Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

ZáškoláctvoZáškoláctvo : Dieťa sa pohybuje niekde mimo rodiny a mimo školy.

V poslednom období zaznamenávajú učitelia v škole v správaní žiakov
častejšie :

-agresivitu
-násilie
-poruchy správania
-poruchy v sociálnych vzťahoch
-absencia v školskej dochádzke

Charakteristika a typológia záškoláctva :

1, Záškoláctvo ako porušenie sociálnej normy :

Za normu je považovaná povinnosť dieťaťa navštevovať školu i povinnosť rodičov vychovávať dieťa k dodržiavaniu tejto povinnosti. Ak rodičia nedodržia túto povinnosť, porušujú pravidlá školy, sociálne normy i zákon.

2, Záškoláctvo reaktívny akt :

Nepríjemnú situáciu spojenú zo školou riešia deti často únikom. Majú strach z neúspechu. Pri probléme sú osamelé, a tak únik zo školy býva impulzívny, nepremyslený.

3, Záškoláctvo ako výbuch :

Ide o dlhodobú frustráciu dieťaťa, ktorú rieši únikom zo školy. Cíti sa dlhodobo osamelé, zradené rodičmi aj učiteľmi.

4, Záškoláctvo ako zábava :

Ide o formu, ktorú používajú tínedžeri. Trávia čas s partiou, navštevujú herne, pohostinstvá parky. Neúčasť v škole zakrývajú ospravedlnenkami. Situáciu si zľahčujú postojom
„ nejako do dopadne „

5, Záškoláctvo u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia :

Vyskytuje sa u detí, ktoré žijú v chudobných, sociálne a kultúrne zaostalých rodinách, ktorých rodičia sú osobitne problémoví, s nízkym vzdelaním. Deti bývajú emočne deprimované.

Rodičia ich zneužívajú na dozeranie na mladších súrodencov i na pomoc súrodencom pri domácich úlohách alebo práce v domácnosti, ktoré mali zabezpečovať oni.

6, Záškoláctvo u celkovo problémových detí :

Ide o problémy z hľadiska disciplíny, ako je dodržiavanie spoločenského správania, konflikty so spolužiakmi, podvody, klamstvá, krutosť, voči iným. Deti majú problémy, ktoré súvisia s ich výkonom v škole, s prospechom, plnením si úloh.


7, Záškoláctvo ako reakcia na zložitú životnú situáciu :

Vyskytuje sa u detí, ktoré sa ťažie vyrovnávajú so zložitými alebo zmenenými situáciami Príčinou môžu byť aj adaptačné problémy spojené s prechodom na iný typ školy, s dochádzaním, so sociálnou izoláciou v novom prostredí.

8, Záškoláctvo ako motív prežiť niečo príjemné :

Vyskytuje sa aj u mládeže s dobrým prospechom, ale aj u tých ktorých láka zažiť niečo iné ako len plnenie školských povinností. Najčastejšie je „skryté“ záškoláctvo, keď žiaci predstierajú rôzne choroby.

9, Záškoláctvo ako individualizujúca úzkosť :

To, že dieťa nechce chodiť do školy, nadobúda patologickú formu, keď sa objavujú psychosomatické a psychické príznaky.

Keby sme chceli zovšeobecniť uvedené charakteristiky a podať jednoduchú odpoveď na otázku, čo je záškoláctvo, mohli by sme odpovedať, že záškoláctvo je :

-v širšom zmysle vyhýbanie sa školskej dochádzke, neospravedlnená absencia žiaka v škole bez ohľadu na motív a počet absencií.

-v užšom zmysle je jednou z porúch správania, ktorej základom je vážnejšie narušený vzťah dieťaťa k škole a k učeniu.


Príčiny záškoláctva :

dve základné príčiny záškoláctva :
Vonkajšie
Vnútorné

- A, Vonkajšie príčiny môžu byť odvodené od rodinného, školského prostredia i od prostredia rovesníckych skupín.

1, Vonkajšie príčiny odvodené od rodinného prostredia :

Môžu sa vyskytnúť u detí, ktoré pochádzajú z rómskych rodín, viacdetných rodín, z rodín s nižšou sociálnou a kultúrnou úrovňou.

Rodičia prenášajú rodičovské povinnosti na staršie deti, zamestnávajú ich starostlivosťou o mladších súrodencov.

Niektorí rodičia nemajú záujem o výchovu detí, nepoznajú dôležitosť výchovy, majú nezodpovedný postoj k povinnostiam i k vzdelávaniu svojich detí.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi umožňuje potrestať rodičov odobratím sociálnych dávok v prípade opakovanej absencie dieťaťa v škole, čím čiastočne rieši túto situáciu.

2, Vonkajšie príčiny záškoláctva odvodené od školského prostredia :

Môže ísť o niekoľko kategórií detí :

Prvá sú tie, ktoré sú menej nadané a nestačia plniť požiadavky školy.

V druhej sú naopak nadpriemerne nadané, ktoré sa v škole nudia.

Môže ísť tiež o prípady prísneho alebo neobjektívneho vzťahu učiteľa k jednotlivým žiakom.

Príčinou môže byť tiež netaktné, nepedagogické pôsobenie učiteľa (nespravodlivé hodnotenie, nezaujímavé vysvetľovanie, preťažovanie).

Tieto situácie môžu spôsobiť, že sa žiaci začnú škole vyhýbať.

3, Vonkajšie príčiny odvodené z prostredia rovesníckych skupín :

Spolužitie medzi mladými ľuďmi je pre každého žiaka či študenta veľmi dôležité.

Sociálna skupina pomáha utvárať mladému človeku pozitívny obraz o sebe, cíti sa v nej uvoľnený, je v nej často chápaný viac ako v rodine alebo v škole.

Realizuje tam ciele, ktoré nemôže plniť v rodine alebo v škole.
Medzi negatívne stránky niektorých rovesníckych skupín patrí ľahostajný postoj voči autoritám, sklon narúšať sociálne normy, zlomyseľnosť, brutalita.

Sociálna skupina má silný vplyv na niektorých žiakov a študentov v procese rozhodovania sa.

Ak sa mladý človek ocitne v situácii voľby ísť do školy, alebo nie, tento proces rozhodovania urýchli často sociálna skupina.

B, Vnútorné príčiny záškoláctva :

Patria sem tie, ktoré vyplývajú z osobnosti mladého človeka.
Ide o také prejavy, ako je labilita nervovej sústavy, psychosociálna nezrelosť, znížená adaptabilita, emočná labilita, poruchy správania, zvýšená agresivita.

Čo hovoria o príčinách záškoláctva výsledky výskumu, ktorý uskutočnil ÚIPŠ :

Za najčastejšie príčiny záškoláctva sa podľa výsledkov výskumu považuje:

-nezáujem o vyučovanie (35,1 %),
-prispôsobenie sa kamarátom (29,0 %),
-strach z následkov nesplnenia školských povinností (17,6 %),
-využitie vhodnej situácie (9,5 %),
-iné dôvody (2,0 %);
-za iné dôvody považovali žiaci napríklad to, že zmeškali autobus, nemali vhodné školské pomôcky.

Ako vidieť, zistené výskumné údaje korešpondujú s teoretickým poznaním potvrdeným odborníkmi z praxe.
( Bakošová, 2005 s. 140-143 )
Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk