referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušana
Piatok, 19. júla 2024
Základy práca a zákonník práce (stručné poznámky)
Dátum pridania: 12.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 258
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 

Naopak anglické právo je právom nepísaným, tvoria ho súdne precedensy – rozhodnutia súdov, ktoré sa stávajú záväznými pre každý podobný prípad riešený v budúcnosti.
Transformáciu na európsky typ právnej kulty Slovensko začalo prijatím Listiny základných práv a slobôd v roku 1991.SYSTÉM PRÁVA

Právo
Je to systém právnych noriem a pravidiel správania sa v spoločnosti, ktoré stanovuje a sankcionuje (vynucuje) štátna moc. Právne normy sú záväzné pre všetkých občanov.

Právna norma
Všeobecne záväzné pravidlo správania sa, ktoré je vyjadrené v štátom určenej alebo uznanej forme (prameň práva) a zakladá pre účastníkov spoločenských vzťahov určité práva a povinnosti. Predstavuje ideál, ktorý však nie je nemenný.

Systém právnych inštitúcií v štáte predstavujú:
Súdy, prokuratúra, advokácia, notárstvo, exekúcia a polícia.

Právne vedomie
Súhrn poznatkov a postojov v oblasti práva, ktoré má buď jednotlivec, alebo istá skupina či celá spoločnosť.

Proces tvorby práva alebo legislatívny proces
Je ústavou a zákonmi stanovený postup vzniku právnych predpisov (normatívnych právnych aktov).

Štádiá legislatívneho procesu
1. Podanie návrhu na vydanie zákona, tzv. legislatívna iniciatíva = návrh na vydanie zákona majú výbory NR SR, poslanci, vláda, referendum (potrebných je 350 tis. hlasov)
2. Prerokovanie návrhu
- výroby parlamentu upravujú znenie zákona
3. Hlasovanie o návrhu
- hlasujú poslanci. Aby bolo uznesenie schválené je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny poslancov, čo sa nazýva kvórum = 76 poslancov. Na prijatie ústavy a ústavných zákonov sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina, t. j. 3/5 všetkých poslancov.
4. Podpísanie – signácia
Zákony podpisujú predseda parlamentu, predseda vlády a prezident. Prezident má právo veta – právo vrátiť zákon na opätovné úpravu a prerokovanie do parlamentu.
5. Publikácia – vyhlásenie zákona
Konečné znenie právneho predpisu sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR. Vydávanie ZZ SR je v réžií Ministerstva spravodlivosti SR, ale vlastnú tlač realizuje komerčná firma.

Platnosť zákona
Zákon nadobúda platnosť dňom publikovania v ZZ SR.

Účinnosť zákona
Právne predpisy sa stávajú záväznými pre všetky subjekty až dňom účinnosti. Môže to byť deň publikovania v ZZ SR alebo môže byť deň nadobudnutia účinnosti stanovený v zákone. (napr. zákon výde v ZZ SR 1.1. ale účinnosť nadobudne až 15.1.)

Legisvakačná doba
Doba medzi platnosťou a účinnosťou právneho predpisu, v ktorom sa adresáti noriem majú možnosť oboznámiť s ich obsahom, aby ich mohli aplikovať v praxi.

Pramene práva v SR (formy práva v SR):
1. ústava a ústavné zákony
2. výsledky referenda so silou ústavného zákona
3. medzinárodné zmluvy, ktoré majú vyššiu silu ako zákon, ak boli riadne transformované do právneho systému nášho štátu
4. zákony, medzinárodné zmluvy, výsledky referenda so silou zákona
5. nariadenia vlády
6.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Krsková – Krátka: Základy práva, Bratislava 1997, Bočková a spol.: Náuka o spoločnosti, Bratislava 1998, Posluch – Cibulka: Štátne právo, Bratislava 1997, Vybrané kapitoly z dejín a občianskej náuky 1998, Ústava SR – čiastka 56, rok 2001, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov, Poradca podnikateľa č. 1/2003, ostatné viď pramene právnej úpravy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.