Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Forma štátu

- spôsob organizácie obsahu
- spôsob usporiadania krajiny, jej správy a súdnictva, spôsob polit. a občianskeho života, charakter št. inštitúcií a orgánov, ich vzájomné vzťahy
- spôsob organizácie št. moci je statická stránka formy št., režim jej fungovania je dynamická stránka formy št. - konkrétnu formu št. určuje predovšetkým:
a) forma vlády
b) územnoorganizačné členenie - štruktúra
c) št., príp. politický režim
ale aj: kultúra danej spoločnosti, ústavné zvyklosti; stupeň vedeckého poznania; vnút. polit. vývoj; ekonomika; medzinárodnopolit. situácia

Forma vlády
- najvýznam. zložka formy št., pretože vyjadruje:
a) štruktúru najvyšších orgánov št. a vzťahy medzi nimi
b) účasť občanov na realizácii št. moci, teda vzťah obyv. k št. moci
- formy vlády:
o monarchie
o republiky
o diktatúry


Územnoorganizačné členenie (vertikálne rozdelenie št. moci)
- rozdelenie moci medzi št. v zloženom type a rozdelenie moci medzi ústredné orgány št. správy a orgány miestnej samosprávy
- neexistuje tu všeobecne platný a uznávaný model, ale existujú 3 uznávané pojmy vertikálneho delenia moci:
o centralizovaný model

o federalizmus

o konfederácia

- podľa realizácie vertikálneho delenia št. moci rozlišujeme št.:
1. unitárny št.
2. zložený št.


Št. režim
- metódy vládnutia čiže spôsob, ako sa št. moc vykonáva
- podľa druhu používaných metód poznáme tieto polit. režimy:
o demokratický - používa rôzne právne a mimoprávne metódy
o nedemokratický = autoritatívny al. režim tvrdej ruky, využíva rôzne metódy násilia, št. teror, zneužíva právo a moc
o kombinovaný - využíva metódu aj demokr. aj nedemokr. režimu, pričom v konkrétnom čase prevažuje buď jeden al. druhý polit. režim
- je právnou inštitúciou
- určuje spôsob, ako sa má podľa ústavy a zákonov moc uskutočňovať + odzrkadľuje jej reálne uskutočňovanie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk