Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priama demokracia

- možnosť občanov bezprostredne, bez akéhokoľvek sprostredkovateľa rozhodovať o verejných veciach
- takýto systém exist. už v starom Gr. (Aténach), kde ľudový snem mohol rozhodovať o každom vnút. probléme
- -> veľkých št. sa priama demokracia stala prakticky neuskutočniteľnou
- v súčasnosti sa využíva ako doplnok nepriamej demokracie

referendum
- prvok priamej demokracie, jedna z foriem priamej demokracie
- inštitút referenda je zakotvený v Ústave SR v druhom oddiele piatej hlavy
- priame hlasovanie o návrhu zákona al. prijatého zákona

- predmetom referenda nemôžu byť zákl. práva a slobody, dane, odvody a št. rozpočet
- právo zúčastniť sa na ňom má každý občan, kt. má právo voliť do NR SR
- referendum vyhlasuje prezident, a to ak o to požiada petíciou aspoň 350 000 občanov, al. ak sa na tom uznesie NR SR
- v tom prípade ho prezident musí vyhlásiť do 30 dní a musí sa vykonať do 90 dní od jeho vyhlásenia prezidentom
- výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda
- výsledok referenda môže NR SR zmeniť al. zrušiť svojím ústavným zákonom po uplynutí 3 rokov od jeho účinnosti
- referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí 3 rokov od jeho vykonania

- druhy:
a) obligatórne
- referendum o určitých ?, v kt. ústava zakotvuje povinnosť uskutočniť ho
- v našej ústave sa týmto druhom referenda potvrdzuje ústavný zákon o vstupe do št. zväzku s iným št. al. o vystúpení z tohto zväzku

b) fakultatívne
- ústava určuje, o kt. ? verejného záujmu referendum môže, ale nemusí byť
- predmetom referenda nesmú byť zákl. práva a slobody, dane, odvody a št. rozpočet

c) ratifikačné
- potvrdzuje zákon prijatý parlamentom
- naša ústava tento typ referenda nepozná

d) vládne
- podnet na referendum vychádza od hlavy št., parlamentu či vlády

e) ľudové
- podnet na hlasovanie vychádza od občanov
- koná sa vtedy, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov

plebiscit
- druhá forma priamej demokracie
- rozhodovanie ľudu, hlasovanie o akejkoľvek ?
- najčastejšou formou je územný plebiscit, keď obyvateľstvo rozhoduje buď o územnej celistvosti, al. o začlenení do iného št. (napr. plebiscit v Zakarpatskej Ukrajine po 2. SV al. územný plebiscit v Sársku po 1. SV)
- v posledných rokoch sa plebiscit využíva aj v iných ? (napr.

v Rakúsku občania plebiscitom rozhodli, že sa nespustí do prevádzky už dostavaná atómová elektráreň)
- môže sa uskutočniť na zákl. vnútrošt. zákona, medzinárodnej zmluvy al z rozhodnutia OSN; dozor nad jeho realizáciou môže vykonávať tretí št. al. medzinárodná organizácia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk