Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociálno-pedagogická pomoc v rodineSociálno-pedagogická pomoc v rodine spočíva v tom, že poukazuje na možnosti a úskalia výchovy v rôznych typoch rodín.

 1, Rodina s jedným dieťaťom :

Rozhodnutie mať jedno dieťa môže mať niekoľko príčin :
-tradícia rodiny
-zdravotné dôvody
-neschopnosť rodičov zvládnuť viac ako jedno dieťa

Tento typ rodiny vyžaduje mnoho empatie, jasné pravidlá, aby sa predchádzalo situácii nerovnováhy.

Z hľadiska výchovy sa rodičia dopúšťajú chyby, že dieťa je stredobodom pozornosti, vyvolávajú v ňom pocit, že je výnimočné.
Dieťa tak nadobúda vysoké sebavedomie, ktoré často nezodpovedá reálnemu stavu.

V širšom spoločenstve môže takéto dieťa očakávať zo strany dospelých rovnakú pozornosť, ako ju dostáva doma.

Takéto dieťa v kolektíve rado určuje pravidlá iným, je v ňom málo schopnosti pochopiť potreby iných.

 2, Rodina starších rodičov :

Môže ísť o rodinu, kde sú obaja manželia starší. Príčin, pre ktoré také rodiny vznikajú, je viacero, napr. vysoký vek pri uzatváraní manželstva.

V dôsledku veku môže byť vo výchove rodičov väčšia úzkostlivosť, slabá pružnosť, častejšia únava a menšia trpezlivosť.

Rodičia môže byť spoločensky osamotení, pretože ich vrstovníci majú často deti staršie o 5-10 rokov

U detí to vyvoláva pocit odlišnosti od ostatných, a tým aj narušenie sebavedomia, časté hádky v kolektíve rovesníkov, keď deti obraňujú svojich rodičov

 3, Rodina pracovne exponovaných rodičov :

Ide o rodinu s orientáciou na permanentné zvyšovanie kvalifikácie a s potrebou tráviť veľa času v práci. Prácu vnímajú ako osobnú potrebu, honbu za materiálom, za titulmi. Ženy sú nezávislejšie, sebavedomejšie.

Očakávajú od manželov, že sa budú starať o domácnosť, a vyniknú v profesii.

Muži očakávajú od žien, že budú dobré matky a vyniknú aj v práci.
Prvá fáza manželstva má povahu krízy a neuspokojených pracovných a rodinných potrieb.

Výchova je poznačená tvrdosťou v tom zmysle, že obaja rodičia sú príliš zaujatí svojím povolaním. Preto sa rodičia snažia v ranom detstve kompenzovať výchovu mäkkosťou.

Čo sa týka detí, v porovnaní s inými sú izolovanejšie od spolužiakov, vyrastajú vo svete dospelých.

Nevidia rodičov, čo robia, no počujú o uznaní, o profesionálnej prestíži. Učia sa vidieť, že kuchyňa nie je iba doménou žien, ale aj mužov.

Z hľadiska výchovy je potrebné podať rodičom pomoc v tom, aby pochopili, že okrem ich potrieb sú tu aj potreby detí, ktoré majú uspokojovať.

Rodičom je potrebné pripomenúť, že oni sú prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich detí.

 4, Podnikateľská rodina :

Je novodobý typ rodiny, ktorý súvisí s procesom transformácie spoločnosti. V tomto type rodiny sa kladie veľký dôraz na uspokojovanie profesijných potrieb, menší dôraz sa kladie na sociálne istoty.

Rodičom týchto rodín, chýba voľný čas.
( 85 % voľného času trávia v zamestnaní ).

Charakteristické pre túto rodinu sú zmeny vo vzťahoch vo vnútri i k širšej rodine.
Podnikatelia žijú častejšie v opakovaných rodinách.

Deti vyrastajúce v týchto rodinách rýchlejšie vnikajú do sveta dospelých.
V rodine je iná hierarchia hodnôt, viac sa preferujú materiálne hodnoty.

 5, Rodina vdovcov ( vdov ) :

Úmrtím jedného z partnerov vzniká pre celú rodinu zložitá situácia po stránke :

-emocionálnej
-ekonomickej
-spoločenskej

Deti strácajú veľmi skoro detstvo a stávajú sa dospelými. Preberajú rolu rodiča, ktorý zomrel.
Zostávajúci rodič, sa z hľadiska výchovy dopúšťa dvoch krajnosti.

V dôsledku smútku a strádania za najbližšou osobou zanedbáva deti, resp. používa príliš ochranársku výchovu, robí všetko pre dieťa, v snahe nahradiť mu oboch rodičov.

Zo sociálno-pedagogického hľadiska možno deťom pomôcť tým, že zostávajúci rodič nezabudne na ich detstvo.

 6, Rodina rozvedených rodičov :

I keď je rozvod jedinou spoločensky uznanou formou zániku manželstva, bytostne sa dotýka všetkých jej členov.

Všetci niečo, resp. niekoho strácajú partneri navzájom jeden druhého, deti jedného z rodičov, ten, kto opúšťa rodinu, stráca domoc, byt.

Najťažšie straty sú však citové. Rozvod je proces záťaže na celé roky.
Stabilita po rozvode nastupuje až 3-5 rokoch. V dôsledku právnej praxe, keď prevažná väčšina detí ostáva v starostlivosti žien, sa zhoršila ekonomická kvalita života žien a detí, ktoré prešli rozvodom.Príčiny, ktoré vedú k rozpadu rodín a manželstiev sú nasledovné :
-zmena zamestnania
-zmena bydliska
-neschopnosť partnerov zvládnuť záťaž
-alkoholizmus

Podľa najnovších výsledkov z výskumu medzi ďalšie príčiny patrí :
-rozdielnosť pováh
-nezáujem o spolužitie
-neuvážené uzavretie manželstva

Rozhodnutiu uskutočniť rozvod predchádza kríza manželstva.
V nej sa uskutočňujú pokusy o zmierenie. Samotné rozvodové konanie má často podobu „prania špinavej bielizne „
Na verejnosti, ubližovania, osočovania, ohovárania, klamania, vyčítania

 7, Rodina a jej príslušnosť k sekte :

Ohrozujúce prostredie pre zdravý vývoj osobnosti je aj také v ktorom sú rodičia príslušníkmi nejakej sekty. Svojím osobným presvedčením, dodržiavania zvláštnych praktík negatívne zasahujú do života detí a ich výchova je devalvujúca.

Dieťa je tak konfrontované s poverami, predsudkami, rituálmi, ktoré si nedokáže vysvetliť. Rodičia tiež často ovplyvňujú jeho zdravú výživu a životosprávu.

Ako je možné pomôcť takejto rodine ? Rozhovorom, vysvetľovaním dôsledkov hodnotovej orientácie, spôsobu života rodičov na ďalší osud a detí.
Niekedy nestačia tieto metódy, je potrebná metóda persuázie
( ovplyvňovania, presviedčania )

Ľudia , ktorí skĺznu do siekt, sú ľahko ovplyvniteľní. Preto treba vychádzať z ich slabosti a presvedčiť ich o nezodpovednom prístupe k vlastným deťom.

 8, Rodina, v ktorej rodič trpí poruchou osobnosti :

Poruchy osobnosti sa nechápu ako duševné poruchy. Ide o trvalé povahové a osobnostné odchýlky, ktoré môžu byť pre rodiča a predovšetkým pre jeho dieťa nebezpečné.
Štruktúra osobnosti takých rodičov, je poznačená nedostatkom harmónie a rovnováhy.

Patrí sem :

-rodičia depresívni
-paranoik
-disociálni
-emočne nestabilní
-pedantní

A, Depresívny rodič :

Charakteristická črta tohto rodiča je, že sa nevie vysporiadať s problémami v bežnom živote. Tento rodič je dvojaké nebezpečenstvo pre deti :
-1, dáva nesprávny vzorec správania
-2, je svojimi problémami natoľko zaujatí, že zanedbáva svoje deti

B, Rodič paranoik :

Je neprimerane podozrievaví. Za konaním iných ľudí vidí nepriateľstvo, nik ho nepresvedčí, že okolie to s ním myslí dobre. Z hľadiska výchovy je pre tieto deti nebezpečné, že sú rodičom vypočúvané. Deti žijú pod psychickým tlakom.

C, Disociálna porucha :

Spôsob života tohto rodiča je povrchný. Nie je schopný nadviazať trvalé vzťahy. Správa sa bezohľadne , nezodpovedne. Vo výchove používa moc, rozčúli sa pre maličkosti. Deti trestá bez príčiny vybíja si nad nimi svoju moc.

D, Emočne nestabilný rodič :

Koná impulzívne, bez uváženia dôsledkov. Bez príčiny sa u neho objavujú výbuchy zlosti. Svoje správanie nedokáže kontrolovať. Z hľadiska výchovy je rodič agresor, ktorý často používa násilie na všetkých členov rodiny.

E, Rodič pedant :

Keď dôslednosť v životnom štýle rodiny nepresahuje hranice normality, je na mieste. Konanie pedanta je perfekcionistické, je nad mieru tvrdohlavý a nedotklivý. V rodine musí byť všetko podľa jeho predstáv a návrhov. Pre dieťa, ktoré sa hrá, je taký rodič hrozba. Odvoláva sa na množstvo pravidiel, príkazov, ktoré dieťa stresujú.

Vo výchove detí potrebujú pomoc sociálneho pedagóga, ktorý im vysvetlí úskalia štýlov ich výchovy.

Všetky uvedené typy rodičov, by mali vyhľadať poradenskú (CPPS ). CPPS – Centrum poradensko-psychologických služieb.
Referát poradensko-psychologických služieb Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. /1/ s. 111-121
( Bakošová 2005 s.111-121)

Centrum poradensko-psychologických služieb /CPPS/

Je pracovisko, ktorého poslaním v širšom slova zmysle je pomáhať ľuďom. V užšom zmysle poskytuje odborné poradensko-psychologické služby pre jednotlivca, pár i rodinu.

CPPS je riadené MPSVaR SR, na území SR tvorí 42 pracovísk.
Odbornú pomoc poskytujú odborníci, ktorý tvoria psychológovia, psychiatri, lekári, liečebný pedagóg, právnik a iní odborníci.

Cieľom práce je vypočuť, pochopiť, poradiť, vykonať psychologické vyšetrenie osobnosti, poskytnúť dlhodobejšiu psychologicko-terapeutickú starostlivosť.
Základná forma práce je rozhovor, prostredníctvom ktorého sa poskytuje individuálne poradenstvo a terapia pre tieto oblasti :

– predmanželské poradenstvo
– manželské poradenstvo
– rozvodové a porozvodové poradenstvo a psychoterapia
– rodinné poradenstvo a psychoterapia
– poradenstvo pre nezamestnaných a ich rodiny
– poradenstvo pre žiadateľov o osvojenie dieťaťa a pestúnsku starostlivosť
– skupinové poradenstvo a psychoterapia
– prevencia drogových závislostíKoniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk