej a ľavej strany
-prídavné problémy – sú spôsobené opakovaným školským neúspechom

VÝVINOVÁ DYSGRAFIA :
Je špecifická porucha písania ako grafomotorického prejavu. Dysgrafik sa ťažko učí písať, napriek tomu, že netrpí žiadnou závažnou zmyslovou pohybovou poruchou. Dysgrafik ťažko zvláda techniku písania, číselné tvary. Príčinou býva porucha senzomotorickej koordinácie a manuálnej obratnosti, niekedy spojená s poruchami zrakovej percepcie.

VÝVINOVÁ DYSORTOGRAFIA :
Je špecifická porucha osvojovania a uplatňovania pravopisných pravidiel i gramatických.

Pri dysortografii rozlišujeme chyby:

-fonetické – keď sa slovo píše inak a inak sa číta
-vizuálne – znejú správne, ale napísané sú zle
-chyby v nahradzovaní písmen
-chyby vkladania a vynechávania
-sekvenčné chyby – zámena poradia písmen
-iracionálne chyby

VÝVINOVÁ DYSKALKÚLIA :
Je špecifická porucha počítania, postihuje matematické schopnosti.

Košč : rozlišujeme nasledovné typy dyskalkúlie:
a)praktognostická – dieťa nedospieva k pojmu číslo, nevie určiť počet uvedených predmetov
b)verbálna – ťažkosti pri označovaní množstva
c)lexická – neschopnosť čítať matematické symboly
d)grafická – neschopnosť písať matematické znaky
e)operačná – narušená schopnosť sčítania, odčítania, násobenia a delenia
f)ideografická – porucha v oblasti chápania matematických pojmov a vzťahov medzi nimi

VÝVINOVÁ DYSPINXIA :
Je špecifická porucha kreslenia, charakterizuje ju nápadne nízka úroveň kresieb po stránke grafickej i obsahovej od úrovne ostatných školských výkonov a schopností. Diagnostika spočíva v rozpoznaní druhu a typu poruchy. Špeciálnopedagogická intervencia spočíva vo výchovnej rehabilitácii. Má korekčnú a edukačnú časť. Korekčné programy sa určujú na základe diagnózy individuálne pre každé dieťa s poruchou učenia.

VÝVINOVÁ DYSMÚZIA :
Je špecifická vývinová porucha hudobných schopností. Poruchy sa prejavujú v receptívnej a expresívnej zložke:

Receptívna dysmúzia:
-nesprávne rozoznávanie, určenie výšky tónu
-strata absolútneho sluchu
-neschopnosť zapamätať si hudobné frázy
-neschopnosť počutú melódiu zaspievať
-neschopnosť , alebo ťažkosti pri identifikácii hudobných nástrojov
-ťažkosti s analýzou akordu
-poruchy zmyslu, citu pre rytmus
-obmedzená schopnosť čítať noty
-výrazné ťažkosti v spievaní notového záznamu

Expresívna dysmúzia /motorická/
-nesprávne chybné, falošné spievanie
-inštrumentálna dyspraxia , manipulácia s hudobnými nástrojmi
-ťažkosti v hudobnej transkripcii – prevod melódie na hudobné znaky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk