Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka

Štát vám v súčasnosti počas rodičovskej dovolenky nedovolí pracovať. Od januára 2011 sa má tento, podľa mamičiek nezmyselný, zákaz zrušiť.

Podmienkou nároku na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku je, aby rodič nevykonával zárobkovú činnosť. Do konca minulého roku sa za zárobkovú činnosť nepovažovala práca na dohodu o pracovnej činnosti, v roku 2010 však už nemožno pracovať ani touto formou.
V súčasnosti môžu na dohodu pracovať iba tí rodičia, ktorým vznikol nárok na poberanie rodičovského príspevku ešte pred začiatkom tohto roka, avšak iba do 3 rokov veku dieťaťa. Rodičia, ktorým vznikol nárok na dávku už počas tohto roka, nemôžu pracovať ani na dohodu.

Základná výška rodičovského príspevku je dnes 164,22 € mesačne. V tejto sume dostávajú príspevok rodičia počas celých troch rokov v prípade, ak pred narodením dieťaťa nepracovali alebo pracovali iba krátkodobo. Lepšie sú na tom rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa mali zamestnanie. Ak pred narodením dieťaťa poberali materské alebo boli počas posledných dvoch rokov aspoň 270 dní nemocensky poistení, majú totiž nárok na vyšší príspevok vo výške 256 € mesačne, avšak iba počas prvých dvoch rokov života dieťaťa. V treťom roku je výška príspevku pre obe skupiny rovnaká vo výške 164,22 € mesačne.

Čo sa zmení pre rodičov od januára

Dnes:
– súčasný rodičovský príspevok je vo výške 164,22 € alebo 256 € mesačne,
– rodič popri poberaní príspevku nemôže pracovať ani podnikať,
– maximálny príspevok na starostlivosť o dieťa je 164,11 €.

Od januára:
– dvojaká výška rodičovského príspevku sa zachová,
– rodič popri poberaní príspevku bude môcť pracovať a podnikať,
– výška príspevku pri narodení dieťaťa ani príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa sa meniť nebude,
– maximálny príspevok na starostlivosť o dieťa sa zvýši na 300 €.

Matky sa nemusia obávať ani straty príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa. Jeho výška zostáva od nového roka nezmenená 673 €. Prilepšiť si však môžu tí, čo sa rozhodnú pracovať a dať svoje dieťa do jaslí či zveriť opatrovateľke. Ak štátu vydokladujú cenu za takúto starostlivosť dostanú vo forme príspevku na starostlivosť o dieťa maximálne 300 € mesačne. Musia sa však vzdať rodičovského príspevku.

Zopakovanie

1, Rodičia v súčasnosti poberajú príspevok vo výške buď 164,22 € alebo 256 €. Výška príspevku závisí od platenia nemocenského poistenia či veku dieťaťa.
2, Od nového roka sa výška rodičovského príspevku zjednocuje. Všetky matky, prípadne otcovia na tzv. rodičovskej, dostanú od štátu jednotných 190 € mesačne. Príspevok v novej 190 eurovej výške budú všetci dostávať po celý čas rodičovskej dovolenky. V rodinách so zdravotne postihnutým dieťaťom až do veku 6-tich rokov.
3, Zjednotená výška rodičovského príspevku sa týka iba rodičov, ktorým ho priznajú po prvom januári budúceho roka (január 2011). Tí, ktorým ho už priznali alebo ktorým do konca roka priznajú jeden zo súčasných dvojstupňových príspevkov, ho budú poberať aj naďalej.
4, Zásadnou zmenou je tiež rozhodnutie rezortu, že matka alebo otec, ktorí budú zjednotený príspevok poberať, môžu bez obmedzenia pracovať – hoci aj na plný úväzok. Prekážkou na ceste k materskej (rodičovskému príspevku) od roku 2011 nebude ani živnosť či iná forma podnikania.
5, Príspevok na starostlivosť o dieťa bude tiež vyšší. Z terajších 164,22 € sa zvýši na rovných 300 €. Táto dávka je určená na zaplatenie opatrovateľky alebo jaslí. Rodičia musia tieto služby vydokladovať. Ak sa však rozhodnú pre poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa, strácajú nárok na rodičovský príspevok.
6, O dieťa sa môže starať aj dospelá osoba bez živnosti – napr. stará mama. V takomto prípade však dostanú iba 41,10 € za mesiac.


Zásady pre obidva nové príspevky

1, Rodičovský príspevok:
- od januára začne platiť jednotných 190 € mesačne pre všetkých rodičov,
- súčasný dvojstupňový systém (164 a 256 €) sa zruší,
- nové pravidlá nebudú platiť retroaktívne (kto doteraz poberal 164 € resp. 256 € bude ich dostávať aj naďalej).

2, Príspevok na starostlivosť o dieťa:
- doteraz bola jeho výška 164 €,
- od nového roka sa zvyšuje na 300 €,
- nemožno ho poberať súčasne s rodičovským príspevkom,
- slúži na úhradu nákladov na jasle či opatrovateľku,
- rodičia musia náklady dokladovať.

Zhrnutie a zopakovanie

Jednotná výška rodičovského príspevku, možnosť pracovať popri poberaní rodičovského príspevku a zásadné zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa.

To sú hlavné zmeny, ktoré prináša novela zákona o rodičovskom príspevku a mali by vstúpiť do platnosti od januára 2011. Ministerstvo navrhlo zaviesť jednotnú výšku rodičovského príspevku, tak ako to bolo do konca roku 2009. Nie však v pôvodnej výške 164,22 €, ale zvýši ju o 26 €, teda na 190,10 €.
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka. Táto dávka sa nemá poskytovať vo väzbe na to, či jej poberateľ bol alebo nebol poistený. Okrem toho sa poskytuje pokiaľ dieťa nedosiahne 3 roky. V prípade detí, ktoré majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, sa poskytuje do 6 rokov veku dieťaťa. Ak sú zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (náhradné rodiny), rodičovský príspevok sa poskytuje počas 3 rokov odo dňa zverenia, najdlhšie do 6-tich rokov veku dieťaťa.

Rodičia si môžu vybrať
Rezort v novele navrhuje zrušiť nezmyselný zákaz vykonávať zárobkovú činnosť. Poberateľ rodičovského príspevku bude môcť po novom podľa vlastného rozhodnutia pracovať. Výška príjmov z tejto činnosti nemá vplyv na nárok na rodičovský príspevok ani na jeho výšku. Rodičovi sa poskytne dostatočný priestor na možnosť voľby, či sa bude o dieťa starať osobne, alebo zabezpečí starostlivosť inak (výber fyzickej, právnickej osoby a zariadenia je na rodičovi). Zároveň sa odstraňuje povinnosť rodičov nahlasovať nástup do zamestnania úradom práce.
Okrem toho táto zmena prináša aj zrušenie jednorazového príspevku rodičovi pri nástupe do pracovného pomeru. Ide o príspevok 25 % z prostriedkov, ktoré ušetril rodič štátu na dávkach tým, že začal pracovať a o nárok na rodičovský príspevok prišiel.

Jasle zaplatia eurofondy
Ďalšia navrhovaná zmena je zvýšiť príspevok na starostlivosť o dieťa na 300 € mesačne na základe preukázaných nákladov uhradených rodičmi. Zvýšenie hornej hranice príspevku umožní prístup k takýmto službám predovšetkým rodičom s nízkym príjmom. Zároveň sa však ponecháva možnosť poskytnúť príspevok 41 € mesačne bez preukázania výdavkov v tom prípade, ak starostlivosť o dieťa zabezpečí dospelá fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia alebo zárobkovočinný rodič.
Ak sa rodič rozhodne vrátiť do práce skôr ako dieťa dosiahne 3 roky, bude mať k dispozícii viac prostriedkov na úhradu nákladov na starostlivosť o dieťa. Táto politika je v súlade s politikou EÚ pri podpore vstupu resp. návratu matiek do zamestnania. Preto tento príspevok nebude poskytovaný zo štátneho rozpočtu, ale z eurofondov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk