Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Právne inštitúcie

Právne inštitúcie
Na dodržiavanie, prípadné vynucovanie práva má každý štát celý systém právnych inštitúcií - súdy, prokuratúra, advokácia, notárstvo či polícia, ktoré pomáhajú občanovi orientovať sa v systéme právnych noriem tak, aby si mohol riadne plniť svoje povinnosti, ale zároveň aj uplatňovať svoje práva.

Súd

  • v súdnej sieni obžalovaný sedí oproti sudcovi a senátu, na ľavej strane je miesto pre prokurátora a na opačnej strane je miesto pre advokáta

Prokuratúra

  • prokuratúra je samostatná, hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadradenosti. Vo všeobecnosti prokuratúra dozerá na zákonnosť policajného vyšetrovania. Prokurátori by mali počas trestného konania vykonávať svoje funkcia objektívne a nestranne. Zvlášť by mali dozerať, aby súdy mali k dispozícii všetky právne alebo faktické informácie a dôkazy potrebné na riadne vykonanie spravodlivosti.

Advokácia

  • advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy v súlade s ústavou a so zákonmi. Advokácia je slobodné povolanie, ktoré musí byť vykonávané v súlade so zákonom o advokácii. Advokát obhajuje občanov v trestnom konaní, zastupuje občanov a PO pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, spisuje listiny, poskytuje právne rady a spracúva právne rozbory.

Notárstvo

  • je to verejný orgán, ktorý má originálny doklad. Notár je fyzická osoba vykonávajúca notársku činnosť a ďalšie činnosti trvalo spojené so sídlom jeho pôsobenia. Notári svojím postavením a činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Pri výkone svojej činnosti sa notár riadi Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi, postupuje nezávisle a nestranne a má postavenie verejného činiteľa.

Polícia

  • polícia je ozbrojená zložka štátu, určená hlavne na udržiavanie vnútorného poriadku štátu (na rozdiel od armády, ktorá chráni pred vonkajším nepriateľom), k ochrane práv, majetku a bezpečnosti občanov a ku stíhaniu páchateľov trestnej činnosti. V nedemokratických štátoch býva zneužívaná k potlačovaniu a kriminalizovaniu politických odporcov vládnucej moci. Polície rôznych štátov spolupracujú pri stíhaní nebezpečných kriminálnych živlov, operujúcich na území viacerých štátov.

Exekútor, vykonávateľ

  • uvádza sankciu, má právo zastaviť bankové účty .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk