referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Streda, 28. septembra 2022
Pracovnoprávne vzťahy a nároky na dávku v nezamestnanosti
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 822
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

O príspevky z úradu práce sa môžu uchádzať aj nezamestnaní uchádzači :

Vybrané príspevky poskytované úradom práce :

1, príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov

–Príspevok na vzdelávanie :

1, príspevok na službu pre rodinu s deťmi 43,16 € mesačne na 1 dieťa
na každé ďalšie dieťa 33,20 € (3)

Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a príprave pre trh práce a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobami podľa osobitného predpisu, ktoré sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiadajú písomne.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive.

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti.

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi sa uhrádza tak, aby úhrada časti preukázaných výdavkov nepresiahla sumu 43,16 eura mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa nepresiahla sumu 33,20 eura mesačne počas dĺžky trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie.

2, úhrada 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce

Výška a intenzita pomoci
Výšku pomoci predstavuje súčet jednotlivých hodnôt vyplateného nenávratného finančného príspevku.
Intenzita pomoci sa vypočíta podľa vzorca:
výška pomoci v € / oprávnené výdavky € x 100
a udáva sa v percentách.
Intenzita pomoci nepresahuje :
a) 25 % oprávnených nákladov v prípade špecifického vzdelávania a
b) 60 % oprávnených nákladov v prípade všeobecného vzdelávania.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci 80 %, a to :
-o 10 %, ak sa vzdelávanie poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom,
-o 10 %, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom, a o 20 %, ak sa poskytuje malým podnikom

V prípadoch, keď projekt pomoci obsahuje prvky pomoci na špecifické a aj všeobecné vzdelávanie, ktoré nemožno od seba oddeliť pri výpočte intenzity pomoci, a v prípadoch, keď špecifický alebo všeobecný charakter projektu vzdelávacej pomoci nemožno určiť, uplatňuje sa intenzita na špecifické vzdelávanie.

Účel pomoci:

podpora špecifického a všeobecného vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu

za špecifické vzdelávanie sa považuje vzdelávanie, ktoré zahŕňa získavanie poznatkov priamo a bezprostredne využiteľných pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku a ktoré poskytuje kvalifikáciu neprenosnú alebo iba čiastočne prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce

za „všeobecné vzdelávanie“ sa považuje také vzdelávanie, ktoré zahŕňa získavanie poznatkov, ktoré nie sú využiteľné iba alebo bezprostredne pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, ktoré však poskytuje kvalifikáciu vo veľkej miere prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce.

Príjemca pomoci:

Príjemca pomoci na vzdelávanie sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie alebo združenie podnikateľov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, registrované na území SR v jednotlivých sektoroch hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré na základe schválenej žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci vykonávajú oprávnené aktivity v rámci schválených oprávnených projektov.

Forma, výška a intenzita pomoci :

Pomoc sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku. Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

3, Uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie dostáva dávku vo výške životného minima 185,19 €. (3)

4, Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť


-poskytuje sa uchádzačovi o zamestnanie, ak bol vedený v evidencii najmenej 3 mesiace a bude podnikať nepretržite 24 mesiacov :

-výška príspevku : / Bratislavský kraj /
–V krajoch : s nižšou alebo rovnakou priemernou mierou nezamestnanosti je 2 416,15 €
–V ostatných krajoch 3 775,24 €

5, Príspevok na zapracovanie :


-poskytuje sa znevýhodnenému uchádzačovi vo výške sumy životného minima 185,19 € mesačne – maximálne 3 mesiace (3)

Znevýhodnený uchádzači :

Znevýhodnený pracovník
:

Znevýhodnený pracovník na účely vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca znamená každú osobu, ktorá:

a) počas prechádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelné platené zamestnanie,
b) nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie
c) je staršia ako 50 rokov,
d) žije ako osamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami,

e) pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde je rodová nerovnosť najmenej o 25% vyššia ako priemerná rodová nerovnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach daného členského štátu, a patrí do takejto menšinovej skupiny,

f) je členom etnickej menšiny v rámci členského štátu a ktorá chce rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo budovať profil pracovných skúseností za účelom zlepšenia svojich možností získať stabilné zamestnanie.

6, Príspevok pre absolventov (3)

-Je určený pre absolventov, ktorí vykonávajú absolventskú prax najdlhšie počas 6 mesiacov – dostáva 185,19 € mesačne.

7, Príspevok na dochádzku do zamestnania
-Dĺžka poskytovania je najmenej 6 mesiacov, najviac 12 mesiacov.
Výška príspevku je :
–od 50,- € –( do 30 km )
–do 135,- € –(nad 600 km )

8, príspevok na presťahovanie za prácou

-Je určený tomu, kto bol vedený v evidencii Úradu práce ako uchádzač o prácu najmenej 3 mesiace
-výška príspevku je : 1 327,76 € – jednorázovo (3)


 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.