referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Odvetvia slovenského právneho poriadku
Dátum pridania: 09.12.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pomocnik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 885
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Odvetvia slovenského právneho poriadku

Právne normy bývajú prehľadne, presne a jasne usporiadané do určitého systému - kodifikácie. Tento systém je kompletný organicky usporiadaný súbor právnych textov určitého odvetvia, ktorý má podobu zákona, napr. Občiansky zákonník, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Zákonník práce, či Ústava SR a pod.

Slovenské právo zahrňuje tieto najdôležitejšie odvetvia:

A. Verejné právo - sú to normy, ktoré upravujú vzťahy medzi štátom a fyzickými a právnickými osobami.

Právo zahŕňa široký okruh spoločenských oblastí a vzťahov, preto sa podľa spoločných čŕt a princípov delí do kategórií:
• medzinárodné a vnútroštátne právo (upravuje vzťahy v rámci jedného štátu alebo medzi štátmi),
• verejné a súkromné (upravuje vzťahy medzi občanmi, medzi štátom a občanmi),
• hmotné právo (stanovuje štátom záväzné a vynútiteľné pravidlá správania),
• procesné (určuje postup jednotlivca štátnych orgánov pri porušení práva a spôsob sankcionovania).

Verejné právo:
- právne normy upravujúce vzťah medzi štátom a fyzickými osobami,
- odvetvia: ústavné, trestné, správne, finančné právo.

B. Súkromné právo

- založené na princípe rovnosti a nezávislosti subjektov, ktoré vstupujú do vzájomných vzťahov,
- vzťahy vznikajú na základe slobodne prejavenej vôle (zmluvou,...),
- odvetvia: rodinné, občianske, obchodné právo.
Zmiešanú povahu má pracovné právo.

 

Ústavné (štátne) právo

- právne normy upravujúce štátne zriadenie a právne postavenie občanov štátu,
- sústreďuje sa na najvýznamnejšie vzťahy v spoločnosti, súvisiace so vznikom a činnosťou štátnych orgánov, s ich právomocou, kompetenciami, s územným členením štátu,
- pramene: Ústava SR, Listina základných práv a slobôd, ústavné zákony,
- najvyšším zákonom je ústava, limituje moc a rozdeľuje ju medzi zákonodarnú, výkonnú a súdnu.

Občianske právo

- upravuje vzájomné vzťahy medzi občanmi navzájom, fyzickými a právnickými osobami, medzi nimi a štátom,
- stanovuje pravidlá vlastníckych pomerov a vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osobnosti,
- prameň: Občiansky zákonník,
- občianskoprávne vzťahy vznikajú z právnych úkonov,
- právny úkon – prejav vôle smerujúci ku vzniku, zmene alebo zániku práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú (kúpna zmluva, závet, poistná zmluva, darovacia zmluva,... ),
- prejav vôle – ústny, písomný, konaním,
- obsah zákonníka tvoria: vlastnícke práva (vzťahy k veciam), dedičské práva (spôsob prechodu práv a povinností zo zosnulého na dediča), záväzkové práva (vzájomné práva a povinnosti občianskoprávnych vzťahov),
-práva a povinnosti môžu byť vymáhané pri občianskom súdnom konaní.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.