Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodina ako primárny zdroj kvality života detí


Jeden z najkrajších momentov v partnerskom vzťahuje dlho očakávaná rodinná udalosť - narodenie dieťaťa.

Rané detstvo je najdôležitejším obdobím aj preto, lebo sa v ňom kladú základy pre ďalšie vývinové obdobia dieťaťa, ktoré sa uskutočňujú dvoma dôležitými procesmi - zrením a učením.

Aj keď sa proces učenia môže u dieťaťa urýchliť, postup fáz zrenia sa nemôže zmeniť alebo preskočiť.

Všetky deti prechádzajú preto rovnakými fázami vývinu, avšak rozdiely v ich telesnom, citovom ako aj celkovom osobnostnom vývine sú dané individuálnymi zvláštnosťami dieťaťa. Kvalita oboch procesov ovplyvňuje atmosféru v rodine a škole.

Základné predpoklady úspešnej výchovy sú:


-láska k dieťaťu
-kľudné a vyrovnané prostredie
-obaja rodičia
-jednotné vedenie v rodine i v škole
-dôslednosť
-dobrý príklad
-trpezlivosť
-pravidelná životospráva
-požiadavky zodpovedajúce schopnostiam dieťaťa.

Väčšina ľudí prežije v rodine celý svoj život.

V prvom období života sa dieťa v rodine orientuje, v druhom období života je v pozícii rodiča. Každá rodina má svoje zvyky, tradície, hodnotovú orientáciu.

Rodinná klíma má rozhodujúci vplyv na psychiku, duševný rozvoj a morálne vlastnosti každého člena rodiny
(Fulková, Oberúc, 2004, s. 61).

Pôsobením rodinného prostredia si osvojujú jej členovia základné pravidlá spolunažívania a rodinnej kultúry.

Na Slovensku väčšina ľudí uvádza spokojnosť v rodine ako životnú preferenciu ešte pred spokojnosťou a úspechom v práci.

Spokojnosť v rodine je vlastne spätná väzba vyjadrujúca správnosť racionálnych rozhodnutí a opatrení.

Je to vlastne tolerancia podmienená vzájomnými emocionálnymi vzťahmi /1/ s. 27-28

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk