referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušana
Piatok, 19. júla 2024
Základy práca a zákonník práce (stručné poznámky)
Dátum pridania: 12.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 258
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 

Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve a ženám a mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri výchove detí a starostlivosti o ne (do 15 roka života dieťaťa).

7. článok
Mladiství majú právo na prípravu na povolanie a zabezpečenie pracovných podmienok umožňujúcich rozvoj ich telesných a duševných schopností.

8. článok
Zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú za škody spôsobené zamestnancom, za škody a choroby z povolania. Zamestnanci majú právo na hmotné zabezpečenie pri PN, v starobe, v súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom, pri zmenenej pracovnej schopnosti.

9. článok
Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností zamestnávateľa, môžu svoje práva uplatniť na súde.

10. článok
Zamestnanci majú právo na kolektívne vyjednávanie a na štrajk.

Pôsobnosť Zákonníka práca
Zákonník práce upravuje individuálne pracovno-právne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním fyzických osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami a kolektívnymi pracovno-právnymi vzťahmi.

Delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce
Zákonník práce sa vzťahuje na právne predpisy vznikajúce pri výkone štátnej služby alebo vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie, len ak to ustanovuje osobitný predpis (viď pramene práva).

Subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce
Zákonníkom práce sa upravuje pracovno-právnymi vzťahmi zamestnancov pri výkone verejnej služby, zamestnancov v doprave, členov posádok lodí pod vlajkou SR, zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb a profesionálnych športov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. ZÁKLADNÉ PRACOVNO-PRÁVNE POJMY:

Pracovno-právna subjektivita
Je to spôsobilosť subjektu (účastníka) pracovno-právneho vzťahu byť nositeľom práv a povinností a zároveň niesť za svoje konanie právne následky.

Subjekt = zamestnávateľ, zamestnanec, odborový orgán
Nositeľ = zamestnávateľ, zamestnanec

Zamestnávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva aspoň 1 fyzickú osobu v pracovno-právnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu.

Zamestnancom môže byť len fyzická osoba, ktorá pre zamestnávateľa vykonáva prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu. Je nutný osobný výkon práce. Spôsobilosť byť zamestnancom vzniká fyzickej osobe dovŕšením 15 roku veku, ale dátum nástupu do zamestnania nemôže byť uňho určený skôr, ako dokončí povinnú školskú dochádzku.

Pracovno-právne vzťahy nemôžu vznikať medzi manželmi. Manželia môžu figurovať pri sebe ako spolupracujúce osoby pri podnikateľskej činnosti.

Zákaz diskriminácie
Nadväzuje na smernice a inštrukcie Európskej únie a medzinárodného odborového zväzu.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Zdroje: Krsková – Krátka: Základy práva, Bratislava 1997, Bočková a spol.: Náuka o spoločnosti, Bratislava 1998, Posluch – Cibulka: Štátne právo, Bratislava 1997, Vybrané kapitoly z dejín a občianskej náuky 1998, Ústava SR – čiastka 56, rok 2001, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov, Poradca podnikateľa č. 1/2003, ostatné viď pramene právnej úpravy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.