Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dávka z nemocenského poistenia ošetrovné


Názov Dávky Ošetrovné

Ak zostanete doma s chorým dieťaťom, príp. vás prekvapí nečakaný úraz či vážne ochorenie iného člena rodiny, štát vás nenechá úplne bez príjmu. Za určitých podmienok máte nárok na : -ošetrovné zo Sociálnej poisťovne, kde svoje finančné straty , z dôvodu krátkodobej choroby môžete čiastočne pokryť.

Nárok zo zákona :


Jedným z dôvodu ospravedlnenia neprítomnosti zamestnanca na pracovisku podľa § 141 zákonníka práce je aj ošetrenie chorého člena rodiny ( OČR ).

Je určené pre prípad ošetrovania chorého :

-dieťaťa,
-manžela
-manželky
-pri starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku.

Za tento čas vám nepatrí ako zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Máte však vtedy nárok na :

-dávku nemocenského poistenia – ošetrovné
Výška ošetrovného :
-55 % z vymeriavacieho základu od prvého dňa ošetrovania chorého člena rodiny.

Dĺžka ošetrovného :


Ošetrovné možno čerpať maximálne 10 dní, pričom sa počítajú kalendárne dni ( teda vrátane sobôt a nedieľ )
Ak si to však zdravotný stav Vášho dieťaťa vyžadoval, po ukončení poberania ošetrovného môžete zostať s dieťaťom doma. ( napr. neplatené voľno, čerpanie dovolenky )

Po desiatych dňoch Sociálna poisťovňa vyplácanie ošetrovného zastaví.

Pokiaľ ste zamestnanec a chcete s i tento nárok uplatniť, musí Vám lekár najskôr potvrdiť žiadosť o ošetrovné.

Potvrdenie pre zamestnávateľa :

Toto tlačivo nazvané Potvrdenie pre zamestnávateľa dáte vypísať svojmu zamestnávateľovi.

Zamestnanec podpíše :


Zamestnanec ako samotný žiadateľ podpíše časť nazvanú
:

-Vyhlásenie Sociálnej poisťovni sa predkladá :

-I diel v mieste príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni.
Možnosť poberať ošetrovné odporúčame iba v nutnom prípade, keďže je táto dávka 55 % z vymeriavacieho základu, za kalendárny rok zamestnanca.

Znamená to tak, pre rodinu pomerne výrazné zníženie príjmov.
Ak už je to nevyhnutné, je lepšie poberať ošetrovné na člena rodiny, ktorý má nižší príjem – predíde sa tak vyššej strate na príjmoch v rodine.

Môže sa však stať, že máte dve deti a obe sú choré, pričom ich zdravotný stav si vyžaduje, aby ste boli s nimi doma dlhšie ako 10 dní.

Dá sa to urobiť tak, že prvých 10 dní budete doma s jedným dieťaťom a od 11. dňa môžete nastúpiť na OČR -ku s druhým dieťaťom. Pre sociálnu poisťovňu je rozhodujúce rodné číslo dieťaťa, na ktoré ošetrovné poberáte.

Dodržanie podmienok :

Ošetrovné podľa zákona možno poberať len raz a patrí len jednému poistencovi.

Keby sa náhodou osobe, za ktorú sa žiada ošetrovné zmenila diagnóza počas 10 dní, stále ide o ten istý nárok na ošetrovné.

Ak by ste ako zamestnanec mali nárok na ošetrovné, nesmiete mať popri ošetrovaní alebo starostlivosti taký príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, čiže zárobok plynúci z pracovného pomeru.

Nemôžete odísť z práce a chcete, aby sa o vaše dieťa staral niekto z rodiny, napr. starý rodič.

V praxi je to možné, avšak ošetrovné inej osobe zo zákona nepatrí. Ako poberatelia starobného dôchodku nemajú nárok na ošetrovné, pretože nie sú nemocensky poistení.

Zákon o sociálnom poistení nevylučuje, že poberatelia starobných dôchodkov sa nemôžu stať dobrovoľne nemocensky poistenými osobami. Nárok na ošetrovné však nevzniká, keďže zákon hovorí iba o ošetrovaní detí či už vlastných alebo zverených do starostlivosti.

Podmienky vrátenia pomoci :

Ak napríklad ošetrujete chorého druha, ale nie manžela, nárok na ošetrovné vám podľa zákona nevzniká.

Zákon o sociálnom poistení hovorí iba o ošetrovnom v prípade ošetrovania manžela alebo manželky. Pri jeho dlhodobej chorobe by ste však mohli skúsiť požiadať o poberanie peňažného príspevku za opatrovanie.

Inak sa postupuje v prípade, ak napr. opatrujete chorú matku, pričom ste zamestnaný a ešte aj platíte dobrovoľné nemocenské poistenie.

V tomto prípade ste 2 x nemocensky poistený :

-Prvý raz ako zamestnanec
-Druhý raz ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Tu vzniká a máte nárok na ošetrovné z obidvoch nemocenských poistení.

Vrátenie ošetrovného :

Pokiaľ však ošetrovné prijmete neoprávnene, musíte ho vrátiť. Ako príjemca dávky ste povinný vrátiť ošetrovné alebo jeho časť odo dňa, od ktorého Vám nepatrilo, alebo Vám nepatrilo v sume. Tiež ste mohli napríklad nedostatočne preukázať rozhodujúce skutočnosti.

Zhrnutie :

Čo by ste mali vedie z praxe

Kto môže žiadať ošetrovné :
Na ošetrovné ma poistenec nárok v prípade, ak ošetruje choré :

-dieťa
-manžela
-manželku
-rodiča
-príp. ( rodiča manžela, manželky ), ktorého zdravotný stav si vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Ošetrovné sa vypláca aj vtedy, ak sa poistenec stará o dieťa do 10 rokov veku.

To kto sa považuje za dieťa, upravuje samotný zákon o sociálnom poistení.
Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby, alebo starostlivosti o dieťa, zaniká najneskôr uplynutím 10-teho dňa.

Ošetrovné sa vypláca od prvého dňa Sociálna poisťovňa a jeho výška je 55 % denného vymeriavacieho základu.

Podmienky nároku na ošetrovné :

1, strata príjmu ( poistenec nepracuje )
2, včas a v správnej výške zaplatené nemocenské poistenie.
3, Podanie žiadosti o priznanie ošetrovného na tlačive Sociálne poisťovne, ktoré musí potvrdiť lekár

Druhý diel žiadosti - Potvrdenie o skončení potreby ošetrovania, odovzdá Sociálnej poisťovni.

Nárok na výplatu ošetrovného nepatrí za dni, počas ktorých :


1, sa vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
2, Ak osoba má nárok na výplatu nemocenského
3, ak dotyčný má nárok na výplatu materského
4, poberatelia starobného dôchodku ( nie sú nemocensky poistení )

Príklad :
Zamestnanec mal celý minulý rok 2009 mesačný vymeriavací základ 700,- €. 15.1.2010 mu vznikne nárok na ošetrovné na syna. Koľko môže maximálne dostať na ošetrovnom .

Odpoveď :
Jeho denný vymeriavací základ sa vypočíta takto :
12 x 700/365 = 23,01 €
-z toho ošetrovné 23,01 € x 0,55 = 12,6555 €/deň
12,6555 € x 10 dní = 126,55 € to je maximálna výška

ošetrovného, ktorú môže dostať pri jeho vymeriavacích základoch.
Zamestnanec a živnostník majú nárok na dávky :

Nárok na ošetrovné majú :


- zamestnanci,
- povinne nemocensky poistené samostatne zárobkové činné osoby
-živnostníci
-dobrovoľne nemocensky poistení

Živnostník :

Povinne nemocensky poistený
:

-živnostník
-dobrovoľne nemocensky postená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť hneď po vystavení pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva ich nemocenské poistenie. Tlačivo je dvojdielne a vystaví ho lekár zdravotníckeho zariadenia.
Pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu neexistuje pri ošetrovnom, na rozdiel od nemocenského podmienka, aby v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku na ošetrovné bola dobrovoľne nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Nemocenské poistenie musí byť zaplatená najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného.

Platí to za obdobie od začiatku poistenia do konca kalendárneho mesiaca k predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom tento dôvod vznikol. Táto podmienka sa považuje za splnenú, pokiaľ výška nedoplatku nie je vyššia ako 5 €.

Zákon uvádza viacero prípadov, kedy sa prerušuje povinné :

-nemocenské a dôchodkové poistenie živnostníka

Patrí sem napríklad obdobie :

-výkonu väzby
-poberanie rodičovského príspevku
-dávok nemocenského poistenia

Zamestnanec :


Samotné ošetrovné vypláca Sociálna poisťovňa mesačne pozadu, spravidla okolo 20 .dňa kalendárneho mesiaca. Doklady musia byť pobočke predložené do 3.-5. Dňa nasledujúceho mesiaca.
Dlhšia choroba a príjem :

Keďže ošetrovné sa vypláca vo výške 55 % z vymeriavacieho základu, v každom prípade rodina na príjme stráca.

Pre zamestnanca :

- je to 55 % z priemernej dennej hrubej mzdy v minulom roku.
Pre živnostníka :
-rovnaké % zo zaplateného mesačného nemocenského poistného
Keďže najčastejšie bývajú choré malé deti, má pre rodičov zmysel dobrovoľné nemocenské poistenie či už samostatne
- ak je rodič poberateľ rodičovského príspevku
-alebo ako pripoistenie k povinnému poisteniu v zamestnaní
Minimálne nemocenské poistné :

Minimálne mečané nemocenské poistné je 14 €
Maximálne mesačné nemocenské poistné je 47,70 €
Vyššie komerčné poistenie hlavy rodiny ( ten kto najviac zarába ) má zmysel vtedy, ak je na jeho opateru v prípade choroby odkázaných viacero členov.

Naopak pri OČR –ke môže byť finančne výhodnejšie, ak na nej zostane menej zarábajúci člen rodiny.
Výdavky ešte môžu narásť o platby za lieky. Na takéto situácie si treba vytvárať finančnú rezervu. Priemerný zostatok na bežnom účte by nemal klesnúť pod 3-násobok vášho mesačného príjmu.Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk