referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Zdravotná politika
Dátum pridania: 04.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 313
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

Formálne vyhlásenie alebo postup v rámci inštitúcií (ide najmä o vládu), ktorý definuje priority  a rozmer pre postupy, ktoré zodpovedajú zdravotným očakávaniam, dostupným zdrojom a ostatným politickým tlakom. Je často uzákonená prostredníctvom legislatívy alebo iných postupov.

Je stimulom, ktorý vedie k poskytovaniu zdravotníckych služieb a programov a prístup k týmto službám a programom.

Vychádza z existujúceho rámca pre systém zdravotníckej starostlivosti, ktorý je stanovený vládou v úzkej spolupráci so zdravotnými poisťovňami/vlastníkmi zdrojov a profesijnými organizáciami, ktoré reprezentujú lekárov a špecificky zameraných expertov.

I Európska politika zdravia
I Štátna politika zdravia a NPPZ
I Legislatívny rámec zdravotnej starostlivosti
I Legislatívny rámec sociálnej starostlivosti
I Práva ... a kódexy ...


Európska politika zdravia
„Zdravie 21 – Zdravie pre všetkých v 21. storočí“.
WHO, Regionálny úrad pre Európu, Kodaň 1999
Európsky región WHO
- 51 krajín, 870 miliónov obyvateľov
- od Grónska po Stredozemné more a po pacifické pobrežie

„Od roku 1980, napriek mnohým rozdielom postupovali spoločne, s cieľom realizovať politiku zlepšovania zdravia ľudí. Táto politika stojaca na výsledkoch analýzy zdravotného stavu vytýčila ciele na jeho zlepšenie a formulovala stratégie využiteľné na to, aby sa z národných programov stali praktické nástroje nielen na celoštátnej, ale až miestnej úrovni.”

Deklarácia zdravia ľudí vo svete, 51. Svetové zdravotnícke zhromaždenie, máj 1998

Európska politika zdravia – Zdravie 21
1. dlhodobý zámer dosiahnuť úplný potenciál zdravia pre všetkých

2. hlavné smery
- podporovať a ochraňovať zdravie ľudí po celý život
- znižovať výskyt nových prípadov závažných chorôb a poškodení a vyhnúť sa
utrpeniu, ktoré ľudom spôsobujú

3. základné hodnoty – etická báza

- zdravie ako základné ľudské právo
- rovnosť v zdraví a solidarita medzi i vo vnútri všetkých krajín (medzi ich obyvateľmi) pri realizácii opatrení na zlepšenie zdravia
•účasť a zodpovednosť jednotl., skupín, inštitúcií a komunít za sústavný rozvoj zdravi

4.hlavné stratégie

Cieľ 1: Solidarita v záujme zdravia Po r. 2020 treba súčasné rozdiely v zdravotnom stave medzi členskými štátmi znížiť najmenej o jednu tretinu.

Cieľ 2: Rovnosť v zdraví Do r. 2020 treba zmenšiť rozdiely v zdravotnom stave jednotlivých socio-ekonomických skupín vnútri všetkých členských štátov najmenej o jednu štvrtinu tak, že sa podstatne zlepší zdravotný stav znevýhodnených skupín.

Cieľ 3: Zdravý štart do života Do r. 2020, všetci novorodenci, dojčatá a predškoláci musia mať lepšie zdravie, a tým zabezpečený zdravý štart do života.

Cieľ 4: Zdravie mladých ľudí (do 18 rokov veku) Do r. 2000 by mali byť mladí ľudia v regióne zdravší a schopnejší plniť svoje úlohy v spoločnosti.

Cieľ 5: Zdravé starnutie
Do r. 2020 budú mať aj ľudia starší než 65 rokov možnosť tešiť sa z plného zdravia a hrať aktívnu sociálnu rolu.

Cieľ 6: Zlepšenie duševného zdravia Do r. 2020 treba zlepšiť psycho-sociálnu pohodu ľudí. Ľudia s psychickými problémami majú mať k dispozícii lepšie, komplexné a dostupné služby.

Cieľ 7: Zníženie výskytu nákazlivých chorôb Do r. 2020 treba nepriaznivý dopad nákazlivých chorôb na zdravie podstatne zmenšiť systematicky realizovanými programami na eradikáciu, elimináciu alebo kontrolu tých z nich, ktoré sú významné pre zdravie populácie.

Cieľ 8: Zmenšenie výskytu neprenosných chorôb Do r. 2020 chorobnosť, invaliditu, predčasnú úmrtnosť v dôsledku hlavných chronických ch. treba znížiť na najnižšiu možnú mieru v celom regióne.

Cieľ 9: Zníženie výskytu úrazov z násilia a nehôd
Do roku 2020 treba významne a trvalo znižovať výskyt úrazov, zdravotného postihnutia a úmrtí z nehôd a násilia.

Cieľ 10: Zdravé a bezpečné fyzické prostredie Do roku 2015 budú ľudia v regióne žiť v bezpečnejšom fyzickom prostredí. Expozícia škodlivinám neprekročí medzinárodne dohodnuté hodnoty.

Cieľ 11: Zdravšie žitie Do roku 2015 by ľudia všetkých vrstiev spoločnosti mali viesť zdravší spôsob života.

Cieľ 12: Zmenšenie škôd z alkoholu, drog a tabaku
Do roku 2015 treba významne znížiť vo všetkých členských štátoch nepriaznivý dopad na zdravie z užívania návykových látok ako tabak, alkohol a psychoaktívne drogy.

Cieľ 13: Ustanovizne pre zdravie
Do roku 2015 majú mať ľudia v regióne väčšie možnosti žiť v zdravom fyzickom a sociálnom prostredí doma, v škole, na pracovisku, v obci/meste.

Cieľ 14: Mnohorezortná zodpovednosť za zdravie Do roku 2020 by mali všetky rezorty uznať a akceptovať svoj podiel zodpovednosti za zdravie.

Cieľ 15: Integrovaný rezort zdravotníctva Do roku 2010 majú mať ľudia v regióne oveľa lepší prístup k primárnej zdravotníckej starostlivosti zameranej na rodinu a komunitu. Túto starostlivosť podporuje pružný a adekvátne reagujúci nemocničný systém.

Cieľ 16: Riadenie v záujme kvality starostlivosti
Do roku 2010 členské štáty majú zabezpečiť, aby riadenie zdravotníctva smerovalo k čo najlepším výsledkom, či už ide o celoštátne programy, alebo starostlivosť o jednotlivého pacienta.

Cieľ 17: Financovanie zdrav. služieb a rozdeľovanie zdrojov
Do r. 2010 majú mať členské štáty trvalo udržateľný mechanizmus financovania a rozdeľovania zdrojov pre zdra. založený na zásadách rovnakého prístupu, nákladovej efektívnosti, solidarity a optimálnej kvality.

Cieľ 18: Rozvoj ľudských zdrojov pre zdravie Do roku 2010 všetky členské štáty musia zabezpečiť, že zdravotnícki pracovníci, ale aj odborníci v iných rezortoch získajú príslušné želateľné vedomosti, postoje a zručnosti na ochranu a podporu zdravia.


Cieľ 19: Výskum a poznatky pre zdravie
Do roku 2005 majú mať všetky členské štáty zdravotnícky výskum, informačné a komunikačné systémy ktoré lepšie pomôžu získavať, efektívne využívať a rozširovať poznatky na podporu Zdravia pre všetkých.

Cieľ 20: Mobilizovať partnerov pre zdravie
Do roku 2005 by mali byť do realizácie Zdravia pre všetkých zapojení jednotlivci, skupiny a organizácie štátne, samosprávne i súkromné, ako aj celá občianska spoločnosť v združeniach a partnerstve pre zdravie.

Cieľ 21: Politika a stratégie pre „Zdravie pre všetkých“
Do roku 2010 by mali všetky členské štáty realizovať politiku „Zdravie pre všetkých“ na celoštátnej, oblastnej a miestnej úrovni, s podporou vhodnej inštitucionálnej infraštruktúry, riadenia a tvorivého vedenia celého procesu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.