referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Vypracované maturitné témy z náuky o spoločnosti
Dátum pridania: 12.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: maiki007
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 847
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 35.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 58m 40s
Pomalé čítanie: 88m 0s
 

: prvotnopospolná spoločnosť
otrokárska
feudálna
kapitalistická

podľa Ústavy SR má táto krajina trhovo, sociálne, a ekologicky orientovanú politiku

inputy – statky alebo služby, ktoré firmy využívajú vo svojich výrobných procesoch
outputy - celkové množstvo vyrobených tovarov vyjadrené vo fyzikálnych jednotkách


7.Trh a príkazy ekonomiky, zákon neviditeľnej ruky, ekonomická úloha vlády

trh – miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci, aby sa dohodli na kúpe a predaji tovaru, služieb

podľa počtu tovarov a služieb poznáme trh:
-čiastkový ( kúpa a predaj jedného tovaru)
-agrárny ( trh všetkých tovarov a služieb)

podľa predmetu kúpy a predaja členíme trhy na :
-trh výrobných faktorov (kúpa a predaj práce, pôdy a kapitálu)
-trh tovarov a služieb ( sú určené na osobnú spotrebu)
-finančný trh ( prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi ekonomické subjekty)

podľa územného hľadiska hovoríme o :
-miestnom trhu
-národnom trhu
-svetovom trhu

subjekty trhu
-firmy (podniky, výrobcovia) – vyrábajú tovary a služby a na trh prichádzajú ako predávajúci
-domácnosti ( spotrebitelia ) – vystupujú na trhu tovarov a služieb ako kupujúci a na trhu výrobných faktorov ako predávajúci
-štát – na trhu aj ako kupujúci i predávajúci (mal by hlavne obchodovať a podporovať slobodné, konkurenčné trhové prostredie )

trhový mechanizmus – súhrn procesov a vzťahov, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji tovarov, služieb alebo výrobných faktorov za trhovú cenu

-tvorí ho proces tvorby:

dopytu – závisí od ceny tovaru, množstva žiadaného tovaru, výšky príjmu, záľub, módy
- množstvo tovarov, aké sú spotrebitelia ochotní a schopní za určitú cenu na trhu kúpiť


ponuky – závisí od ceny ponúkaného tovaru, jeho množstva a nákladov spojených s výrobou
- súhrn všetkých tovarov, s ktorými výrobcovia prichádzajú na trh, aby ich za určitú cenu predali


individuálna ponuka – ponuka tovarov a služieb jedného výrobcu
čiastková ponuka – ponuka jedného druhu tovarov a služieb od viacerých firiem
agregátna (súhrnná ) – súhrn všetkých tovarov a služieb, ktoré predávajú všetci výrobcovia dovedna


Ekonomická úloha vlády

- trh sa nespráva vždy ideálne ( každý jednotlivec sa správa ako egoista = riadený neviditeľnou rukou, sleduje len svoje vlastné blaho = ako keby bol vedený neviditeľnou rukou k tomu, aby sa dosahovalo najväčšie blaho pre všetkých )

úlohou štátu je zabezpečiť v štáte:
-stabilitu (znižovanie nezamestnanosti, inflácia a podporovanie ekonomického rastu )
-efektívnosť ( zabrániť externalitám, verejným statkom )
-rovnosť ( progresové zdaňovanie = vyššie zdaňovanie dôchodku bohatých, transferové platby = podpora ľudí, za ktorú vláda nedostane nič )

Hospodárska politika - súhrn činiteľov, nástrojov, procesov a opatrení štátu v oblastiach ekonomického života
- jej najdôležitejším subjektom je vláda

-ciele hospodárskej politiky z časového hľadiska delíme na :
krátkodobé (dni, týždne, mesiace )
strednodobé ( 1-5 rokov )
dlhodobé ( 5-10 rokov )

-z hľadiska koncepcií :
magický trojuholník, štvoruholník

-z hľadiska stability:
nezamestnanosť, cenová stabilita, ekonomický rast, rovnováha platobnej bilancie, optimálne rozdeľovanie dôchodkov

podľa nástrojov, aké štát na regulovanie hospodárskych procesov využíva :
a.)monetárna ( peňažná a úverová ) politika – riadenie bánk a obehu peňazí
b.)fiškálna ( rozpočtová ) politika – vyberanie daní, nákupy statkov, služieb na transferové platby a štátny rozpočet

nástroje monetárnej politiky - priame (administratívne ) - regulácia investičnej spoločnosti, potrebného úveru
- nepriame ( ekonomické ) - diskontná sadzba (úroková sadzba, za ktorú si obchodné banky požičiavajú peniaze od centrálnych bánk )
- stanovenie povinných minimálnych bankových rezerv
- operácie na voľnom trhu
8.Makroekonomika a jej základné pojmy. Ciele a nástroje makroekonomiky


-skúma ekonomiku ako celok, chovanie národného hospodárstva, analyzuje celkovú úroveň hrubého národného produktu, cien zahraničného obchodu a zamestnanosť

ciele:
1.) output – (vysoká úroveň, rýchli rast )
2.) zamestnanosť – ( vysoká úroveň zamestnanosti, nízka nedobrovoľná nezamestnanosť )
3.) stabilita cien – ( stabilita cenovej hladiny, slobodné trhy )
4.) zahraničná bilancia – ( rovnováha medzi vývozom a dovozom )

nástroje:
1.) fiškálna politika – ( zdanenie a štátne výdavky )
2.) monetárna politika – ( regulovanie obehu peňazí, úroková miera )
3.) dôchodková politika – ( stabilita meny )
4.) zahraničná ekonomika – ( obchodná politika a zásah do menového kurzu )
9.Agregátna ponuka a agregátny dopyt. Ekonomické cykly

AP – objem celkovej produkcie, ktorá sa vyrobí a predá
AD – celkový output, ktorý spotrebitelia dobrovoľne spotrebujú

- ak sa rovná makroekonomická rovnováha ( vzájomné pôsobenie AD a AP )

- ponukový šok = náhla zmena podmienok v nákladoch a produktivite, čo má účinok na AP
( neúrody, zemetrasenia, .. )

- ak sú ceny vysoká, output nízky + ťažkodostupné peniaze ( spomalenie rastu peňazí a jej čiastky v banke )

- ekonomickú činnosť ovplyvňujú aj vonkajšie premenné – ( vojny, revolúcie, počasie, .. )
10.Národný produkt a národný dôchodok. Výpočet a definovanie

HNP – meradlo vysokej úrovne produkcie ( meradlo všetkých statkov a služieb, ktoré sa vyprodukovali za jeden rok )
-delí sa na - nominálny ( skutočné, bežné trhové ceny )
- reálny ( konštantné ceny za napr. 1 rok )

- potencionálny ( čo môžeme dosiahnuť )
- reálny ( čo sme dosiahli )

stabilita cien – keď sa úroveň cien prudko nezvýši alebo nezníži ( podmienkou je udržať slobodný trh )

- index spotrebiteľskej ceny = meria náklady fixného spotrebného koša typické pre mestského spotrebiteľa

v % = i.s.c. v danom roku – i.s.c. v predchádzajúcom roku / i.s.c.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.