referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Základné informácie o štúdiu na vysokej škole
Dátum pridania: 09.05.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mirka001
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 988
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.9
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 9m 50s
Pomalé čítanie: 14m 45s
 
Forma štúdia charakterizuje študijný program. Každý študijný program sa môže uskutočňovať v dennej a externej forme štúdia.

  • Denná - denná účasť študenta na vzdelávacích aktivitách

  • Externá - prevažne samostatné štúdium akonzultácie


Metóda štúdia je spôsob, ktorý sa používa na dosiahnutie vzdelávacích cieľov. Zákon o vysokých školách rozlišuje 3 metódy štúdia:

Prezenčná - Prezenčná metóda štúdia je charakterizovaná priamym, osobným kontaktom študenta s prednášajúcim a študentov navzájom.

Dištančná - V dištančnej metóde štúdia sa vzdelávacie aktivity uskutočňujú bez priameho osobného kontaktu medzi prednášajúcim a študentom. Komunikácia medzi prednášajúcim a študentmi, ako aj študentmi navzájom, je uskutočňovaná napr. prostredníctvom internetovej pošty (e-mail), diskusných skupín a fór.

Kombinovaná - Spája predchádzajúce dve metódy štúdia. Okrem prezenčnej výučby majú študenti k dispozícii doplnkové študijné materiály v elektronickej podobe.


Bakalárske štúdium sa zameriava na získavanie teoretických a praktických poznatkov a ich následné využitie pri vykonávaní povolania alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. Na úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia musí študent napísať bakalársku prácu. Obhajoba bakalárskej práce patrí medzi štátne skúšky. Štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky. Bakalárske štúdium nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku štúdia o viac ako o 2 roky. Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a titul „bakalár" v skratke „Bc.".

Magisterské/inžinierske štúdium sa zameriava na získavanie teoretických a praktických poznatkov a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri vykonávaní povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu. Inžinierske štúdium sa osobitne zameriava na rozvíjanie tvorivosti v oblasti ekonomických procesov. Záverečnou prácou magisterského stupňa štúdia je diplomová práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Štandardná dĺžka štúdia sú 2 roky a nemôže sa predĺžiť o viac ako o 2 roky. Absolventi magisterského stupňa štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a titul „magister" v skratke „Mgr.".

Absolventi magisterského štúdia môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba. Po jej vykonaní udeľuje univerzita akademický titul:
Doktorandský stupeň štúdia sa zameriava hlavne na vlastnú tvorivú činnosť študenta. Štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie predsedovi odbornej komisie. Súčasťou doktorandského štúdia je vykonávanie pedagogickej praxe, ktorá nemôže presiahnuť 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi štátne skúšky. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme sú 3 až 4 roky a v externej forme štúdia je to 5 rokov. Podobne ako v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia nesmie dĺžka štúdia presiahnuť štandardnú dĺžku štúdia o viac ako 2 roky.


Slovo seminár má viac významov: Môže to byť cvičenie doplňujúce vysokoškolské prednášky. Kurz, cvičenie. Seminárom sa nazýva aj inštitúcia vychovávajúce katolíckych kňazov. Oddelenie na filozofických fakultách (napr. slovanský, filozofický seminár,...)

V našej seminárnej práci sme sa zamerali hlavne na vysokoškolský seminár. Seminár na vysokej škole je forma výučby, ktorá dopĺňa prednášky. Študenti sa snažia zavádzať do praxe poznatky, ktoré získali na prednáškach. Učia sa tvorivo myslieť a aktívne riešiť úlohy a problémy daného predmetu.

Seminárna práca má písomný charakter a týka sa úzkej témy alebo problému. Študent ňou prezentuje výsledky teoretického a praktického skúmania daného problému. Študenti sa vytváraním seminárnej práce učia pracovať so zdrojmi.  Na vysokých školách je podmienkou na získanie skúšky.

 

  • 1. strana - úvodná strana musí obsahovať presne predpísané informácie - názov školy, fakulta, názov práce, odbor, forma štúdia, ročník, vyučujúci, akademický rok, autori

  • 2. strana - úvod - pre tieto práce je povinný, časť na objasnenie predmetu seminárnej práce, zhrnutie o čom seminárna práca bude, čím sa bude zaoberať

  • 3. strana - cieľ našej práce, môže byť spojený s úvodom

  • 4. časť - vypracovanie danej témy podľa jednotlivých častí z vlastných bodov

  • 5. časť - záver - je potrebné napísať ho na samostatnú stranu, musí byť stručný, zhrnieme v ňom význam našej seminárnej práce, predmet riešenia, danú problematiku a jej spracovanie

  • 6. časť - zoznam použitej literatúry


Seminárna práca má presne určenú formu. Odporúčaný druh písma je Times New Roman a veľkosť písma je 12. Názvy kapitol musia byť napísané väčším písmom - odporúčaná veľkosť je 14. Riadkovanie musí byť v celej práci rovnaké a to 1,5. Odstavce sa neoddeľujú prázdnymi riadkami, ale používa sa tabulátor. Presne určené sú aj okraje. Pravý, horný a dolný okraj musia mať 2,5 cm. Ľavý okraj musí mať 3,5 cm.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.