Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociálna udalosť a intervencia


Sociálna udalosť:


Každá sociálna udalosť je životnou udalosťou.
Stáva sa až vtedy udalosťou, ktorá môže znamenať obmedzený prístup k uspokojovaniu potrieb.

Hranicu soc. udalosti môže zadefinovať každý subjekt. Samotný jav ešte nie je soc. udalosťou. Soc. udalosťou sa stáva, až keď tento jav nesie so sebou určité dôsledky. Na jej prekonanie je potrebná sociálna pomoc.

Štátom uznané sociálne udalosti:

- chudoba
- invalidita
- choroba a úraz (choroba z povolania, pracovný úraz)
- detstvo a mladosť
- materstvo a rodičovstvo
- staroba
- smrť živiteľa
- nezamestnanosť

Proces vzniku sociálnej udalosti:


- bežná životná situácia/zdravie,zamestnanie/
- sociálna udalosť /vzniku a rozvinutiu zabraňuje včasná, adekvátne zvolená intervencia/
- kritická –havarijná /vzniká zhoršením sociálnej udalosti/
- soc. katastrofa /vzniká v prípade nedostatočného riešenia/
- soc. exklúzia /prichádza vtedy, ak nastáva stav mnohonásobného obmedzenia v uspokojovaní potrieb/

Prevencia - chráni nás pred zmenou bežnej štandardnej udalosti, aby sa z nej nevyvinula sociálna udalosť.
Rozoznávame: predvídateľné sociálne udalosti a nepredvídateľné sociálne udalosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk