Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zdravotná politika


Formálne vyhlásenie alebo postup v rámci inštitúcií (ide najmä o vládu), ktorý definuje priority  a rozmer pre postupy, ktoré zodpovedajú zdravotným očakávaniam, dostupným zdrojom a ostatným politickým tlakom. Je často uzákonená prostredníctvom legislatívy alebo iných postupov.

Je stimulom, ktorý vedie k poskytovaniu zdravotníckych služieb a programov a prístup k týmto službám a programom.

Vychádza z existujúceho rámca pre systém zdravotníckej starostlivosti, ktorý je stanovený vládou v úzkej spolupráci so zdravotnými poisťovňami/vlastníkmi zdrojov a profesijnými organizáciami, ktoré reprezentujú lekárov a špecificky zameraných expertov.

I Európska politika zdravia
I Štátna politika zdravia a NPPZ
I Legislatívny rámec zdravotnej starostlivosti
I Legislatívny rámec sociálnej starostlivosti
I Práva ... a kódexy ...


Európska politika zdravia
„Zdravie 21 – Zdravie pre všetkých v 21. storočí“.
WHO, Regionálny úrad pre Európu, Kodaň 1999
Európsky región WHO
- 51 krajín, 870 miliónov obyvateľov
- od Grónska po Stredozemné more a po pacifické pobrežie

„Od roku 1980, napriek mnohým rozdielom postupovali spoločne, s cieľom realizovať politiku zlepšovania zdravia ľudí. Táto politika stojaca na výsledkoch analýzy zdravotného stavu vytýčila ciele na jeho zlepšenie a formulovala stratégie využiteľné na to, aby sa z národných programov stali praktické nástroje nielen na celoštátnej, ale až miestnej úrovni.”

Deklarácia zdravia ľudí vo svete, 51. Svetové zdravotnícke zhromaždenie, máj 1998

Európska politika zdravia – Zdravie 21
1. dlhodobý zámer dosiahnuť úplný potenciál zdravia pre všetkých

2. hlavné smery
- podporovať a ochraňovať zdravie ľudí po celý život
- znižovať výskyt nových prípadov závažných chorôb a poškodení a vyhnúť sa
utrpeniu, ktoré ľudom spôsobujú

3. základné hodnoty – etická báza

- zdravie ako základné ľudské právo
- rovnosť v zdraví a solidarita medzi i vo vnútri všetkých krajín (medzi ich obyvateľmi) pri realizácii opatrení na zlepšenie zdravia
•účasť a zodpovednosť jednotl., skupín, inštitúcií a komunít za sústavný rozvoj zdravi

4.hlavné stratégie

Cieľ 1: Solidarita v záujme zdravia Po r. 2020 treba súčasné rozdiely v zdravotnom stave medzi členskými štátmi znížiť najmenej o jednu tretinu.

Cieľ 2: Rovnosť v zdraví Do r. 2020 treba zmenšiť rozdiely v zdravotnom stave jednotlivých socio-ekonomických skupín vnútri všetkých členských štátov najmenej o jednu štvrtinu tak, že sa podstatne zlepší zdravotný stav znevýhodnených skupín.

Cieľ 3: Zdravý štart do života Do r. 2020, všetci novorodenci, dojčatá a predškoláci musia mať lepšie zdravie, a tým zabezpečený zdravý štart do života.

Cieľ 4: Zdravie mladých ľudí (do 18 rokov veku) Do r. 2000 by mali byť mladí ľudia v regióne zdravší a schopnejší plniť svoje úlohy v spoločnosti.

Cieľ 5: Zdravé starnutie
Do r. 2020 budú mať aj ľudia starší než 65 rokov možnosť tešiť sa z plného zdravia a hrať aktívnu sociálnu rolu.

Cieľ 6: Zlepšenie duševného zdravia Do r. 2020 treba zlepšiť psycho-sociálnu pohodu ľudí. Ľudia s psychickými problémami majú mať k dispozícii lepšie, komplexné a dostupné služby.

Cieľ 7: Zníženie výskytu nákazlivých chorôb Do r. 2020 treba nepriaznivý dopad nákazlivých chorôb na zdravie podstatne zmenšiť systematicky realizovanými programami na eradikáciu, elimináciu alebo kontrolu tých z nich, ktoré sú významné pre zdravie populácie.

Cieľ 8: Zmenšenie výskytu neprenosných chorôb Do r. 2020 chorobnosť, invaliditu, predčasnú úmrtnosť v dôsledku hlavných chronických ch. treba znížiť na najnižšiu možnú mieru v celom regióne.

Cieľ 9: Zníženie výskytu úrazov z násilia a nehôd
Do roku 2020 treba významne a trvalo znižovať výskyt úrazov, zdravotného postihnutia a úmrtí z nehôd a násilia.

Cieľ 10: Zdravé a bezpečné fyzické prostredie Do roku 2015 budú ľudia v regióne žiť v bezpečnejšom fyzickom prostredí. Expozícia škodlivinám neprekročí medzinárodne dohodnuté hodnoty.

Cieľ 11: Zdravšie žitie Do roku 2015 by ľudia všetkých vrstiev spoločnosti mali viesť zdravší spôsob života.

Cieľ 12: Zmenšenie škôd z alkoholu, drog a tabaku
Do roku 2015 treba významne znížiť vo všetkých členských štátoch nepriaznivý dopad na zdravie z užívania návykových látok ako tabak, alkohol a psychoaktívne drogy.

Cieľ 13: Ustanovizne pre zdravie
Do roku 2015 majú mať ľudia v regióne väčšie možnosti žiť v zdravom fyzickom a sociálnom prostredí doma, v škole, na pracovisku, v obci/meste.

Cieľ 14: Mnohorezortná zodpovednosť za zdravie Do roku 2020 by mali všetky rezorty uznať a akceptovať svoj podiel zodpovednosti za zdravie.

Cieľ 15: Integrovaný rezort zdravotníctva Do roku 2010 majú mať ľudia v regióne oveľa lepší prístup k primárnej zdravotníckej starostlivosti zameranej na rodinu a komunitu. Túto starostlivosť podporuje pružný a adekvátne reagujúci nemocničný systém.

Cieľ 16: Riadenie v záujme kvality starostlivosti
Do roku 2010 členské štáty majú zabezpečiť, aby riadenie zdravotníctva smerovalo k čo najlepším výsledkom, či už ide o celoštátne programy, alebo starostlivosť o jednotlivého pacienta.

Cieľ 17: Financovanie zdrav. služieb a rozdeľovanie zdrojov
Do r. 2010 majú mať členské štáty trvalo udržateľný mechanizmus financovania a rozdeľovania zdrojov pre zdra. založený na zásadách rovnakého prístupu, nákladovej efektívnosti, solidarity a optimálnej kvality.

Cieľ 18: Rozvoj ľudských zdrojov pre zdravie Do roku 2010 všetky členské štáty musia zabezpečiť, že zdravotnícki pracovníci, ale aj odborníci v iných rezortoch získajú príslušné želateľné vedomosti, postoje a zručnosti na ochranu a podporu zdravia.


Cieľ 19: Výskum a poznatky pre zdravie
Do roku 2005 majú mať všetky členské štáty zdravotnícky výskum, informačné a komunikačné systémy ktoré lepšie pomôžu získavať, efektívne využívať a rozširovať poznatky na podporu Zdravia pre všetkých.

Cieľ 20: Mobilizovať partnerov pre zdravie
Do roku 2005 by mali byť do realizácie Zdravia pre všetkých zapojení jednotlivci, skupiny a organizácie štátne, samosprávne i súkromné, ako aj celá občianska spoločnosť v združeniach a partnerstve pre zdravie.

Cieľ 21: Politika a stratégie pre „Zdravie pre všetkých“
Do roku 2010 by mali všetky členské štáty realizovať politiku „Zdravie pre všetkých“ na celoštátnej, oblastnej a miestnej úrovni, s podporou vhodnej inštitucionálnej infraštruktúry, riadenia a tvorivého vedenia celého procesu.

Štátna politika zdravia (8.11.2000)
Hlavný cieľ zdravie ako kľúčový faktor rozvoja spoločnosti

11 priorít
• Zníženie rozdielov v zdraví v rámci SR

• Zdravý štart do života

• Zdravie mládeže

• Zdravé starnutie

• Rozvoj paliatívnej starostlivosti a zdravotníckej etiky

• Zlepšenie mentálneho zdravia

• Redukcia infekčných a neinfekčných ochorení, úrazov

• Redukcia negatívnych návykov a zdravý životný štýl

• Nadrezortná zodpovednosť za zdravie

• Manažment kvality v zdravotníctve a v iných rezortoch
Nástroje
Politika
Legislatíva
Ekonomika
Systém zdravotného poistenia
Štátna lieková politika
Integrované úsilie zdravotníctva
Vzdelávanie
Medializácia
Výskum
Partnerstvo

NPPZ (aktualizácia 2005)

11 cieľov

zdravý životný štýl zdravé pracovné podmienky
starostlivosť o zdravie zdravé životné podmienky

zdravá výživa zníženie výskytu inf. ch.

alkohol, tabak, drogy zníženie výskytu neinf. ch.

prevencia úrazovosti pohybová aktivita

zdravá rodina

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk