referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Benjamín
Utorok, 31. marca 2020
Ústavné zásady spravodlivého ústavného procesu
Dátum pridania: 07.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: barmi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 697
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
Konanie pred Ústavným súdom:

Ústavný rámec konania pred Ústavným súdom je obsiahnutý v siedmej hlave Ústavy SR.
Konanie pred Ústavným súdom možno charakterizovať ako procesným právom upravený postup tohto súdu pri ochrane ústavnosti. Cieľom tohto konania je nepochybne ochrana ústavnosti, predovšetkým prostredníctvom následnej kontroly ústavnosti, ale aj incidentnej ochrany ústavnosti.
Samotné konanie pred ústavným súdom ja vnútorne diferencované. V zmysle zákona neexistuje jeden všeobecný proces, ale viacero osobitných typov konaní. Konanie pred Ústavným súdom je konaním jednoinštančným, je konečné a platí o ňom princíp res iudicata – zásada právoplatne rozsúdenej veci. Právoplatné rozhodnutia sú záväzné a vykonateľné. Autoremedúra, t.j.oprava právoplatného rozhodnutia samotným ústavným súdom nie je prípustná a to ani vtedy, keby súd vecne alebo procesne pochybil.
Ústavný súd rozhoduje v pléne alebo v senátoch. Plénum (ďalej len „plénum“) Ústavného súdu tvoria všetci sudcovia Ústavného súdu. Senát Ústavného súdu (ďalej len „senát“) sa skladá z predsedu senátu a z dvoch sudcov.
Plénum ÚS:
Zasadnutie pléna zvoláva, program určuje a rokovanie vedie predseda Ústavného súdu (ďalej len „ÚS“).ÚS je spôsobilý v pléne konať a uznášať sa, ak je na rokovaní a rozhodovaní prítomných aspoň sedem sudcov. Plénum sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne. Rokovanie pléna je neverejné, v prípade, že to zákon neustanovuje inak. Môžu sa na ňom zúčastniť prizvaní pracovníci Kancelárie ÚS a ďalšie osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná z procesných dôvodov. Plénum môže rozhodnúť, že sa na jeho rokovaní alebo na časti rokovania môžu zúčastniť aj iné osoby. Predseda ÚS môže poveriť spravodajcu (je ním niektorý zo sudcov) prípravou podkladov potrebných na rozhodnutie pléna a referovaním o nich na jeho zasadnutí. Predseda vedie rokovanie pléna tak, aby sa prerokovali všetky sporné otázky a aby každý sudca mohol o nich rozhodnúť v súlade so svojim sudcovským presvedčením.
Senát ÚS:
O veciach, o ktoré nepatria do pôsobnosti pléna ÚS, rozhoduje senát. Členov senátu určuje plénum na jeden rok. Členovia senátu volia predsedu senátu. Neprítomného predsedu senátu zastupuje vekom najstarší člen senátu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.