referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Peňažný príspevok na opatrovanie
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 911
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 


Osobe, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako 6 rokov odkázaného podľa posudku na celodenné, osobné a riadne opatrovanie, možno poskytnúť peňažný príspevok za opatrovanie.

Tento príspevok nemožno poskytnúť, ak občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo ak sa mu starostlivosť zabezpečuje opatrovateľskou službou.

Oprávnená osoba :

Za osobu, ktorá opatruje takéhoto občana, sa považuje :
manžel, manželka, rodič alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka občana s ťažkým zdravotným postihnutím :

dieťa,
starý rodič,
vnuk,
vnučka,
súrodenec,
nevesta,
zať,
svokor,
svokra,

Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry (svokra) a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry (svokra).

Osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, musí byť plnoletá, musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a musí byť schopná vykonávať opatrovanie.

Za fyzickú osobu schopnú vykonávať celodenné, osobné a riadne opatrovanie sa nepovažuje :

– fyzická osoba, ktorá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Osoba nesmie vykonávať opatrovanie bez písomného súhlasu občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného na opatrovanie.

Písomný súhlas sa nevyžaduje, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím nie je schopný písomný súhlas udeliť alebo ak ide o maloleté dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

Výška príspevku :

–Príspevok poskytuje vo výške 6 000 Sk (199,17 € ) mesačne pri opatrovaní jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím
–Príspevok vo výške 8 000 Sk (265,56 € ) mesačne pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou navštevuje zariadenie :

sociálnych služieb,
základnú školu,
strednú školu,
školské zariadenie typu predškolského zariadenia,
školský klub,
školského strediska záujmovej činnosti,
centrum voľného času

Časová podmienka na priznanie príspevku :
–v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 5 300 Sk ( 175,93 € ) mesačne.

Opatrovanie ( dvoch a viacerých občanov ) :
Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím navštevujúcich tieto zariadenia

–v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne sa peňažný príspevok za opatrovanie poskytuje vo výške 7 500 Sk (248,96 €) mesačne.
Ak jeden občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou navštevuje niektoré z hore uvedených zariadení

– v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a druhý občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie touto osobou nenavštevuje žiadne z týchto zariadení alebo navštevuje niektoré z týchto zariadení

–v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 7 800 Sk ( 258,92 € ) mesačne.

• Peňažný príspevok za opatrovanie podľa predchádzajúcich odsekov sa zvyšuje o 1 500 Sk mesačne, (49,80 €) ak :

– je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá občana opatruje nemá v čase opatrovania príjem podľa osobitného predpisu a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Ak je príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, príspevok sa kráti o sumu prevyšujúcu tento príjem.

Na účely zisťovania príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa za príjem nepovažuje peňažný príspevok za opatrovanie vo výške, v ktorej bol poskytovaný fyzickej osobe, ktorá občana opatruje, ak sa príjem tejto fyzickej osoby započítava s príjmom občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, peňažný príspevok za opatrovanie sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.