Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výpočet starobného a predčasného dôchodku

Výpočet starobného a predčasného dôchodku

1, Na odchod potrebujete vek

Požiadať o odchod do predčasnej penzie môže ten, kto bol aspoň 15 rokov dôchodkovo poistený a do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac 2 roky. Okrem toho suma vášho predčasného dôchodku musí byť ku dňu, od ktorého ste požiadali o jeho priznanie, vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima.

Poznámka: životné minimum je 185,38 €.
(1,2-násobok x 185,38 = 222,47 €)

Ak ste sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri stačí, ak suma vášho predčasného dôchodku bude vyššia ako 0,6 násobok sumy životného minima.

Poznámka: životné minimum je 185,38 € (0,6 násobok x 185,38 € = 111,23 €).
Suma, ktorú budete dostávať, tak musí byť najmenej 222,47 € pre sporiteľov v prvom aj v druhom pilieri.

2, Penziu si spočítajte

Keďže odchádzate do penzie skôr, skrátite si dobu poistenia v Sociálnej poisťovni aj vymeriavací základ, z ktorého sa vám počíta výška dôchodku. Tá sa pri výpočte znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní pred dosiahnutím zákonnej lehoty odchodu do dôchodku (u mužov a žien je to dnes 62 rokov). Napríklad: ak odídete do predčasného dôchodku o rok skôr, stratíte 6,5 %.
Orientačne si poistenec môže vypočítať sumu starobného dôchodku pomocou kalkulačky, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Presnú sumu sa dozviete až v jednotlivých pobočkách Sociálnej poisťovne po podaní žiadosti o určenie predčasného starobného dôchodku. Ak vám jeho výška nebude vyhovovať, môžete ju odmietnuť a počkať si na riadny starobný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení umožňuje poistencovi žiadosť o dôchodkovú dávku vziať späť.

3, Práca zvyšuje dôchodok

Po dovŕšení riadneho dôchodkového veku vám naďalej zostáva priznaný predčasný. Každoročne sa valorizuje. Pomôcť mu však môžete aj vy. Ak si nájdete prácu a ste dôchodkovo poistený, po jej ukončení požiadajte o prepočítanie predčasného starobného dôchodku o toto obdobie. Ak si opäť nájdete prácu, celý proces znovu zopakujete a váš dôchodok opäť narastie. Ak viete, že budete zamestnaný 4 roky, nečakajte až na uplynutie tejto doby. O prepočítanie dôchodku je výhodnejšie žiadať po každom odrobenom roku.

Je priznanie predčasného dôchodku záväzné?

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 umožňuje poistencovi žiadosť o dôchodkovú dávku vziať späť alebo už po priznaní dávky požiadať o zastavenie je výplaty.
Ak poistenec požiadal o predčasný dôchodok a túto žiadosť chce zrušiť, treba, aby poslal písomné / s vlastnoručným podpisom / odvolanie k žiadosti o predčasný dôchodok. V žiadosti je potrebné uviesť dátum podania žiadosti a svoje identifikačné údaje.
Keď poistenec dostane rozhodnutie o priznaní predčasného dôchodku, môže do 30 dní od jeho doručenia požiadať poisťovňu o zastavenie výplaty dôchodku.

Čo musí urobiť zamestnanec ak si chce nechať prepočítať predčasný dôchodok?

V prípade zamestnanca sa musí skončiť pracovný pomer a v prípade zárobkovej činnej osoby musí zaniknúť jej dôchodkové poistenie. Zvýšenie dôchodku sa prizná na základe žiadosti odo dňa, ktorý nasleduje po zániku dôchodkového poistenia.

Ako požiadať o dôchodok

O starobný alebo predčasných dôchodok musíte žiadať písomne v Sociálnej poisťovni podľa miesta trvalého bydliska. K žiadosti musíte predložiť originály viacerých dokladov, a tiež materiály potrebné na správne určenie dôchodku. Pred odchodom do predčasného dôchodku musíte byť minimálne 15 rokov poistený v Sociálnej poisťovni. Predčasný dôchodok sa znižuje oproti riadnemu o 0,5 % za každých 30 dní, chýbajúcich do riadneho dôchodku.

Potrebné doklady:

1, občiansky preukaz alebo cestovný pas,
2, doklad o skončenom vzdelaní,
3, vojenská knižka,
4, rodné listy detí,
5, evidenčný list dôchodkového zabezpečenia,
6, evidenčný list dôchodkového poistenia,
7, potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných a čas poberania podpory v nezamestnanosti,
8, potvrdenie o prípadnom poberaní dávok v hmotnej núdzi.

Nárok na výplatu:

1, vzniká splnením podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok a podaním žiadosti o jeho priznanie a zostáva zachovaný aj počas zamestnania, ktoré trvá po priznaní dôchodku,
2, ak bol poistenec po vzniku nároku na predčasný dôchodok dôchodkovo poistený, dôchodok sa mu za toto obdobie zvyšuje.

Výpočet riadneho dôchodku

Sociálna poisťovňa počíta dôchodok podľa novej, spravodlivejšej metódy. Z akého príjmu ste platili odvody, z takého príjmu sa vám vypočíta dôchodok.

POMB x ODP x ADH

Vysvetlivky:
POMB - priemerný osobný mzdový bod
ODP - súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu riadneho starobného dôchodku
ADH - aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Výpočet predčasného dôchodku

1, Najskôr sa vypočíta plná suma dôchodku:

POMB x ODP x ADH

Vysvetlivky:
POMB - priemerný osobný mzdový bod
ODP - súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku
ADH - aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

2, Plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku (prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní). Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

Príklad:
Poistenec, ktorý dovŕšil dôchodkový vek 1. januára 2010, požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2009. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbalo 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (vymeriavací základ mal v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve SR). K 1. januáru 2009 získal 16 069 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 44,0247 roka obdobia dôchodkového poistenia (16069 : 365 = 44,0247). Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2009 je 8,955 €.
Suma predčasného starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2009 sa určí nasledovne:
Plná suma dôchodku: 1,0012 x 44,0247 x 8,9955 = 396,49941787 € mesačne

Zníženie za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:
Hodnota percentuálneho zníženia: (365 : 30) x 0,5 s prihliadnutím aj na zvyšky dní kratšie než 30 dní = 6,5 %
396,49941787 – (6,5 % x 396,49941787) = 370,80 € mesačne

Zvýšenie predčasného dôchodku

Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí:

∑ (OMB x ADH) / 2

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota platnú ku dňu nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia

Akje poberateľ predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistený do predčasného starobného dôchodku, pričom v určitom období poberal predčasný starobný dôchodok alebo jeho časť a v ďalšom období nepoberal tento dôchodok ani jeho časť, k zvýšeniu podľa predchádzajúceho odseku sa pripočíta zvýšenie určené ako:

∑ OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po priznaní dôchodku bez poberania dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.
Ak bol poistenec po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu dôchodku použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Príklad:
Poistencovi bol od 1. októbra 2006 priznaný predčasný starobný dôchodok. Od 1. februára 2007 do 31. decembra 2007 bol poistenec dôchodkovo poistený a po zániku dôchodkového poistenia požiadal od 1. januára 2008 o zvýšenie predčasného starobného dôchodku. K 31. decembru 2007 sa mu dôchodok vyplácal v sume 10 195,- Sk (338,41 €) mesačne. Za obdobie od 1. februára 2007 do 31. decembra 2007 mal osobný vymeriavací základ 195 000 Sk. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2008 je 249,14 Sk.

Predčasný starobný dôchodok sa od 1. januára zvýši nasledovne:
Určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu:
195 000,- : 207 288 = 0,9408
(po zaokrúhlení na 4 desatinné miesta nahor)

Za posledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 207 288,-Sk, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2005, ktorý dva roky predchádza roku 2007.
0,9408 : 2 = 0,4704
Zvýšenie dôchodku: 0,4704 x 249,14 = 117,19545 Sk mesačne (3,89 €)
Toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume predčasného dôchodku:
10 195,-Sk + 117,19545 = 10 313,- Sk mesačne (342,33 €)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk