referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Odvetvia slovenského právneho poriadku
Dátum pridania: 09.12.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pomocnik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 885
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Obchodné právo

– upravuje vzťahy súvisiace s výmenou tovarov a služieb,
– upravuje aj právne postavenie obchodníkov,
– hlavný prameň: Obchodný zákonník,

Pracovné právo

- upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, podmienky vzniku, trvania a zániku pracovného pomeru,
- je zakotvené v Zákonníku práce.

Trestné právo

- súhrn právnych noriem, ktoré chránia štát a občanov pred nežiaducim konaním,
- vymedzuje trestné činy a tresty, ktoré sa za ne ukladajú,
- hmotné vymedzuje, čo sú trestné činy a aké tresty sa za ne ukladajú, prameň: Trestný zákonník,
- procesné upravuje postup pri zisťovaní trestných činov a ich páchateľov, pri súdnom konaní a pri výkone trestu, obsiahnutý v Trestnom poriadku.

Správne právo

- právne normy upravujúce verejnú správu,
- riadi sa ním správne konanie,
- správne konanie je proces, v ktorom orgány štátnej správy rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov,
- správne konanie vedú orgány štátnej správy, ktorým daná vec a oblasť prislúcha (dane – daňový úrad, priestupky – priestupková komisia,... ),
- správne orgány majú povinnosť zodpovedne sa zaoberať každou záležitosťou, vybaviť ju včas a bez prieťahov a využiť najvhodnejšie prostriedky smerujúce k vybaveniu záležitosti,
- prameň: Správny poriadok a ďalšie predpisy ako Stavebný zákon, Živnostenský zákon,...

Rodinné právo

- právne normy upravujúce vzťahy v rodine,
- prameň: Zákon o rodine,
- upravuje vznik a zánik manželstva, vzťahy medzi manželmi, rodičmi, deťmi a ďalšími príbuznými a právne vzťahy pri náhradnej rodinnej výchove detí.

Finančné právo

- právne normy upravujúce finančno-právne vzťahy, t.j. vzťahy pri získavaní, zhromažďovaní a použití finančných prostriedkov, pokiaľ sa na nich zúčastňuje štát,
- základná kodifikácia noriem neexistuje.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.