referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Príspevok na aktivačnú činnosť formou obecných služieb pre obec
Dátum pridania: 23.03.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 039
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Z fondov Európskej únie :
Európsky sociálny fond (ESF)
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi – je uchádzač o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), ktorý ku dňu zaradenia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb spĺňa podmienku znevýhodnenia podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti a súčasne je na základe právoplatného rozhodnutia úradu PSVR posúdený ako občan v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) a priznala sa mu dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke.

Rovnako sa pre účely zaradenia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec za poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi považujú aj fyzické osoby, ktoré sa s poberateľom spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze podľa § 4 ods. 1, vo väzbe na § 10 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou je forma aktivačnej činnosti UoZ vykonávaním prác, ktoré sú určené na:

•zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok
•tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce,
•starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,
•podporu vzdelávania,
•rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti,
•rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
•doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj
•podporu komunitnej činnosti.


Rozsah vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

Menšie obecné služby pre obec dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov.

Účel použitia príspevku:

Príspevok možno použiť na úhradu
•časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky,
•úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov,
•časti nákladov na pracovné náradie
•časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec
•časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec.


Výška príspevku:


Príspevok na aktivačnú činnosť je dvojzložkový, pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby.

Príspevok sa poskytuje mesačne najviac vo výške:

-7 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov, na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec,

-4 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov, na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec,

-3 % z celkovej ceny práce
podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec, na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby.

Všeobecné podmienky ktoré musí žiadateľ o príspevok spĺňať:

Podľa ustanovenia § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti ak obec požiada o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť je povinná ku dňu podania žiadosti preukázať:

•splnenie daňových povinností,
•splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
•skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
•skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní a
•skutočnosť, že nemá voči úradu záväzky.

Splnenie povinností žiadateľ preukazuje potvrdením príslušného daňového úradu, Sociálnej poisťovne, príslušných zdravotných poisťovní nie starším ako tri mesiace. Splnenie povinnosti že nie je v súdom určenej správe deklaruje čestným vyhlásením a skutočnosť záväzku voči úradu si overí úrad PSVR sám vo vlastnej réžii.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.