Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pracovnoprávne vzťahy a nároky na dávku v nezamestnanosti


Študent, sa popri štúdiu na strednej alebo vysokej škole môže zamestnať na bežnú pracovnú zmluvu.

Takáto forma prináša nasledovné výhody :

-nárok na platené voľno
-odstupné pri výpovedi

Pre študentov je to však nevýhodná forma, najmä z pohľadu finančného. V takomto prípade musia platiť daň, všetky odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Keďže študent je počas štúdia poistenec štátu, je platenie odvodov z pracovnej zmluvy pre neho zbytočné.
Pri pracovnej zmluve sa im však vyhnúť nedá, preto je dôležité zvážiť iné formy pracovných vzťahov.

K dispozícii sú dohody :

-o vykonaní práce
-o pracovnej činnosti
-o brigádnickej práci študentov

Zamestnanie študentov :

1, pracovná zmluva ( platí daň, odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne )
2, dohoda o vykonaní práce
–odpracovať môže 350 hodín najviac za rok, na jednu dohodu,
–neplatí odvody,
–firma platí úrazové a garančné poistenie
–platí sa daň
3, Dohoda o brigádnickej práci študentov
–najviac 20 hodín týždenne
–neplatí ani zdravotné a sociálne odvody
–zamestnávateľ zaplatí úrazové a garančné poistenie
–platí sa daň
4, Dohoda o pracovnej činnosti
–najviac 10 hodín týždenne
–študent neplatí zdravotné a sociálne odvody
–firma zaplatí úrazové a garančné poistenie
–platí sa daň
5, Autorská zmluva
–občasné honoráre netreba registrovať na daňovom úrade – inak áno
–platia sa 2 % do literárneho fondu
–daň vo výške 19 % ( vypočíta zo 60 % sumy honoráru ) (1) s. 21

Aké je to stratiť prácu, dnes pozná čoraz viac občanov Slovenska. Odborníci predpovedajú rast nezamestnanosti aj v budúcnosti. Čo by teda mal človek robiť, ak sa dostane na úrad práce a je nezamestnaný.

1, Sociálna situácia občan sa rozhodne, že sa nechce po strate zamestnania evidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny :

( Týmto stráca možnosť získať finančné výhody : podporu v nezamestnanosti, ak mu vznikne nárok, platenie odvodov na zdravotné poistenie, dávky a príspevky v hmotnej núdzi )

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa evidovať nemusíte.
V tom prípade sa však stávate dobrovoľne nezamestnaným občanom a s toho vyplýva, že si musíte hradiť zdravotné poistenie sami.

2, Sociálna situácia občan sa rozhodne, že sa chce po strate zamestnania evidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny :


Podmienky a termíny :

Musí podať žiadosť do 7 dní od dátumu výpovede na ÚPSVaR meste podľa svojho trvalého pobytu.

Na evidenciu vám stačí :

-občiansky preukaz
-doklad o ukončení zamestnania, na ktorom nesmie chýbať dátum
-Nezamestnaný musí odovzdať aj zápočtový list.

Ten môže dokladovať aj dodatočne.

Po splnení týchto podmienok bude zaradení do evidencie hneď na druhý deň od rozviazania pracovného pomeru.

Nárok na dávku :

–Podporu v nezamestnanosti ( nezamestnaneckú dávku ) dostane iba v tom prípade, ak ste vy alebo váš predchádzajúci zamestnávateľ za posledné 4 roky aspoň 3 roky platili poistenie v nezamestnanosti.
Alebo
–Ak ste platili poistenie najmenej dva roky za posledné 4 roky pri zamestnaní na dobu určitú.

Výška podpory v nezamestnanosti :
-50 % denného vymeriavacieho základu dávky v nezamestnanosti v dĺžke trvania 6. mesiacov

Povinnosti uchádzača o zamestnanie :

Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac na mieste určenom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. (ÚPSVaR)

Prácu si hľadajte stále :

Ak uchádzač o zamestnanie tak neurobí, je buď ústne, alebo písomne vyzvaný príslušným úradom ( do 3 dní si musí splniť svoju povinnosť a preukázať sa, že si hľadá prácu )

Spôsoby hľadania zamestnania :

-internet
-pracovné inzeráty
-burzy informácií
-cez ponuku úradov práce
-cez personálne agentúry

Zhrnutie krokov nezamestnaného občana :

-Nezamestnaný sa nemusí evidovať ako uchádzač o zamestnanie ( zdravotné odvody si platí sám )
-V prípade evidencie mu môže byť vyplácaná dávka v nezamestnanosti 50 % denného vymeriavacieho základu
- Zaevidovať sa na úrade práce je potrebné do 7 dní od ukončenia pracovného pomeru
-Na evidenciu stačí občiansky preukaz a doklad o výpovedi ( dôležitý je dátum )
-Minimálne raz za mesiac je nezamestnaný povinný preukázať, sa na úrade práce, že si hľadá zamestnanie. (2)

O príspevky z úradu práce sa môžu uchádzať aj nezamestnaní uchádzači :

Vybrané príspevky poskytované úradom práce :

1, príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov

–Príspevok na vzdelávanie :

1, príspevok na službu pre rodinu s deťmi 43,16 € mesačne na 1 dieťa
na každé ďalšie dieťa 33,20 € (3)

Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a príprave pre trh práce a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobami podľa osobitného predpisu, ktoré sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiadajú písomne.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive.

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti.

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi sa uhrádza tak, aby úhrada časti preukázaných výdavkov nepresiahla sumu 43,16 eura mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa nepresiahla sumu 33,20 eura mesačne počas dĺžky trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie.

2, úhrada 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce

Výška a intenzita pomoci
Výšku pomoci predstavuje súčet jednotlivých hodnôt vyplateného nenávratného finančného príspevku.
Intenzita pomoci sa vypočíta podľa vzorca:
výška pomoci v € / oprávnené výdavky € x 100
a udáva sa v percentách.
Intenzita pomoci nepresahuje :
a) 25 % oprávnených nákladov v prípade špecifického vzdelávania a
b) 60 % oprávnených nákladov v prípade všeobecného vzdelávania.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci 80 %, a to :
-o 10 %, ak sa vzdelávanie poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom,
-o 10 %, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom, a o 20 %, ak sa poskytuje malým podnikom

V prípadoch, keď projekt pomoci obsahuje prvky pomoci na špecifické a aj všeobecné vzdelávanie, ktoré nemožno od seba oddeliť pri výpočte intenzity pomoci, a v prípadoch, keď špecifický alebo všeobecný charakter projektu vzdelávacej pomoci nemožno určiť, uplatňuje sa intenzita na špecifické vzdelávanie.

Účel pomoci:

podpora špecifického a všeobecného vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu

za špecifické vzdelávanie sa považuje vzdelávanie, ktoré zahŕňa získavanie poznatkov priamo a bezprostredne využiteľných pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku a ktoré poskytuje kvalifikáciu neprenosnú alebo iba čiastočne prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce

za „všeobecné vzdelávanie“ sa považuje také vzdelávanie, ktoré zahŕňa získavanie poznatkov, ktoré nie sú využiteľné iba alebo bezprostredne pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, ktoré však poskytuje kvalifikáciu vo veľkej miere prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce.

Príjemca pomoci:

Príjemca pomoci na vzdelávanie sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie alebo združenie podnikateľov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, registrované na území SR v jednotlivých sektoroch hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré na základe schválenej žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci vykonávajú oprávnené aktivity v rámci schválených oprávnených projektov.

Forma, výška a intenzita pomoci :

Pomoc sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku. Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

3, Uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie dostáva dávku vo výške životného minima 185,19 €. (3)

4, Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť


-poskytuje sa uchádzačovi o zamestnanie, ak bol vedený v evidencii najmenej 3 mesiace a bude podnikať nepretržite 24 mesiacov :

-výška príspevku : / Bratislavský kraj /
–V krajoch : s nižšou alebo rovnakou priemernou mierou nezamestnanosti je 2 416,15 €
–V ostatných krajoch 3 775,24 €

5, Príspevok na zapracovanie :


-poskytuje sa znevýhodnenému uchádzačovi vo výške sumy životného minima 185,19 € mesačne – maximálne 3 mesiace (3)

Znevýhodnený uchádzači :

Znevýhodnený pracovník
:

Znevýhodnený pracovník na účely vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca znamená každú osobu, ktorá:

a) počas prechádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelné platené zamestnanie,
b) nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie
c) je staršia ako 50 rokov,
d) žije ako osamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami,

e) pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde je rodová nerovnosť najmenej o 25% vyššia ako priemerná rodová nerovnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach daného členského štátu, a patrí do takejto menšinovej skupiny,

f) je členom etnickej menšiny v rámci členského štátu a ktorá chce rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo budovať profil pracovných skúseností za účelom zlepšenia svojich možností získať stabilné zamestnanie.

6, Príspevok pre absolventov (3)

-Je určený pre absolventov, ktorí vykonávajú absolventskú prax najdlhšie počas 6 mesiacov – dostáva 185,19 € mesačne.

7, Príspevok na dochádzku do zamestnania
-Dĺžka poskytovania je najmenej 6 mesiacov, najviac 12 mesiacov.
Výška príspevku je :
–od 50,- € –( do 30 km )
–do 135,- € –(nad 600 km )

8, príspevok na presťahovanie za prácou

-Je určený tomu, kto bol vedený v evidencii Úradu práce ako uchádzač o prácu najmenej 3 mesiace
-výška príspevku je : 1 327,76 € – jednorázovo (3)Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk