Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Odvetvia slovenského právneho poriadku

Odvetvia slovenského právneho poriadku

Právne normy bývajú prehľadne, presne a jasne usporiadané do určitého systému - kodifikácie. Tento systém je kompletný organicky usporiadaný súbor právnych textov určitého odvetvia, ktorý má podobu zákona, napr. Občiansky zákonník, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Zákonník práce, či Ústava SR a pod.

Slovenské právo zahrňuje tieto najdôležitejšie odvetvia:

A. Verejné právo - sú to normy, ktoré upravujú vzťahy medzi štátom a fyzickými a právnickými osobami.

Právo zahŕňa široký okruh spoločenských oblastí a vzťahov, preto sa podľa spoločných čŕt a princípov delí do kategórií:
• medzinárodné a vnútroštátne právo (upravuje vzťahy v rámci jedného štátu alebo medzi štátmi),
• verejné a súkromné (upravuje vzťahy medzi občanmi, medzi štátom a občanmi),
• hmotné právo (stanovuje štátom záväzné a vynútiteľné pravidlá správania),
• procesné (určuje postup jednotlivca štátnych orgánov pri porušení práva a spôsob sankcionovania).

Verejné právo:
- právne normy upravujúce vzťah medzi štátom a fyzickými osobami,
- odvetvia: ústavné, trestné, správne, finančné právo.

B. Súkromné právo

- založené na princípe rovnosti a nezávislosti subjektov, ktoré vstupujú do vzájomných vzťahov,
- vzťahy vznikajú na základe slobodne prejavenej vôle (zmluvou,...),
- odvetvia: rodinné, občianske, obchodné právo.
Zmiešanú povahu má pracovné právo.

 

Ústavné (štátne) právo

- právne normy upravujúce štátne zriadenie a právne postavenie občanov štátu,
- sústreďuje sa na najvýznamnejšie vzťahy v spoločnosti, súvisiace so vznikom a činnosťou štátnych orgánov, s ich právomocou, kompetenciami, s územným členením štátu,
- pramene: Ústava SR, Listina základných práv a slobôd, ústavné zákony,
- najvyšším zákonom je ústava, limituje moc a rozdeľuje ju medzi zákonodarnú, výkonnú a súdnu.

Občianske právo

- upravuje vzájomné vzťahy medzi občanmi navzájom, fyzickými a právnickými osobami, medzi nimi a štátom,
- stanovuje pravidlá vlastníckych pomerov a vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osobnosti,
- prameň: Občiansky zákonník,
- občianskoprávne vzťahy vznikajú z právnych úkonov,
- právny úkon – prejav vôle smerujúci ku vzniku, zmene alebo zániku práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú (kúpna zmluva, závet, poistná zmluva, darovacia zmluva,... ),
- prejav vôle – ústny, písomný, konaním,
- obsah zákonníka tvoria: vlastnícke práva (vzťahy k veciam), dedičské práva (spôsob prechodu práv a povinností zo zosnulého na dediča), záväzkové práva (vzájomné práva a povinnosti občianskoprávnych vzťahov),
-práva a povinnosti môžu byť vymáhané pri občianskom súdnom konaní.

Obchodné právo

– upravuje vzťahy súvisiace s výmenou tovarov a služieb,
– upravuje aj právne postavenie obchodníkov,
– hlavný prameň: Obchodný zákonník,

Pracovné právo

- upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, podmienky vzniku, trvania a zániku pracovného pomeru,
- je zakotvené v Zákonníku práce.

Trestné právo

- súhrn právnych noriem, ktoré chránia štát a občanov pred nežiaducim konaním,
- vymedzuje trestné činy a tresty, ktoré sa za ne ukladajú,
- hmotné vymedzuje, čo sú trestné činy a aké tresty sa za ne ukladajú, prameň: Trestný zákonník,
- procesné upravuje postup pri zisťovaní trestných činov a ich páchateľov, pri súdnom konaní a pri výkone trestu, obsiahnutý v Trestnom poriadku.

Správne právo

- právne normy upravujúce verejnú správu,
- riadi sa ním správne konanie,
- správne konanie je proces, v ktorom orgány štátnej správy rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov,
- správne konanie vedú orgány štátnej správy, ktorým daná vec a oblasť prislúcha (dane – daňový úrad, priestupky – priestupková komisia,... ),
- správne orgány majú povinnosť zodpovedne sa zaoberať každou záležitosťou, vybaviť ju včas a bez prieťahov a využiť najvhodnejšie prostriedky smerujúce k vybaveniu záležitosti,
- prameň: Správny poriadok a ďalšie predpisy ako Stavebný zákon, Živnostenský zákon,...

Rodinné právo

- právne normy upravujúce vzťahy v rodine,
- prameň: Zákon o rodine,
- upravuje vznik a zánik manželstva, vzťahy medzi manželmi, rodičmi, deťmi a ďalšími príbuznými a právne vzťahy pri náhradnej rodinnej výchove detí.

Finančné právo

- právne normy upravujúce finančno-právne vzťahy, t.j. vzťahy pri získavaní, zhromažďovaní a použití finančných prostriedkov, pokiaľ sa na nich zúčastňuje štát,
- základná kodifikácia noriem neexistuje.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk